• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Valstybinė darbo inspekcija pirmauja pagal pažangių verslo priežiūros priemonių įgyvendinimą   2020-02-25

Pagal 2019 m. tyrimo „Priežiūros institucijų pažangumo vertinimas“ rezultatus Valstybinė darbo inspekcija antrus metus iš eilės yra įvertinta aukščiausiai ir reitingų lentelėje užima pirmąją vietą.

Iš viso buvo vertintos 48 ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios valstybinės institucijos. Pažangiosios verslo priežiūros sistemos šūkis – „Inspektorius – ne baudėjas, o konsultantas!“.
Tyrimą vykdo Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekiant tobulinti institucijų atliekamas priežiūros funkcijas, t. y. užtikrinti, kad verslo priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos efektyviai, koordinuotai, mažiausiomis sąnaudomis ir kuo mažiau trikdant prižiūrimų subjektų veiklą.
Priežiūros institucijų pažangumo tyrimas leidžia remiantis objektyviais kriterijais įvertinti individualią priežiūros institucijos pažangą diegiant verslo priežiūros priemones bei taikant kitą praktiką, įvardyti veikloje jau taikomų priemonių tobulinimo aspektus ir pasiūlyti veiksmus priežiūros veiklos priemonėms ir metodams gerinti.

2018 m. pirmą kartą atliktas išsamus (10 vertinimo kategorijų) priežiūros institucijų pažangumo vertinimas leido konstatuoti, kad šalyje pažangios priežiūros priemonės ir principai taikomi nepakankamai: 61 proc. institucijų pažangumo vertinimas nesiekė 5,5 balo (iš 10 galimų), nemaža dalis (46 proc.) priežiūros institucijų nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo imperatyvių nuostatų ir veiklos rezultatyvumą vertino atsižvelgdamos į nustatytų pažeidimų skaičių ar jų dalį, tik 16 proc. institucijų tinkamai atliko prižiūrimų ūkio subjektų rizikingumo vertinimą, vos 7 proc. institucijų taikomi kontroliniai klausimynai atitiko jiems keliamus aiškumo, konkretumo, patogumo vartotojui ir reikalavimų svarbos kriterijus, telefonu teikiamas konsultacijas įrašė ir jų kokybę vertino tik 8 priežiūros institucijos.

2019 m. priežiūros institucijų veikla įvertinta trijose kategorijose: „Konsultavimas“,  „Verslo naujoko“ statuso taikymas ir „Mažareikšmiškumo taikymas“. Metinis 2019 m. pažangumo vertinimo tyrimas rodo ženkliai padidėjusį (20 proc.) „labai gerai“ vertinamų institucijų skaičių. „Silpnai“ vertinamų institucijų skaičius sumažėjo perpus (nuo 45 iki 23 proc.).

Tyrimo rezultatus ir teigiamus priežiūros institucijų veiklos pokyčius pagrindžia ir kasmet atliekamos verslo apklausos, kurios rodo, kad per pastaruosius 4 metus didėja verslo  pasitenkinimas priežiūros institucijų vykdoma veikla: teigiamų („labai gerai“ ir „gerai“) vertinimų padaugėjo nuo 69 proc. 2016 m. iki 77 proc. 2019 m. Tai yra aukščiausias pasiektas vertinimas per aštuonerius šios apklausos atlikimo metus.
Detalesni šio tyrimo duomenys skelbiami Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto tinklalapyje http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/svieslente ir prie šio rašto pridedamuose prieduose.