• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

VDI inspektorių veiksmų ir sprendimų apskundimas   2020-12-11

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“

XI SKYRIUS
VDI INSPEKTORIŲ VEIKSMŲ IR SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

55. VDI valstybės tarnautojų veiksmai (neveikimas) ir sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Skundas turi būti paduotas per vieną mėnesį nuo skundžiamo dokumento paskelbimo ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
56. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimas per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Pagrindas: Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas