• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

VDI inspektorių veiksmų ir sprendimų apskundimas   2016-06-02

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“
(Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. EV-151 redakcija)

46. VDI inspektorių veiksmai (neveikimas) ir sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Skundas turi būti paduotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo dokumento paskelbimo ar įteikimo dienos arba pranešimo apie VDI valstybės tarnautojo veiksmus (neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos.
47. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Pagrindas: Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas