• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Visuotinai taikomos kolektyvinės sutartys ar panašius kriterijus atitinkančios kolektyvinės sutartys Lietuvos Respublikos teritorijoje   2020-08-12

Lietuvoje nėra sistemos, pagal kurią kolektyvinės sutartys būtų skelbiamos visuotinai taikytinomis, todėl pasirinktas išplėstų aukštesnio nei darbdavio lygmens kolektyvinių sutarčių, atitinkančių Direktyvos (ES) 2018/957 3 straipsnio 8 dalies antroje ir trečioje pastraipose numatytus kriterijus, taikymas – turi būti taikomos nacionalinių (tarpšakinių), teritorinių ir šakos (gamybos, paslaugų, profesines) kolektyvinių sutarčių ar atskirų jų nuostatų, kurių taikymas buvo išplėstas, normos.

Paminėtina, jog kol kas šiuo metu neturime nacionalinių (tarpšakinių), teritorinių ir šakos (gamybos, paslaugų, profesines) kolektyvinių sutarčių ar atskirų jų nuostatų, kurių taikymas buvo išplėstas.

Darbdavio lygmens kolektyvinių sutarčių taikymas
Darbdavio lygmens kolektyvinių sutarčių nuostatos taikomos tik laikiniesiems darbuotojams ir  tiek, kiek būtina užtikrinti nediskriminavimo principo šiems darbuotojams taikymą (pagal Direktyvos 2008/104/EB 5 str.). Taikomos nuostatos dėl: 1) nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų, darbuotojų, auginančių vaiką iki trejų metų, ir asmenų iki aštuoniolikos metų apsaugos; 2) diskriminacijos lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir asociacijoms, amžiaus pagrindais uždraudimo; 3) maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko, viršvalandžių, naktinio darbo pertraukų, atostogų ir valstybės švenčiu? trukmės. Laikinojo įdarbinimo įmonė privalo užtikrinti, kad už darbą laikinojo darbo naudotojui laikinojo darbuotojo darbo užmokestis būtų ne mažesnis už užmokestį, koks būtų jam mokamas, jeigu laikinojo darbo naudotojas būtų laikinąjį darbuotoją įdarbinęs pagal darbo sutartį toje pačioje darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai pagal neterminuotą laikinojo darbo sutartį dirbantys laikinieji darbuotojai tarp siuntimų dirbti gauna darbo užmokestį iš laikinojo įdarbinimo įmonės ir šio darbo užmokesčio dydis tarp siuntimų dirbti yra toks pats kaip ir siuntimų dirbti metu.