• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

OiRA – interaktyvus profesinės rizikos vertinimas   2018-11-28

OiRA

**************

DĖMESIO! AR BANDĖTE NAUDOTIS OiRA ĮRANKIU NORINT ATLIKTI PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMĄ?

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA), siekia didinti OiRA įrankio efektyvumą ir skatinti naudotis sukurtomis OiRA priemonėmis ir tam tikslui atlieka mokslinį tyrimą. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti kaip naudotojai vertina OiRA įrankį, kurios OiRA priemonės populiariausios tarp naudotojų bei kaip galima patobulinti OiRA įrankio funkcijas, kad jos labiau atitiktų naudotojo poreikius.

EU-OSHA kartu su Valstybine darbo inspekcija kviečia prisijungti prie tyrimo ir pasidalinti savo nuomone apie OiRA įrankį, prašome Jūsų dalyvauti vykdomoje apklausoje APKLAUSA

Dėkojame už Jūsų pagalba!

**************

TEISINIAI REIKALAVIMAI

Darbdavio pareiga yra atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą (LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 str. 2 p.). Darbdavys, jam atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai (toliau – darbdavys) organizuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje. Profesinės rizikos vertinimas atliekamas vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961. Siekdama palengvinti smulkioms ir vidutinėms įmonėms (SVĮ) įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, Valstybinė darbo inspekcija bendradarbiaudama su Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA), dalyvauja OiRA (interaktyvus internetinis rizikos vertinimas) projekte.

24 OiRA PRIEMONĖS LIETUVIŲ KALBA:

Nuo 2022-11-11 yra paskelbtos 2 OiRA priemonės:
Degalinės
Atliekų surinkimas ir tvarkymas

Nuo 2021-08-12 yra paskelbtos 2 OiRA priemonės:
Darbas ant pastolių
Darbas ant stogų

Nuo 2021-02-02 yra paskelbta OiRA priemonė:
Darbai uždarose erdvėse

Nuo 2020-10-14 yra paskelbtos 2 OiRA priemonės:
Žemės darbai (iškasos)
Sandėliavimas

Nuo 2020-07-09 yra paskelbta OiRA priemonė:
COVID-19

Nuo 2019-12-17 yra paskelbta OiRA priemonė:
Socialinės paslaugos

Nuo 2019-10-01 yra paskelbtos 2 OiRA priemonės:
Kepyklos
Kirpyklos ir grožio salonai

Nuo 2019-04-26 yra paskelbta OiRA priemonė:
Švietimo įstaigos

Nuo 2018-11-28 yra paskelbta OiRA priemonė:
Žemės ūkis

Nuo 2018-10-08 yra paskelbtos 2 OiRA priemonės:
Skalbyklos
Viešbučiai ir restoranai

Nuo 2017-08-30  yra paskelbtos 3 OiRA priemonės:
Siuvimo paslaugos
Plastikinių gaminių gamyba
Baldų gamyba

Nuo 2017-02-23 yra paskelbtos 2 OiRA priemonės:
Kasyba ir karjerų eksploatavimas
Patalpų valymas

Nuo 2015-05-29 yra paskelbta OiRA priemonė:
Didmeninė ir mažmeninė prekyba ne maisto produktais

Nuo 2014-07-15 yra paskelbtos 2 OiRA priemonės:
Darbas biure
Medienos apdirbimas

Nuo 2013-09-01 yra paskelbta OiRA priemonė:
Automobilių remontas

KAS YRA OiRA?

1. OiRA - tai nemokama rizikos vertinimo priemonė (įrankis)

OiRA priemonė (įrankis) yra skirta darbdaviams, kurie nėra darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertai, padedanti atlikti profesinės rizikos vertinimą: nustatyti esamus ar galimus rizikos veiksnius darbo vietose, įvertinti rizikos lygį, pasirinkti prevencines priemones rizikai pašalinti ar sumažinti, o po to parengti reikiamą rizikos vertinimo dokumentaciją.

Naudojimas OiRA priemonėmis (įrankiais) nereikalauja jokių specialių žinių ir įgūdžių – tereikia mokėti naudotis elektroniniais įrankiais. Norint naudotis OiRA, Jums reikia užsiregistruoti, tam būtina turėti galiojanti e-pašto adresą. Pasirinkęs konkrečią šalį, kiekvienas naudotojas gali pasirinkti tos šalies siūlomą OiRA priemonių ekonominės veiklos sektorių.

Rizikos vertinimas yra pirmasis žingsnis siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičių. OiRA dėka šis procesas tampa paprastesniu. OiRA suteikia visą būtiną informaciją, reikalingą SVĮ įvertinti profesinę riziką. OiRA yra nemokama, prieinama ir paprasta naudoti priemonė. OiRA siūlo pažangų sprendimą rizikos vertinimo procese, pradedant nuo darbo vietoje kylančių pavojų identifikavimo, pateikiant vartotojui konkrečiame sektoriuje dažniausiai pasitaikančius pavojus, baigiant prevencinių priemonių pasirinkimu iš sąrašo arba savo priemonių sukūrimu, ir galiausiai – rizikos vertinimo ataskaitų teikimą.

DAUGIAU APIE OiRA PROJEKTĄ

Visas OiRA priemones galima rasti OiRA svetainėje
(priemonės surūšiuotos pagal ES šalis, todėl reikia rasti pasirinkti „Lietuva“).

