• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 25-02-2020

 

Įvykių darbe, dirbant nuotolinį darbą, tyrimas

Nuotolinio darbo sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnyje: nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims priimtinoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas informacines technologijas. Skiriant dirbti nuotoliniu būdu, raštu nustatomi darbo vietos reikalavimai (jeigu tokie keliami), darbui suteikiamos naudoti darbo priemonės, aprūpinimo jomis tvarka, naudojimosi darbo priemonėmis taisyklės, taip pat nurodomas darbovietės padalinys, skyrius ar atsakingas asmuo, kuriam darbuotojas turi atsiskaityti už atliktą darbą darbdavio nustatyta tvarka.
Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys teisės aktai išimčių dėl darbuotojų saugos ir sveikatos būklės nustatymo, kuomet dirbamas nuotolinis darbas, nenustato, todėl visais atvejais darbdavys turi vertinti profesinę riziką, kaip ir kiekvienoje darbo vietoje. Taip pat darbo įstatymai nenustato išimčių ir dėl įvykių darbe ar pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo.

Įvykiai darbe, įvykę dirbant nuotolinį darbą, tiriami, kvalifikuojami ir įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Komisijos reglamente (ES) Nr. 349/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl nelaimingų atsitikimų darbe statistikos, Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija, toliau – Nuostatai) ir Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22  d. įsakymu Nr. V- 416, įtvirtintomis nuostatomis. 

Atsižvelgiant į nuotolinio darbo specifiką bei į tai, jog nuotolinio darbo organizavimas yra lankstesnis būdas atlikti darbuotojui jo darbo funkcijas, šalys nėra saistomos pareigos susitarti, kad nuotolinio darbo vieta būtų apibrėžta tik kaip viena fizinė vieta, todėl šalys yra laisvos sulygti, kad darbuotojas darbo funkcijas atliks savo nuožiūra pasirinktoje vietoje (pvz., namuose, bibliotekoje, sodyboje ar kt.). Įvykus įvykiui darbe ir Nuostatų nustatyta tvarka pradėjus tyrimą, konkrečios faktinės teisiškai reikšmingos aplinkybės, leidžiančios kvalifikuoti įvykį darbe nelaimingu atsitikimu darbe ar nelaimingu atsitikimu pakeliui į darbą ar iš darbo, nepripažinti įvykio susijus su darbu yra nustatomos tyrimo metu.