• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 03-04-2020

 

Dėl pastolių montuotojų mokymo

Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo kritimo iš aukščio, didžiausias dėmesys turi būti skiriamas tinkamų paaukštinimo priemonių parinkimui darbams aukštyje atlikti ar patekti į aukštyje esančias darbo vietas.
Dėl aukštalipio kvalifikacijos.
Darbuotojų, vykdančių pastolių montavimo darbus, mokymas organizuojamas atsižvelgiant į pastolių rūšį, pastolių statymo, ardymo darbų specifiką, teisės aktų reikalavimų nuostatas. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintų „Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje“ (toliau – Taisyklės) 48 punkte nustatyta, kad jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją.
Atkreipiame dėmesį, kad „aukštalipio“ sąvoka nėra apibrėžta teisės aktuose, laikytina, kad tai yra darbuotojas, vykdantis darbus ir kabantis ant lynų aukščiau, nei 5 m nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, neturint pagrindo po kojomis. Reikalavimas, nustatytas Taisyklių 48 punkte, turėti aukštalipio kvalifikaciją nėra taikytinas darbuotojams, kurie montuoja ir išmontuoja pastolius, jei šie darbuotojai dirba stovėdami ant darbo pakloto arba žemės paviršiaus ir nekaba ant lynų.
Šie reikalavimai taikomi visiems darbams, nurodytiems Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintų Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 1 priede, ir netaikytini pastolių naudojimui kitose veiklos srityse (pvz., orlaivių gamybos ir remonto, pramonėje ir kt.).
Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.102 (toliau – Nuostatai), 2-o privalomojo priedo 4.3.6 punkte nustatyta, kad darbuotojai, kurie paskirti statyti, remontuoti, ardyti ar perstatyti pastolius turi būti specialiai apmokyti atlikti šiuos darbus. Nuostatų 4.3.6.1 – 4.3.6.7 punktuose yra reglamentuota kokias temas turi apimti pastolių montuotojų mokymas, įskaitant saugos reikalavimus statant, naudojant, ardant ar perstatant pastolius ir bet kokią kitą riziką, susijusią su šia veikla.
Dėl asmeninių apsaugos priemonių.
Pagrindinis pavojus montuojant ir išmontuojant pastolius yra darbuotojų kritimas iš aukščio, kai dar nėra sumontuotų pastolių aptvarų arba jie, išmontuojant pastolius, yra nuimami, tokiu atveju darbuotojai turi dėvėti asmenines apsaugos priemones t. y. apraišus su kritimą sulaikančia priemone.
Darbuotojai montuojantys ir išmontuojantys pastolius privalo būti apmokyti kaip tinkamai užsidėti apraišus, žinoti, kuriose vietose galima/negalima inkaruotis ir pan. Kokiais atvejais reikalinga darbuotojus, statančius pastolius, apmokyti kaip aukštalipius (dirbančius ant lynų), turėtų būti atsižvelgiama į tai, kokie pastoliai (pagal jų paskirtį) yra statomi ar kokie statymo būdai ar ypatumai, susiję su darbuotojų kritimo iš aukščio rizika naudojant lynus, taikomi. Pavyzdžiui, statant kabamuosius pastolius ant viaduko, tilto ar statant pastolius nuo 5 m ir aukščiau naudojant darbui lynus (darbuotojui kybant ant lynų), darbuotojai privalo būti specialiai apmokyti kaip jais naudotis, kaip saugiai atlikti darbus ir gelbėjimo darbus ( Nuostatų 4.4.punktas).
Tokių mokymų įgyvendinimui vien tik teorinių žinių nepakanka. Vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276, 12 punktu, darbuotojai turi būti mokomi praktinių įgūdžių. Be abejonės, įgyvendinant šią nuostatą, privaloma turėti praktiniam mokymui tinkamas sąlygas ir priemones. Taigi sprendžiant kur mokyti darbuotojus, turėtų būti atsižvelgiama į praktinio mokymo galimybes.
Dėl mokymo programų.
Pažymime, kad formaliojo profesinio mokymo programos, suteikiančios aukštalipio kvalifikaciją nėra. Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus mokymo programa (valstybinis kodas 260102202), neapima visų reikalingų mokymo temų darbui ant lynų, ypatingai gelbėjimo darbų mokymo, ir skirta supažindinti besimokančiuosius asmenis su reikalavimais kaip saugiai dirbti naudojant įvairias paaukštinimo priemones.
