• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Ūkio subjekto vadovo pareigos ir teisės ūkio subjektų priežiūros procese   2016-06-21


ŪKIO SUBJEKTO TEISĖS PATIKRINIMO METU1. Teisė gauti informaciją:

1.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) interneto svetainėje (www.vdi.lt) susipažinti su pateikta informacija apie patvirtintus ūkio subjektų planinių patikrinimų (artimiausiam vieno ketvirčio laikotarpiui) sąrašus (planus) ir jų pakeitimus;*

1.2. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo gauti raštišką arba elektroninį pranešimą, kuriame nurodomas atliekamo planinio patikrinimo pagrindas, terminas, dalykas, preliminarus dokumentų, kuriuos turi pateikti ūkio subjekto vadovas patikrinimą atliekantiems VDI inspektoriams, sąrašas bei kontroliniai klausimynai, pagal kuriuos bus atliekamas patikrinimas;*

1.3. jei ūkio subjekto vadovas nebuvo iš anksto informuotas apie planinį ar neplaninį patikrinimą, apie šį patikrinimą praneša VDI inspektoriai atvykę atlikti patikrinimo;

1.4. VDI interneto svetainėje susipažinti su darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų sąrašu, VDI patikrinimų atlikimo tvarka ir VDI inspektorių priimtų sprendimų apskundimo tvarka, informacija apie konsultavimą, metodinės pagalbos teikimą bei parengtais kontroliniais klausimynais, naudojamais VDI patikrinimų metu, ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodika;

1.5. gauti konsultaciją ar metodinę pagalbą darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimų taikymo klausimais, kiek tai netrukdo siekti ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslų (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 362 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas).

2. Teisė dalyvauti patikrinimo procese:

2.1. reikalauti, kad VDI inspektoriai prisistatytų ūkio subjekto vadovui ir pateiktų savo galias patvirtinančius dokumentus (tarnybinį pažymėjimą, įgaliojimą bei pavedimą atlikti ūkio subjekto patikrinimą);

2.2. dalyvauti tikrinant faktines aplinkybes, susipažinti su surinkta informacija ir patikrinimo metu surašytais dokumentais, žodžiu arba raštu teikti savo nuomonę bei paaiškinimus;

2.3. atliekant visus veiksmus patikrinimo metu turėti ūkio subjekto interesų teisėtą atstovą;

2.4. dalyvauti rengiant, keičiant ar periodiškai peržiūrint kontrolinius klausimynus, o jeigu vykdomos ūkinės veiklos sričiai arba atliekamiems darbams jų dar nėra – paskatinti VDI juos parengti.

3. Teisė į sąžiningą priežiūrą:

3.1. į darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančiais norminių teisės aktų reikalavimais pagrįstus ir objektyvius ūkinės veiklos patikrinimus, prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą;

3.2. apskųsti Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui galimai ūkio subjekto teises ar teisėtus interesus pažeidžiančius VDI inspektoriaus veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus. Sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo;

3.3. susidūrus su korupcinio pobūdžio veiksmais ar elgesiu, kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą.

 

ŪKIO SUBJEKTO PAREIGOS PATIKRINIMO METU

1. Pareiga bendradarbiauti:

1.1. įsileisti prisistačiusius VDI inspektorius į ūkinės veiklos vykdymo vietą ir sudaryti sąlygas jų darbui;

1.2. netrukdyti VDI inspektoriams atlikti patikrinimo veiksmų, netrukdyti teikti darbo vietoje esantiems asmenims paaiškinimus žodžiu ar raštu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimų arba dėl VDI nurodymų nevykdymo ir rekomendacijų neįgyvendinimo;

1.3. netrukdyti fiksuoti patikrinimo rezultatų garso, vaizdo fiksavimo ar kitomis priemonėmis;

1.4. VDI inspektorių reikalavimu pateikti paaiškinimus raštu ir (ar) žodžiu;

1.5. VDI inspektoriui, tiriančiam įvykį darbe, dėl kurio sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai ar darbuotojas miršta, jeigu būtina, leisti nemokamai naudotis ūkio subjekto ryšio ir transporto priemonėmis.

2. Pareiga teikti informaciją:

2.1. patikrinimo metu pateikti visus patikrinimui atlikti būtinus dokumentus arba jų kopijas bei kitą VDI inspektorių prašomą informaciją. Ūkio subjekto vadovas turi teisę neteikti VDI inspektoriams jų reikalaujamų dokumentų, jeigu tuos pačius dokumentus jis yra pateikęs kitam šio ūkio subjekto veiklos priežiūrą atliekančiam viešojo administravimo subjektui. Atsisakydamas pateikti reikalaujamus dokumentus, ūkio subjekto vadovas turi raštu nurodyti, kokiam jo veiklos priežiūrą atliekančiam subjektui šie dokumentai yra pateikti;

2.2. teikti tik teisingą, išsamią ir neiškraipytą informaciją;

2.3. dokumentus teikti valstybine lietuvių arba kita kalba kartu su vertimu.

3. Pareiga vykdyti teisėtus nurodymus:

3.1. vykdyti VDI inspektorių reikalavimus ir nurodymus (nurodymus stabdyti darbus, kai tai gresia darbuotojų gyvybei, reikalavimą atvykti į VDI teritorinį skyrių ir kitus teisės aktais paremtus teisėtus VDI inspektorių nurodymus);

3.2. VDI inspektorių nustatytais terminais pašalinti nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų pažeidimus, įskaitant tuos, už kuriuos nebuvo skirta nuobauda.

* Pastaba: išskyrus nelegalaus darbo, įskaitant ir darbo bei poilsio laiko režimo pažeidimus, kontrolės planinius patikrinimus bei ūkio subjektų, vykdančių statybos darbus, statybos objektų ir statybviečių planinius patikrinimus.

 

____________________________________________