• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

Dok.data 10-01-2020

 

Kada darbuotojas praranda sukauptas kasmetines atostogas? Kaip taikyti DK 127 str. 5d.?

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 127 str. 5 d. reglamentuoja, jog teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas DK nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

Atkreipiame dėmesį, kad minima norma nustato visų kasmetinių atostogų pasinaudojimo tvarką, t. y. ši norma turėtų būti taikoma ir DK 126 straipsnio 2 ir 138 straipsnio 1 numatytoms pailgintoms ir papildomoms atostogoms.

Paminėtina, kad pagal DK 128 str. 2 d., už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos išdirbus bent pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus.

Taigi darbuotojo teisė pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis (ar gauti kompensaciją už jas) už pirmuosius darbo metus užtikrinama tais kalendoriniais metais, kada jis pradėjo dirbti ir išdirbo pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičių, ir, jiems pasibaigus, dar trejus kalendorinius metus. Pvz., darbuotojas pradėjo dirbti 2019-02-01, teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis už pirmuosius darbo metus būtų prarandama po šių kalendorinių metų ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t.y. 2023 sausio 1 d. Tačiau, jeigu darbuotojas pradėjo dirbti, pvz., 2019-10-01, jis bus išdirbęs pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus 2020 m. balandžio mėnesį, todėl teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis už pirmus darbo metus būtų prarandama po šių kalendorinių metų ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t.y. 2024 sausio 1 d.

Už antrus ir vėlesnius darbo metus teisės pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis (ar gauti kompensaciją už jas) užtikrinama tais kalendoriniais metais, kai prasidėjo darbuotojo darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos ir, jiems pasibaigus, dar trejus kalendorinius metus. Pvz., darbuotojas pradėjo dirbti 2019-02-01, teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis už 2020-2021 darbo metus būtų prarandama po 2020 kalendorinių metų pabaigos ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t.y. 2024 sausio 1 d.

Jei darbuotojas negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl laikinojo nedarbingumo, dėl vaiko priežiūros atostogų ar dėl darbdavio veiksmų, šio ribojimo terminas turi būti pratęsiamas. Pažymėtina, kad DK nereglamentuoja termino, per kurį toks darbuotojas turėtų pasinaudoti sukauptomis kasmetinėmis atostogomis, tačiau manytina, kad išnykus šioms aplinkybėms, darbuotojas pirmiausiai turėtų išnaudoti daugiau kaip už trejus metus sukauptas kasmetines atostogas.

Termino, per kurį privaloma pasinaudoti kasmetinėmis apmokamomis atostogomis, nustatymas neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, nes juo užtikrinamas atostogų, kaip poilsio laiko, teigiamo poveikio darbuotojui išsaugojimas.

Dėl Valstybės tarnautojų:

Informuojame, kad Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 6 str. 1 d. nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Atsižvelgdami į tai, kad VTĮ nenustato prievolės panaudoti kasmetines atostogas ne vėliau kaip per 3 metus nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į atostogas, pabaigos, bei vadovaujantis lygiateisiškumo principu, manytina, kad DK 127 str. 5 d. nuostatos taikytinos ir valstybės tarnautojams.