• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 01-09-2017

 

Koks Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos (forma F Nr. 047/a) saugojimo terminas ir koks konkrečiai teisės aktas nustato šios formos saugojimo tvarką ir terminą bei koks yra Asmens medicininės knygelės (forma F Nr. 048/a) kopijos saugojimo terminas, po to kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo ir koks teisės aktas tai reglamentuoja?

Darbuotojų sveikatos būklę patvirtinančių dokumentų išdavimo ir įforminimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1072 redakcija) „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” patvirtintas 13 priedas „Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas”, kurio 1 punktas nurodo, kad asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami (pildoma - Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos forma F Nr. 047/a), o vėliau – t. y. dirbdami turi tikrintis periodiškai (pildoma - Asmens medicininė knygelė F Nr. 048/a). Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma F Nr. 047/a) yra priimamo į darbą asmens sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas, o Asmens medicininė knygelė (forma F Nr. 048/a) darbuotojo sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas. Šios formos yra saugomos 10 metų (pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams) ir tai reglamentuoja Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, antro skyriaus 7.2 punktas „Asmens bylos dokumentai (su tarnybos (darbo) įstaigoje pradžia, eiga ir pabaiga susiję dokumentai ar jų kopijos)“.