• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Valstybinė darbo inspekcija ar Darbo ginčų komisija? Kada ir į ką kreiptis?   2021-05-20

Valstybinė darbo inspekcija ar Darbo ginčų komisija ir koks VDI ir DGK santykis?
Dažnai viešumoje daroma klaida DGK veiklą tiesiogiai priskiriant VDI. Iš tiesų, DGK yra ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius darbo ginčus tarp darbuotojo ir darbdavio bei kolektyvinius darbo ginčus dėl teisės tarp darbuotojų atstovų (pvz., profesinės sąjungos, darbo tarybos) ir darbdavio (ar darbdavių organizacijų). Tuo tarpu VDI yra kontrolės ir įstatymų priežiūros valstybinė institucija, atliekanti funkcijas pagal specialų VDI įstatymą.

Kokiu principu sudaroma DGK?
DGK sudaroma trišaliu principu, joje dalyvauja darbdavių, darbuotojų organizacijų atstovai, o vadovauja VDI vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus skiriamas DGK pirmininkas. Darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovai DGK dalyvauja rotacijos būdu. Visų komisijos narių balsai – lygiateisiai, t. y. nė vienas jų neturi lemiamo balso.
DGK veikia nuolat prie VDI teritorinių skyrių (Lietuvoje veikia 23 darbo ginčų komisijos: 8 – Vilniuje, 5 – Kaune, 3 – Klaipėdoje, 2 – Šiauliuose, 2 – Panevėžyje, 2 – Alytuje ir 1 Telšiuose).

Dėl ko kreipiamasi ir kaip veikia DGK?
Individualus darbo ginčas –tai darbuotojo ir darbdavio nesutarimas, kylantis sudarant, keičiant, vykdant ar nutraukiant darbo sutartį, taip pat dėl darbo teisės normų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo. Pavyzdžiui, ginčai gali kilti dėl neišmokėto darbo užmokesčio, neatlygintos materialinės žalos, nesuteiktų atostogų ir pan. DGK taip pat nagrinėja ginčus dėl darbuotojo atleidimo iš darbo, nušalinimo nuo darbo teisėtumo nustatymo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.
Į DGK gali kreiptis tiek darbuotojai, tiek darbdaviai, tiek darbuotojų atstovai ar darbdavių organizacijos, jei jų teisės pažeidžiamos. DGK privalo darbo ginčą išspręsti per vieną mėnesį nuo prašymo priėmimo. Atskirais atvejais šis terminas gali būti pratęstas dar vienam mėnesiui. Tais atvejais, kai ieškovas nesutinka su DGK sprendimu arba jei kreipimasis nėra nagrinėjamas, nes neatitinka DGK kompetencijų, siūloma kreiptis į teismą.
Pabrėžtina, jog VDI negali kištis į DGK veiklą, vienaip ar kitaip daryti įtaką jų sprendimams ar būti už juos atsakinga.

Kada kreiptis į VDI?
Į VDI gali kreiptis darbuotojai, darbuotojų organizacijos, anonimai ar anonimų grupės, jei nori informuoti apie vykstančius arba nuspėjamus darbo teisės pažeidimus. VDI atlieka patikrinimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, kitais įstatymais ir norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius.

Kokios VDI kompetencijos?
VDI kompetencijai priskiriama nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos, norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevencija ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų kontrolė įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo.

Konsultuotis darbo teisės klausimais galima konsultacijų telefonu (8 5) 213 9772, pateikiant klausimus elektroniniu paštu info@vdi.lt arba parašius asmeninę žinutę VDI Facebook paskyroje.