• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 05-09-2017

 

Ar atlikus rizikos vertinimą naudojantis OiRA priemonę, gauta ataskaita atitinka Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų 20 p. reikalavimus?

Kaip numatyta Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų 20 punkte, atlikus objekto rizikos vertinimą, užpildoma įmonės pasirinktos formos rizikos įvertinimo dokumentas arba rizikos įvertinimo kortelė (2 priedas). Rizikos įvertinimo dokumentuose turi būti nurodoma rizikos įvertinimo data, rizikos vertinimo objektas, darbuotojai, atliekantys šį darbą, rizikos veiksniai, rizikos įvertinimo rezultatai, rizikos šalinimo ar mažinimo priemonės. Atliekant profesinės rizikos vertinimą naudojant OiRA priemonę, galutiniame rezultate suformuojama išsami ataskaita apie atliktą rizikos vertinimą ir prevencinių veiksmų planas. Tai būtų įmonės pasirinktos formos rizikos įvertinimo dokumentas, kurį darbdavys ar jo paskirtas kompetentingas asmuo gali atsispausdinti, patvirtinti ir naudoti įgyvendinant numatytas prevencines priemone ir vykdant darbo vietų rizikos stebėseną.