• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Pranešimai apie prastovas   2021-02-17

Darbdaviai turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) informaciją apie darbuotojui ar darbuotojų grupei paskelbtą prastovą (arba dalinę prastovą), kai šalyje paskelbta ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas. Įmonių, kuriose darbuotojui ar jų grupei paskelbta prastova, sąrašas skelbiamas VDI interneto svetainėje.

Kai darbdavys dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu, arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo, ir skelbia darbuotojui ar jų grupei prastovą (arba dalinę prastovą), jis ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paskelbimo turi pranešti VDI apie šios prastovos paskelbimą, užpildant vieną iš VDI interneto svetainėje patalpintų formų. VDI interneto svetainėje patalpinta pranešimo dėl darbuotojui paskelbtos prastovos forma, kuri pildoma pranešant apie paskelbtą prastovą konkrečiam darbuotojui ir pranešimo dėl darbuotojų grupei paskelbtos prastovos forma.

Pranešime dėl darbuotojui paskelbtos prastovos nurodomas įmonės, įstaigos, organizacijos pilnas pavadinimas ir kodas bei ekonominės veiklos sekcijos kodas ir pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu, bendras darbuotojų skaičius, kuriems paskelbta prastova, paskelbtos prastovos laikotarpis bei rūšis, darbuotojo, kuriam paskelbta prastova vardas ir pavardė, darbuotojo, kuriam paskelbta dalinė prastova, darbo grafikas, įmonės, įstaigos, organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas.

Pranešime dėl grupei darbuotojų paskelbtos prastovos nurodomas įmonės, įstaigos, organizacijos pilnas pavadinimas ir kodas bei ekonominės veiklos sekcijos kodas ir pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu, bendras darbuotojų skaičius, kuriems paskelbta prastova, paskelbtos prastovos laikotarpis bei rūšis, įmonės, įstaigos, organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas bei pridedamas įsakymas ar kitas vietinis norminis teisės aktas dėl prastovos paskelbimo, kuriame nurodyti darbuotojai, kuriems skelbiama prastova (vardai ir pavardės) ir darbo grafikas, kai skelbiama dalinė prastova.

Pažymėtina, jog pakartotinai teikti informacijos nereikia, jei darbuotojas, kuriam paskelbta prastova, pasinaudoja atostogomis ar jam suteikiamas nedarbingumo pažymėjimas.
Apie paskelbta prastovą (arba dalinę prastovą) pranešimą VDI reikia pateikti užpildant viena iš minėtų formų. Viena pranešimo forma pildoma apie konkretų darbuotoją (pildoma nebūtinai, kai prastova skelbiama vienam darbuotojui, gali pateikti ir kelias užpildytas formas, apie kiekvieną darbuotoją atskirai), arba išvengiant administracinės naštos, paskelbus prastovą grupei darbuotojų, gali būti užpildyta antroji forma, kurioje nereikia įvardinti kiekvieno darbuotojo, tačiau turi būti pridedamas dokumentas (įsakymas), kuriame išvardinti darbuotojai bei dalinės prastovos atveju nurodytas jų darbo grafikas, pažymėtina, jog ši forma gali būti pateikiama tik prisijungus prie Google (Gmail) paskyros. Darbdaviai patys pasirenka pildyti pranešimo formą dėl darbuotojui paskelbtos prastovos ar pranešimo formą dėl grupei darbuotojų paskelbtos prastovos.

