• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 27-04-2020

 

Ką svarbu žinoti darbdaviams pateikiant informaciją Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie darbo santykių nutraukimą?

Valstybinė darbo inspekcija prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vis dažniau informuojama, jog darbdaviai teikdami pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie darbo santykių nutraukimą, netinkamai nurodo darbo santykių nutraukimo pagrindus.

Teikiame paaiškinimą kaip reikėtų tinkamai nurodyti darbo santykių nutraukimo pagrindus pildant 2-SD pranešimą apie apdraustųjų (darbuotojų) valstybinio socialinio draudimo pabaigą (toliau – pranešimas):

• pirmiausia, reikėtų pasirinkti vieną iš teisės aktų, kurio pagrindu nutraukiami darbo santykiai. Teisės aktų sąrašas nurodytas Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243, priede, kurį galite rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.34A6775CE75B/asr;

• atsisiuntus pranešimo formą, kurią galite rasti: https://www.sodra.lt/lt/dokumentai/formos-ir-sablonai-darbdaviams, ją pildyti turėtumėte A5 laukelyje pasirenkant 02 priežastį – atleidimas iš darbo pagal darbo sutartį, A7 laukelyje pasirinkti teisės aktą, pvz. K01 – Darbo kodeksas, A30 – A32 laukeliuose pasirenkant teisės akto straipsnį, dalį, punktą;
• teisės aktą, jo straipsnį, dalį, punktą darbdavys turi pasirinkti iš atleidimo priežasčių klasifikatoriaus, kuris pateikiamas pildant pranešimo A7, A30 – A32 laukelius.

Atkreipiame dėmesį į tai, jeigu draudėjas (darbdavys) nurodo teisės aktą /straipsnį / dalį / punktą tokį, kurio nėra atleidimo priežasčių klasifikatoriuje, toks pranešimas su atitinkamu klaidos pranešimu yra atmetamas. Draudėjai (darbdaviai) gali pasirinkti tik tuos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) straipsnius, kurie yra darbo santykių nutraukimo pagrindas.

Primename, jog darbo santykiai gali būti nutraukiami:
• susitarimo dėl išbandymo laikotarpiu vienos iš šalių iniciatyva (DK 36 straipsnis);
• šalių susitarimu (DK 54 straipsnis);
• darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių (DK 55 straipsnis);
• darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių (DK 56 straipsnis);
• darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (DK 57 straipsnis);
• darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (DK 58 straipsnis);
• darbdavio valia (DK 59 straipsnis);
• nesant darbo sutarties šalių valios (DK 60 straipsnis);
• darbdavio bankroto atveju (DK 62 straipsnis);
• suėjus terminuotos darbo sutarties terminui (DK 69 straipsnis);
• atšaukus juridinio asmens vadovą įstatymuose arba steigimo dokumentuose nustatyta tvarka (DK 104 straipsnis);
• mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui (DK 53 straipsnio 5 punktas);
• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, kai neįmanoma nustatyti darbdavio – fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos (DK 53 straipsnio 6 punktas);
• kitais šiame Kodekse ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais (DK 53 straipsnio 7 punktas).

Taigi, pavyzdžiui, jeigu darbo santykiai nutraukiami išbandymo laikotarpiu darbuotojo iniciatyva, pranešime darbo santykių nutraukimo priežastimi A30 – A32 laukeliuose turėtumėte pasirinkti DK 36 straipsnio 4 dalį.