• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Papildomos komandiruojamų trečiųjų šalių piliečių darbo sąlygos   2020-08-12

Jeigu komandiruotas darbuotojas yra trečiosios šalies pilietis, jis taip pat turi turėti galiojantį leidimą dirbti. Įmonė, priimanti komandiruotą darbuotoją, turi kreiptis su prašymu dėl leidimo dirbti išdavimo į Užimtumo tarnybą ir pateikti šiuos dokumentus:

  • užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
  • sutarties dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytos tarp įmonės Lietuvos Respublikoje ir siunčiančiosios įmonės, patvirtintą kopiją. Kartu su esminėmis sąlygomis sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo turi būti įtvirtintos sąlygos, užtikrinančios Darbo kodekso 108 straipsnyje nustatytas komandiruotų darbuotojų garantijas, atskirai nurodant komandiruotės Lietuvos Respublikoje metu darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydį ir darbo laiką;
  • siunčiančiosios įmonės registracijos pažymėjimo ar išrašo iš užsienio valstybės registro patvirtintą kopiją;
  • užsieniečio darbo sutarties siunčiančiojoje įmonėje patvirtintą kopiją;
  • užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad ne mažiau kaip pastaruosius tris (3) mėnesius užsienietis buvo įdarbintas siunčiančioje įmonėje ir apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje, ir siunčiančiosios įmonės įsipareigojimą, kad komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu jis lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje. Jei užsienio šalies kompetentinga institucija neteikia dokumento apie konkretaus asmens socialinį draudimą, pateikiama tai patvirtinanti informacija ir siunčiančiosios įmonės pažyma, kad užsienietis per paskutinį pusmetį ne mažiau kaip tris (3) mėnesius buvo draudžiamas socialiniu draudimu, ir užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažyma, patvirtinanti, kad siunčiančioji įmonė neturi mokestinės valstybinio socialinio draudimo nepriemokos;
  • siunčiančiosios įmonės informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją;
  • mokėjimo pavedimo kopija arba kvitas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą.
  • pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas.

Dokumentai išnagrinėjami ir sprendimas dėl leidimo dirbti išdavimo priimamas per septynias (7) darbo dienas.

Užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti.

Komandiruotam trečiosios šalies piliečiui leidimas dirbti išduodamas laikotarpiui, kuris numatytas sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytoje tarp įmonės Lietuvos Respublikoje ir darbuotoją siunčiančios įmonės, tačiau ne ilgiau kaip vieneriems (1) metams. Tuo laikotarpiu darbuotojas privalo turėti galiojančią darbo sutartį siunčiančiojoje įmonėje. Užsienietis gali būti vėl atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, jeigu nuo turėto leidimo dirbti galiojimo pabaigos yra praėję daugiau kaip 3 mėnesiai.

Be galiojančio leidimo dirbti komandiruotės laikotarpiu trečiosios šalies pilietis turi turėti galiojančią nacionalinę D vizą.

Komandiruotas trečiosios šalies pilietis negali dirbti pas kitą darbdavį arba vykdyti paslaugų / darbų, kurie nėra nurodyti jo leidime dirbti.