Jei bus reikalinga papildoma informacija, VDI susisieks formoje pateiktas kontaktais.
Labai svarbu, kad darbdavys turėtų visus reikalingus dokumentus dėl prastovos (arba dalinės prastovos) paskelbimo įmonėje (pvz., atitinkamus vidaus teisės aktus), nes esant poreikiui VDI gali juos patikrinti.
Darbdaviai, nevykdantys pareigos pranešti apie darbuotojui ar jų grupei paskelbtą prastovą arba pateikiantys klaidingą informaciją atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Forma dėl atskirų darbuotojų, kuriems paskelbta prastova - Pranešimas dėl paskelbtos prastovos
Forma dėl darbuotojų grupei paskelbtos prastovos (formai pateikti būtina Google paskyra) - Pranešimas dėl paskelbtos prastovos

IŠAIŠKINIMAS DĖL FORMŲ PILDYMO

FORMA DĖL ATSKIRŲ DARBUOTOJŲ, KURIEMS PASKELBTA PRASTOVA:

Ši forma pildoma pateikiant duomenis apie vieną konkretų darbuotoją. Jei prastova skelbiama grupei darbuotojų, o darbdavys pasirenka pildyti šią formą, turi būti pildomos atskiros formos apie kiekvieną atskirą darbuotoją.
Formoje turi būti pateikiama ši informacija:

El. pašto adresas – nurodomas atsakingo/kontaktinio asmens el. pašto adresas;
Įmonės, įstaigos, organizacijos pilnas pavadinimas – nurodomas pavadinimas, jei darbdavys yra fizinis asmuo – vardas ir pavardė;
Įmonės, įstaigos, organizacijos kodas – nurodomas juridinio asmens kodas arba fizinio asmens, jei darbdavys yra fizinis asmuo, asmens kodas;
Bendras darbuotojų, kuriems paskelbta prastova ar (ir) dalinė prastova, skaičius – šiame laukelyje nurodomas bendras darbuotojų, apie kuriuos teikiamas pranešimas, skaičius. Kadangi ši forma teikiama apie konkretų darbuotoją, laukelyje įrašomas skaičius "1";
Įmonės ekonominės veiklos, kuriai paskelbta prastova ar (ir) dalinė prastova, sekcijos kodas ir pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – sąraše pažymimas sekcijos kodas ir pavadinimas, gali būti žymimi keli punktai, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, formoje taip pat patalpina aktyvi nuoroda į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.54CEC8F63B97;
Paskelbtos prastovos laikotarpis NUO (pasirinkti datą) - nurodoma prastovos paskelbimo data. Jeigu prastova paskelbta vienai dienai, pavyzdžiui, 2020 m. rugsėjo 1 d., datą NUO nurodyti 2020 m. rugsėjo 1 d., o datą IKI nurodyti 2020 rugsėjo 2 d.;
Paskelbtos prastovos laikotarpis IKI (pasirinkti datą) – nurodoma numatyta prastovos pabaigos data. Tuo atveju, jei prastova (dalinė prastova) paskelbta iki karantino pabaigos, žymėkite pranešimo pateikimo dienai žinomą Vyriausybės patvirtintą karantino pabaigos dieną. Vyriausybei nusprendus pratęsti karantino laikotarpį, turėtų būti pateikiama atnaujinta pranešimo forma;
Paskelbtos prastovos rūšis – pasirenkama konkrečiam darbuotojui paskelbtos prastovos rūšis;
Darbuotojo, kuriam paskelbta prastova ar dalinė prastova, vardas, pavardė nurodomas vieno konkretaus darbuotojo vardas ir pavardė, apie kuriam paskelbtą prastovą teikiamas pranešimas;
Darbuotojo, kuriam paskelbta dalinė prastova, darbo grafikas – pildoma tik teikiant pranešimą apie darbuotoją, kuriam paskelbta dalinė prastova. Nurodomas grafikas, pagal kurį darbuotojas dirbs dalinės prastovos laikotarpiu (pavyzdžiui, darbuotojas dirba 5 dienas per savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio, po 4 valandas, nuo 8 val. iki 12 val.; darbuotojas dirba 3 dienas per savaitę (pirmadienį, antradienį, penktadienį). Atvejais, kai darbuotojas dirba pagal nuolat kintantį grafiką, tai turėtų būti nurodoma šioje formoje ir tokiu atveju teikti naujo pranešimo, apie dalinės prastovos laikotarpiu pakitusį darbuotojo darbo grafiką, nereikia;
Įmonės, įstaigos, organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris – nurodomi atsakingo/kontaktinio asmens duomenys.

