• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Ilgalaikės komandiruotės ir motyvuoto pranešimo teikimas   2020-08-12

Kai faktinė komandiruotės trukmė viršija 12 mėnesių, komandiruotam darbuotojui turi būti taikomos visos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, įskaitant nacionalines (tarpšakines), teritorines ir šakos (gamybos, paslaugų, profesines) kolektyvines sutartis ar atskiras jų nuostatas, kurių taikymas buvo išplėstas, normos, išskyrus normas dėl darbo sutarties sudarymo ir pasibaigimo sąlygų bei susitarimų dėl nekonkuravimo sąlygų.
Kai komandiruotas darbuotojas pakeičiamas kitu komandiruotu darbuotoju, atliekančiu tą patį darbą toje pačioje darbo funkcijų atlikimo vietoje, aukščiau skaičiuojama faktine komandiruotės trukme laikoma bendra atitinkamų atskirų komandiruotų darbuotojų komandiruotės laikotarpių trukmė. To paties darbo toje pačioje darbo funkcijų atlikimo vietoje sąlyga vertinama atsižvelgiant į teiktinos paslaugos pobūdį, darbo funkciją, darbo funkcijos atlikimo vietos adresą (adresus) ir kitas aplinkybes, susijusias su darbo funkcijos atlikimu.
Faktinė komandiruotės trukmė pradedama skaičiuoti nuo 2020-07-30 ir komandiruočių laikotarpiai, buvę iki 2020-07-30, neįskaitomi į bendrą faktinės komandiruotės trukmę.
Užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys motyvuotu pranešimu, pateiktu Valstybinei darbo inspekcijai, gali pratęsti aukščiau nurodytą faktinės komandiruotės laikotarpį (kuriuo komandiruotam darbuotojui taikomos ne visos, o tik Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 2 dalyje numatytos darbo sąlygos), tačiau šiuo pratęsimu neviršijant 18 mėnesių faktinės komandiruotės trukmės.  Motyvuotas pranešimas teikiamas elektroniniu būdu, Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje užpildžius Motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo formą lietuvių ar anglų kalba. Šioje pranešimo formoje pateikiama informacija apie darbdavį, kuris komandiravo darbuotoją, informacija apie komandiruotą darbuotoją, nurodomas konkretus laikotarpis iki kurio pratęsiama faktinė komandiruotės trukmė bei pateikiamos konkrečios priežastys, kodėl šis laikotarpis pratęsiamas. Motyvuotas pranešimas turi būti pateiktas, kol faktinė komandiruotės trukmė neviršija 12 mėnesių. Jeigu motyvuotas pranešimas pateikiamas jau po šio termino, laikoma, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatytas laikotarpis nepratęstas.

Motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarką nustato Informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2005 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A1-169  (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos  ir darbo ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A1-633 redakcija).

Papildomos darbo sutarties sąlygos, taikomos ilgesnių kaip 12 mėnesių ar 18 mėnesių (kai Darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatytas laikotarpis buvo pratęstas) komandiruočių atveju

Kai faktinė komandiruotės trukmė viršija 12 mėnesių (ar 18 mėnesių, kai buvo pratęsta), komandiruotam darbuotojui turi būti taikomos visos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, įskaitant nacionalines (tarpšakines), teritorines ir šakos (gamybos, paslaugų, profesines) kolektyvines sutartis ar atskiras jų nuostatas, kurių taikymas buvo išplėstas, normos, išskyrus normas dėl darbo sutarties sudarymo ir pasibaigimo sąlygų bei susitarimų dėl nekonkuravimo sąlygų.
Kol kas šiuo metu neturime nacionalinių (tarpšakinių), teritorinių ir šakos (gamybos, paslaugų, profesines) kolektyvinių sutarčių ar atskirų jų nuostatų, kurių taikymas buvo išplėstas.

Papildomai taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nuostatos dėl:

 • darbuotojo šeiminių įsipareigojimų gerbimo (Darbo kodekso 28 str.);
 • darbuotojo profesinio tobulėjimo siekio gerbimo (Darbo kodekso 29 str.);
 • turtinių ir neturtinių interesų gerbimo (Darbo kodekso 31 str.);
 • ne viso darbo laiko (Darbo kodekso 40 str.);
 • prastovos (Darbo kodekso 47 str.);
 • nuotolinio darbo (Darbo kodekso 52 str.);
 • tikslinių atostogų (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti, mokymosi, kūrybinės, nemokamos) (Darbo kodekso 131-137 str.);
 • nemokamo laisvo laiko (Darbo kodekso 137 str. 3 d.);
 • papildomų atostogų (Darbo kodekso 138 str. 2 d.);
 • pailgintų atostogų (Darbo kodekso 138 str. 1 d.);
 • papildomo poilsio laiko vaikus auginantiems darbuotojams (Darbo kodekso 138 str. 3-4 d.);
 • žalos atlyginimo (Darbo kodekso 151 – 157 str.);
 • kitų darbo sąlygų, kurios pagal teisės aktus taikomos Lietuvos Respublikos teritorijoje tiesiogiai įdarbintiems darbuotojams (išskyrus normas dėl darbo sutarties sudarymo ir pasibaigimo sąlygų bei susitarimų dėl nekonkuravimo sąlygų).

Aukščiau išvardytas nuostatas galima rasti paspaudus žemiau pateiktą nurodą į Darbo kodeksą.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/676587f2cf1911e9a56df936f065a619?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=cdf1864a-bf12-4587-ac6e-9b5dfadc4990

Papildomos atostogos

Papildomos atostogos suteikiamos:

 • už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje – darbuotojams, turintiems ilgesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje, – 3 darbo dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje – viena darbo diena. Į ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo toje pačioje darbovietėje stažą, už kurį suteikiamos papildomos atostogos, įskaitomas faktiškai dirbtas laikas toje pačioje darbovietėje ir kiti laikotarpiai, nurodyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 4 dalyje;
 • už darbą sąlygomis, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų ir tokių nukrypimų negalima pašalinti, – darbuotojams, dirbantiems toleruotinos profesinės rizikos sąlygomis (t. y. rizikos, su kuria galima taikstytis, jeigu įdiegiamos rizikos prevencijos priemonės rizikai sumažinti iki praktiškai įmanomo dydžio, t. y. iki tokio dydžio, kai galima įrodyti, kad tolesnio rizikos mažinimo sąnaudos (išreikštos laiko sąnaudomis, pinigais ir (arba) darbo apimtimi) būtų neproporcingos, palyginti su pasiekiama nauda), remiantis profesinės rizikos vertinimo, atlikto vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintais Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais, duomenimis, kai sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose nustatytus leistinus ribinius dydžius (kiekius) ir kai techninėmis ar kitomis priemonėmis jų kiekio darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų dydžių neįmanoma, – iki 5 darbo dienų, skaičiuojamų priklausomai (proporcingai) nuo to, kiek iš viso valandų jie dirbo tokioje aplinkoje tais metais, už kuriuos suteikiamos papildomos atostogos, t. y. jeigu tokioje aplinkoje dirbta nuo 81 iki 100 procentų darbo laiko, suteikiamos 5 darbo dienos, nuo 61 iki 80 procentų – 4 darbo dienos, nuo 41 iki 60 procentų – 3 darbo dienos, nuo 21 iki 40 procentų – 2 darbo dienos, iki 20 procentų – viena darbo diena;
 • už ypatingą darbų pobūdį – darbuotojams, kurių darbas (ne mažiau kaip pusė viso darbo laiko per metus, už kuriuos suteikiamos atostogos) yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais, – 2 darbo dienos.

Darbuotojams, turintiems teisę gauti papildomas atostogas keliais pagrindais, kartu su kasmetinėmis atostogomis suteikiamos jų pasirinkimu tik vienos iš šių papildomų atostogų. 
Papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių atostogų ir gali būti šalių susitarimu suteikiamos kartu arba atskirai. Šalims nesutarus, šios atostogos suteikiamos kartu.
Darbuotojams, turintiems teisę gauti pailgintas ir papildomas atostogas, jų pasirinkimu suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba prie kasmetinių atostogų pridėtos papildomos atostogos.

Pailgintos atostogos

Darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, kategorijų sąrašas ir konkrečią pailgintų atostogų trukmė kiekvienai darbuotojų kategorijai:

 • mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, švietimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistai, teikiantys psichologinę, specialiąją  pedagoginę ir socialinę pedagoginę  pagalbą, kiti mokyklų, psichologinių, pedagoginių psichologinių tarnybų, vaikų globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų pedagoginiai darbuotojai turi teisę į 40 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 48 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) pailgintas atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 8 savaičių trukmės pailgintos atostogos;
 • mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojai (vyriausieji mokslo darbuotojai, vyresnieji mokslo darbuotojai, mokslo darbuotojai, jaunesnieji mokslo darbuotojai) turi teisę į  40 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 48 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) pailgintas atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 8 savaičių trukmės pailgintos atostogos;
 • profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniai darbuotojai turi teisę į 30 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 36 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) pailgintas atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 6 savaičių trukmės pailgintos atostogos;
 • sveikatos priežiūros specialistai: 1) teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas, kartu su jais dirbantys darbuotojai, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis pačiomis sąlygomis, nenurodyti žemiau turi teisę į 26 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 31 darbo dienos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) pailgintas atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių ir vienos darbo dienos trukmės pailgintos atostogos; 2) teikiantys skubiąją medicinos pagalbą, kai tai yra pagrindinė jų funkcija pagal pareigybės aprašymą, turi teisę į 27 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 32 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) pailgintas atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių ir 2 darbo dienų trukmės pailgintos atostogos; 3) turintys atitinkamos veiklos licenciją ir atliekantys chirurgines operacijas ar dalyvaujantys jas atliekant, kai tai yra pagrindinė jų funkcija pagal pareigybės aprašymą, turi teisę į 28 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 33 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) pailgintas atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių ir 3 darbo dienų trukmės pailgintos atostogos; 4) dirbantys asmens sveikatos priežiūros įstaigose su pacientais, kuriems taikoma priverstinė hospitalizacija, priverstinė diagnostika ar priverstinio gydymo priemonės, arba dirbantys laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir tarnybose, esančiose pataisos įstaigose ir areštinėse, turi teisę į 28 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 33 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių ir 3 darbo dienų trukmės pailgintos atostogos;
 • psichologai, dirbantys socialinės globos įstaigose (išskyrus vaikų globos įstaigas), sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, ir socialinių paslaugų srities darbuotojai, dirbantys stacionariose socialinės globos įstaigose, grupinio gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, turi teisę į 30 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 36 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) pailgintas atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 6 savaičių trukmės pailgintos atostogos;
 • farmacijos specialistai, kurių pareigybių aprašymuose nurodyta viena ar kelios iš šių veiklų: kontroliuoja (tiria) vaistų ir vaistinių medžiagų kokybę; gamina vaistus ir vaistines medžiagas; pakuoja vaistus ir vaistines medžiagas; priima ir (ar) komplektuoja vaistus pagal užsakymus; išduoda (parduoda) vaistus ir vaistines medžiagas vaistinėse, turi teisę į 25 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) ir 30 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) pailgintas atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės pailgintos atostogos;
 • socialinių paslaugų srities darbuotojai, dirbantys kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, švietimo įstaigose, nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose asmenims, turintiems proto ar psichinę negalią, laikino gyvenimo namuose, taip pat socialinių paslaugų srities darbuotojai, dirbantys (pagal pareigybės aprašymą) su socialinę riziką patiriančiais suaugusiais asmenimis, šeimomis, asmenimis, turinčiais proto ar psichinę negalią, ir socialinių paslaugų srities darbuotojai, teikiantys socialines paslaugas asmens namuose (pagal pareigybės aprašymą), – 25 darbo dienos (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės pailgintos atostogos;
 • pilotai instruktoriai, vyriausiasis navigatorius, navigatoriai instruktoriai, skraidantieji inžinieriai instruktoriai turi teisę į 41 darbo dienos (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 50 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), arba 8 savaičių trukmės pailgintas atostogas (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas), jeigu bendras skrydžių laikas – ne mažiau kaip 210 valandų per metus;
 • orlaivių vadai, pilotai, navigatoriai, skraidantieji inžinieriai, skraidantieji operatoriai, orlaivių palydovai turi teisę į 41 darbo dienos (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 50 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), arba 8 savaičių trukmės pailgintas atostogas (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas), jeigu bendras skrydžių laikas – ne mažiau kaip 350 valandų per metus;
 • pilotai bandytojai turi teisę į 41 darbo dienos (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 50 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), arba 8 savaičių trukmės pailgintas atostogas (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas), jeigu bendras skrydžių laikas – ne mažiau kaip 120 valandų per metus.
 • valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojai: 1) skrydžių vadovai, vyresnieji skrydžių vadovai turi teisę į 35 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 41 darbo dienos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), arba 7 savaičių trukmės pailgintas atostogas (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas), jeigu teikė oro navigacijos paslaugas ne mažiau kaip 500 valandų per metus; 2) skrydžių vadovai instruktoriai, skrydžių valdymo centrų pamainų viršininkai turi teisę į  35 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 41 darbo dienos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), arba 7 savaičių trukmės pailgintas atostogas (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas), jeigu teikė oro navigacijos paslaugas ne mažiau kaip 150 valandų per metus;
 • jūrininkai, dirbantys Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, turi teisę į  25 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) pailgintas atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės pailgintos atostogos;
 • darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis žvejybos laivuose, užsiimančiuose versline ir kita (specialia) žvejyba, turi teisę į 25 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) pailgintas atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės pailgintos atostogos;
 • valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojai: 1) dirbantys esant jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui turi teisę į  25 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) pailgintas atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės pailgintos atostogos; 2) dirbantys esant jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui ir tiesiogiai vykdantys darbus ar operacijas panaudoto branduolinio kuro ir didelio radioaktyvumo specialių dirbinių tvarkymo srityje (išėmimas iš reaktoriaus, pervežimas, perkėlimas, pjaustymas, pakrovimas į konteinerius) arba radiacijos požiūriu pavojingus darbus I radiacinės saugos kategorijos patalpose (didelio radioaktyvumo įrangos remontas, izoliavimas, išmontavimas, bandinių ėmimas, ruošimas eksploatavimo kontrolei) turi teisę į 30 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 36 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) pailgintas atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 6 savaičių trukmės pailgintos atostogos;
 • darbuotojai, kurie dirba darbą, tiesiogiai susijusį su gyvūnų patologine medžiaga, arba atlieka bakteriologinius, virusologinius, serologinius, hematologinius, patologinius anatominius, parazitologinius, mikologinius, cheminius, toksikologinius, biocheminius, radiologinius, molekulinius tyrimus, susijusius su gyvūnais, turi teisę į 25 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) pailgintas atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės pailgintos atostogos.