• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 28-12-2021

 

Kaip yra finansuojama darbo tarybos veikla? Ar laikas, kurį darbo tarybos nariai skiria darbo tarybos veiklai, yra papildomai apmokamas?

Informuojame, kad darbo tarybų narių veiklos garantijos yra įtvirtintos Darbo kodekso 167 straipsnyje. Šiame straipsnyje numatyta, kad darbdavio lygmeniu veikiančių darbo tarybų narių funkcijoms atlikti darbdavys skiria nemokamą patalpą bei leidžia naudotis turimomis darbo priemonėmis. Dėl kitų materialinio techninio aprūpinimo sąlygų yra galimi socialinių partnerių susitarimai. Taip pat paminėtina, kad įstatymų ir darbo teisės normų nustatyta tvarka, taip pat pagal socialinių partnerių susitarimus darbuotojų atstovų veiklai gali būti skiriamos kitų socialinių partnerių lėšos (toks skyrimas negali būti sąlyga reikalauti pažeisti atstovų nepriklausomumo garantijas).

Remiantis Darbo kodekso 168 straipsniu, darbdavio lygmeniu veikiančių darbo tarybų nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys jų pareigų vykdymo laikui atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip šešiasdešimt darbo valandų per metus. Už šį laiką jiems paliekamas jų vidutinis darbo užmokestis. Darbdaviui yra numatyta pareiga sudaryti sąlygas savo darbuotojų – darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų – mokymui ir švietimui. Tam su darbdaviu suderintu laiku jiems turi būti suteikiamos ne mažiau kaip penkios darbo dienos per metus. Už šį laiką darbuotojams paliekamas vidutinis darbo užmokestis ne mažiau kaip už dvi darbo dienas, nebent darbo teisės normose ar socialinių partnerių susitarimuose būtų nustatyta kitaip. Mokymui ir švietimui gali būti naudojamas ir laikas atstovavimo funkcijoms atlikti.

Su vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka galite susipažinti ČIA.