2. Kodėl naudoti OiRA priemones?

Šiandien daugeliui SVĮ yra žinoma, kad reikia atlikti rizikos vertinimą, tačiau įmonėms trūksta lėšų, kompetentingų asmenų, patirties ir laiko, taip rizikos vertinimo procesas jiems tampa sudėtingas. OiRA gali palengvinti šį procesą, suteikdama SVĮ visą būtiną informaciją (trumpi aprašymai, teisės aktų nuorodos), kuri reikalinga norint tinkamai atlikti rizikos vertinimą.

OiRA tikslas yra didinti SVĮ skaičių, kurios galėtų pačios atlikti rizikos vertinimą. Šie įrankiai leidžia SVĮ pradėti (arba pagerinti, atnaujinti) rizikos vertinimo procesą. Taigi, OiRA įrankiai gali padėti įmonėms tapti labiau konkurencingoms, pavyzdžiui, sumažinant išlaidas, susijusias su profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų rizika, o atsižvelgiant į siūlomas prevencines priemones, pagerinti darbo sąlygas ir įmonės veiklą.

3. OiRA įrankių nauda:

  • OiRA naudojama nemokamai;
  • OiRA priemonės yra prieinamos internete;
  • OiRA priemonės yra specialiai sukurtos konkretiems ekonominės veiklos sektoriams;
  • OiRA priemonės pritaikytos prie realių verslo sąlygų;
  • OiRA priemonės suteikia galimybę parengti veiksmų planą ir pasirinkti prevencines priemones iš siūlomų prevencinių priemonių sąrašo.

4. Kaip veikia OiRA?

  1. Rizikos vertinimo priemonėje OiRA yra numatyti visi rizikos vertinimo etapai, apibrėžti Nuostatuose: parengiamieji darbai („Paruošimas“); pavojų nustatymas („Nustatymas“); pavojų vertinimas („Vertinimas“); prevencinio plano parengimas („Veiksmų planas“) ir dokumentavimas („Ataskaita“).
  2. Atlikus rizikos vertinimą naudojant OiRA priemonę, galutiniame etape automatiškai suformuojamas prevencinių veiksmų planas ir išsami ataskaita apie atliktą rizikos vertinimą. Šiuos dokumentus darbdavys ar jo paskirtas kompetentingas asmuo gali išsispausdinti, patvirtinti ir naudoti įgyvendinant numatytas prevencines priemones ir vykdant darbo vietų rizikos stebėseną.
  3. OiRA priemonėje yra numatyta galimybė įtraukti ir įvertinti kiekybinių matavimų rezultatus. Tais atvejais, kai darbdavys ar jo paskirtas kompetentingas asmuo (asmenys) OiRA priemonės pagalba vertindamas riziką nustato, kad neužtenka kokybinių būdų fizikinių, cheminių, biologinių ar kt. rizikos veiksnių keliamai rizikai įvertinti, vadovaudamasis Nuostatų 7 punkto reikalavimais, organizuoja šių rizikos veiksnių kiekybinius matavimus ar naudoja kitus rizikos veiksnių tyrimo būdus.

Įrašius į OiRA priemonę atliktų kiekybinių matavimų rezultatus, nustatytą rizikos dydį, numatytas prevencines priemones, jos automatiškai patenka į formuojamą prevencinių veiksmų planą ir rizikos vertinimo ataskaitą.

Parengta ir siūloma interaktyvi internetinė rizikos vertinimo priemonė (OiRA) turėtų padėti SVĮ laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, galinti padėti labai mažoms ir mažoms organizacijoms įdiegti laipsnišką rizikos vertinimo procesą, pradedant nuo rizikos darbo vietoje nustatymo ir vertinimo, sprendimų priėmimo ir prevencinių priemonių įgyvendinimo bei baigiant stebėsena ir ataskaitų rengimu.

5. VDI pozicija dėl Interaktyvios internetinės rizikos vertinimo priemonės OiRA

6. Paminėtina, kad 2021–2027 m. ES darbuotojų sveikatos ir saugos strateginė programoje “Darbuotojų sauga ir sveikata kintančiame darbo pasaulyje”, Europos Komisija ragina valstybes nares:  

  • siekti, kad ES būtų įgyvendinta nulinio mirčių skaičiaus vizija, pagal kurią siekiama, kad su darbu susijusių mirčių ES išvis nebūtų;
  • teikti geresnes gaires (įskaitant ir rizikos vertinimo priemones (OiRA)) ir mokymą, susijusius su rizikos vertinimu ir prevencijos priemonėmis, ypač labai mažoms įmonėms ir MVĮ.

Atkreiptinas dėmesys, kad ir 2014-2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos uždavinys buvo didinti labai mažų ir mažų įmonių gebėjimą įdiegti veiksmingas ir efektyvias rizikos vertinimo priemones.

OiRA ĮRANKIO NAUDOJIMO KLAUSIMAIS KONSULTUOJA:
Vesta Macė, Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyresnioji patarėja - vyr. darbo inspektorė; el. paštas [email protected]; tel. (+370 5) 213 9093; mob. tel. +370 611 14963
Gediminas Valentėlis, Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyr. darbo inspektorius; el. paštas [email protected] arba tel. (+370 5) 237 5841