Darbdavys, siekiantis, kad darbuotojai, montuojantys ir išmontuojantys pastolius, įgytų žinių reikalingų saugiai dirbti jiems pavestus darbus, gali juos mokyti darbo vietose įmonėje, seminaruose arba juos moko švietimo teikėjai pagal, švietimo teikėjo parengtą ir su darbdaviui atstovaujančiu asmeniu suderintą, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, įmonėje atliekamus darbus, kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius, mokymo programą.
VDI specialistų nuomone, naudoti aukščiau paminėtą profesinio mokymo programą dirbančiųjų ant lynų mokymui, galima tik išimtinai, jeigu profesinio mokymo teikėjai, turintys teisę mokyti pagal Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus formaliojo profesinio mokymo programą, pasinaudodami Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482, 6 punkte nustatyta teise patiems savarankiškai keisti iki 15 procentų jos turinio, netrumpinant bendros profesinio mokymo programos apimties, koreguotų šios mokymo programos turinį, atsižvelgiant į reikalingas dirbantiesiems ant lynų įgyti gelbėjimo darbų kompetencijas.
Pažymėtina, kad įgyvendinant Nuostatų 4.3.6 bei 4.4.1.6 punktuose nustatytus reikalavimus dėl darbuotojų mokymo, taip pat Taisyklių 48 punkto reikalavimus, darbdavys, siekdamas įrodyti darbuotojų mokymą, gali pateikti formaliojo ar/ir neformaliojo profesinio mokymo baigimo dokumentus, praktinio mokymo organizavimo, tarptautinei aukštalipių asociacijai IRATA (angl. Industrial Rope Access Trade Association) priklausančių įmonių vykdyto mokymo baigimo pažymėjimus ar kitus dokumentus, atsižvelgiant į darbdavio nustatytą darbuotojų mokymo ir žinių tikrinimo tvarką.
Dėl aukštalipio darbų vadovų.
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai nereglamentuoja aukštalipio darbų vadovų poreikio ir jų mokymo. Taisyklių 48 punkte nustatyta, kad naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. Dėl prižiūrinčio darbuotojo paskyrimo, jo kompetencijos, reikalavimų patirčiai, mokymui, sprendžia darbdavys. Pažymėtina, kad darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai neapriboja darbdavių teisės priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius geresnę bei efektyvesnę darbuotojų saugą ir sveikatą. Darbdavys sprendžia savarankiškai dėl poreikio skirti darbų vadovą koordinuoti, vadovauti darbams ant lynų. Tačiau, pažymime, kad Nuostatų 4.3.6 punkte nustatyta, kad pastolius statyti, remontuoti, ardyti ar perstatyti galima tik prižiūrint darbų vadovui. Nuostatai nereglamentuoja reikalavimų šių darbų vadovų kompetencijai ar jų mokymui.
Dėl pastolių pastatymo, naudojimo ir išardymo projekto.
Nuostatų 2 priedo 4.3.2 punkte nustatyta, kad atsižvelgdamas į pasirinktų pastolių konstrukcijų sudėtingumą, darbų vadovas privalo parengti jų pastatymo, naudojimo ir išardymo projektą (toliau - Projektas). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Projekte turi būti nustatyti pastolių surinkimo, naudojimo ir ardymo instrukcijos, kuriose taip pat tūrėtų būti nustatyti darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinantys sprendiniai.
Pažymėtina, kad VDI inspektorius, atlikdamas ūkio subjekto patikrinimą, vadovaudamasis jam suteikta teise, stabdo darbus, kai įsitikina, kad darbuotojas neapmokytas dirbti saugiai. Sprendžiant ar darbuotojas apmokytas tinkamai, atsižvelgiama į atliekamo darbo pobūdį, naudojamas darbo priemones, mokymo temas (programas) bei kitas faktines aplinkybes. Pažymime, kad vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų 15 punktu, tiek švietimo teikėjai, teik įmonės privalo saugoti darbuotojų mokymo dokumentus (mokymo programas, mokymo apskaitos, žinių tikrinimo protokolus).