• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Aktuali informacija apie paskelbtas prastovas   2021-05-10

AKTUALI INFORMACIJA DĖL PRANEŠIMŲ APIE PASKELBTAS PRASTOVAS

Įsigaliojus Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimams svarbu žinoti, kad nuo šiol atšaukus prastovas arba pasikeitus nustatyta tvarka jau pateiktiems duomenims apie prastovos laikotarpį ir (arba) prastovos rūšį, ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną duomenys turi būti tikslinami pateikiant naują užpildytą pranešimo dėl paskelbtos prastovos formą, nurodant teisingus (aktualius) duomenis, pavyzdžiui, jeigu teiktame pranešime buvo nurodyta, kad prastova tęsis iki 2021 m. gegužės 21 d., o pasikeitus aplinkybėms 2021 m. gegužės 12 d. prastova yra atšaukiama, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną turi būti užpildomas naujas pranešimas, kuriame turi būti nurodoma prastovos pabaigos data 2021 m. gegužės 12 d. Darbdavio pasirinkimu pildoma forma dėl atskirų darbuotojų, kuriems paskelbta prastova arba forma dėl darbuotojų grupei paskelbtos prastovos. Aktualiais laikomi vėliausiai pateikti duomenys.
Svarbu pažymėti, kad pranešimuose dėl paskelbtos prastovos turi būti nurodomos konkrečios priežastys, dėl kurių paskelbta prastova. Atkreiptinas dėmesys, kad konkrečių priežasčių nurodymas turi būti suprantamas taip, kad nepakanka nurodyti, jog prastova paskelbta dėl karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos, svarbu, kad nurodytos priežastys būtų paaiškinančios kokias pasekmes sukėlė karantinas ir (ar) ekstremalioji situacija ir jų sąsajas su galimybe suteikti darbuotojams darbo sutartyje sulygtą darbą, pavyzdžiui, apribota veikla, dėl ko darbuotojai negali teikti paslaugų ir atlikti darbo funkcijų ar kt.
Pakeista ir duomenų viešinimo tvarka – VDI interneto svetainėje viešai bus skelbiamas įmonių, įstaigų, organizacijų ir fizinių asmenų, einamąjį kalendorinį mėnesį pateikusių VDI pranešimus apie prastovas, sąrašas.
Svarbi informacija: darbdaviams, iki Aprašo pakeitimų įsigaliojimo pateikusiems pranešimus VDI apie paskelbtas pastovas pakartotinai naujų pranešimo formų pateikti nereikia, išskyrus tuos atvejus, kai prastova yra atšaukiama, pasibaigia (kai prastova bus tęsiama) arba yra keičiamas pranešime nurodytas prastovos laikotarpis arba keičiama prastovos rūšis.

Aprašo pakeitimai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed749ad0af1811eba871a26c1fc3fbc1

Forma dėl atskirų darbuotojų, kuriems paskelbta prastova – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEJVU10EZ9PvQapA_9dwUo400QFhjppLshGxRR_c08sErclw/viewform

Forma dėl darbuotojų grupei paskelbtos prastovos (formai pateikti būtina Google paskyra) – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc2eWgN3E_5lgzFF7TyGq2W4e06ZVGMEp8AOoA2mDRUjSyLQ/viewform

Išaiškinimas dėl formų pildymo - https://www.vdi.lt/PdfUploads/Del_formu_pildymo_2021.pdf