• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 03-01-2022

 

Kaip skaičiuojami atostoginiai, jeigu pasikeitė darbuotojo darbo laiko norma?

Vidutinis darbo užmokestis atostoginiams išmokėti visada yra skaičiuojamas vadovaujantis Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo nuostatomis, t. y. skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis, tačiau apskaičiuojant konkretų atostoginių dydį, turėtų būti atsižvelgiama į darbuotojo darbo laiko normą, pagal kurią dirbant buvo sukauptos kasmetinės atostogos (jų dalis). Šiuo atveju konkreti atostoginių apskaičiavimo tvarka galėtų būti nustatyta darbo tvarkos taisyklėse ar kituose įmonės lokaliniuose (vidaus) teisės aktuose.

Tuo atveju, jeigu konkrečios tvarkos nėra, VDI specialistų nuomone, atostoginiai už kasmetines atostogas, sukauptas kiekvienu atskiru laikotarpiu, kai keitėsi darbuotojo darbo laiko trukmė, galėtų būti apskaičiuojamos atskirai. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas šiuo metu dirba 20 val./sav, bet turi 5 darbo dienas nepanaudotų atostogų už laikotarpį, kurį dirbo 40 val./sav., apskaičiavus vidutinį darbo užmokestį pagal paskutinių 3 mėnesių darbo užmokestį, skaičiuojant atostoginius, jie turėtų būti apskaičiuojami pagal tuo metu dirbtą darbo laiko normą, t. y., 5 darbo dienos atostogų apmokamos ne pagal dabar dirbamą 20 val. savaitės normą, o pagal 40 val., kurią dirbo, kai sukaupė atostogas.