FORMA DĖL DARBUOTOJŲ GRUPEI PASKELBTOS PRASTOVOS:

Ši forma gali būti pildoma tik prisijungus prie Google paskyros. Paskyra, kuria naudojamasi pildant šią formą, neprivalo būti atsakingo/kontaktinio asmens, kurio el. pašto adresas bei duomenys nurodomi pačioje formoje, paskyra. Atkreiptinas dėmesys, jog formoje gali būti pridedami ne daugiau nei 10 dokumentų.
Šioje formoje pateikiamas įsakymas dėl prastovos paskelbimo grupei darbuotojų. Įsakyme turėtų būti nurodomi visi darbuotojai, kuriems paskelbta prastova ar dalinė prastova (vardai, pavardės, darbuotojų, kuriems paskelbta dalinė prastova, darbo grafikai). Tokiu atveju atskiros pranešimo formos apie individualius darbuotojus teikti nereikia.
Formoje turi būti pateikiama ši informacija:

El. pašto adresas – nurodomas atsakingo/kontaktinio asmens el. pašto adresas;
Įmonės, įstaigos, organizacijos pilnas pavadinimas – nurodomas pavadinimas, jei darbdavys yra fizinis asmuo – vardas ir pavardė;
Įmonės, įstaigos, organizacijos kodas – nurodomas juridinio asmens kodas arba fizinio asmens, jei darbdavys yra fizinis asmuo, asmens kodas;
Bendras darbuotojų, kuriems paskelbta prastova ar (ir) dalinė prastova, skaičius – šiame laukelyje nurodomas bendras darbuotojų, apie kuriuos teikiamas pranešimas, skaičius.
Įmonės ekonominės veiklos, kuriai paskelbta prastova ar (ir) dalinė prastova, sekcijos kodas ir pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – sąraše pažymimas sekcijos kodas ir pavadinimas, gali būti žymimi keli punktai, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, formoje taip pat patalpina aktyvi nuoroda į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.54CEC8F63B97;
Paskelbtos prastovos laikotarpis NUO (pasirinkti datą) - nurodoma prastovos paskelbimo data. Jeigu prastova paskelbta vienai dienai, pavyzdžiui, 2020 m. rugsėjo 1 d., datą NUO nurodyti 2020 m. rugsėjo 1 d., o datą IKI nurodyti 2020 rugsėjo 2 d.;
Paskelbtos prastovos laikotarpis IKI (pasirinkti datą) – nurodoma numatyta prastovos pabaigos data. Tuo atveju, jei prastova (dalinė prastova) paskelbta iki karantino pabaigos, žymėkite pranešimo pateikimo dienai žinomą Vyriausybės patvirtintą karantino pabaigos dieną. Vyriausybei nusprendus pratęsti karantino laikotarpį, turėtų būti pateikiama atnaujinta pranešimo forma;
Paskelbtos prastovos rūšis – pažymima paskelbtos prastovos rūšis. Jei vienai daliai darbuotojų skelbiama vienos, o kitai daliai kitos rūšies prastova, formoje pažymimos abi rūšys;
Įsakymas dėl prastovos – nuspaudus aktyvų mygtuką pridedamas dokumentas ar dokumentai. Turėtų būti pridedamas įsakymas dėl prastovos paskelbimo, kuriame turėtų būti nurodomi visi darbuotojai, kuriems paskelbta prastova ar dalinė prastova (vardai, pavardės bei darbuotojų, kuriems paskelbta dalinė prastova, darbo grafikai). Pažymėtina, jog atvejais, kai darbuotojų, esančių dalinėse prastovose, darbo grafikas nuolat kinta, tai turėtų būti nurodoma įsakyme dėl prastovos paskelbimo, ir tokiu atveju teikti naujo pranešimo, apie dalinės prastovos laikotarpiu pakitusį darbuotojo darbo grafiką, nereikia;
Įmonės, įstaigos, organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris – nurodomi atsakingo/kontaktinio asmens duomenys.