• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius 2019 metais (2020-01-13 duomenimis)   2020-02-06

INFORMACIJA APIE NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE,
ĮVYKUSIUS 2019 METAIS
(2020-01-13 duomenimis)

2019 metų statistika.
Lietuvos Respublikos Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 2019 m. (išankstiniais duomenimis) buvo gauti 39 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 121 pranešimas – apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2019 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 100 000 darbuotojų) įvertis buvo 3,0 o sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – 9,4. 2018 m. buvo gauti 38 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė (dažnumo koeficientas – 2,9) ir 126, kai buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai (dažnumo koeficientas – 9,9). Tai yra mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių 2019 m., skaičius lyginant su 2018 m., padidėjo 1 atveju; sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius sumažėjo 5 atvejais.

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – EVR).
Per 2019 m. daugiausia mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (išankstiniais duomenimis) įvyko: transporto, saugojimo (12 mirtinų, iš kurių visais atvejais darbuotojai žuvo eismo įvykių metu, ir 22 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe), apdirbamosios gamybos (8 mirtini ir 23 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe), statybos (8 mirtini, iš kurių vienas žuvo eismo įvykio metu ir 26 sunkūs), didmeninės ir mažmeninės prekybos (4 mirtini, iš kurių vienas žuvo eismo įvykio metu ir 18 sunkūs), žemės ūkio (2 mirtini ir 4 sunkūs), vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (2 mirtini, iš kurių 1 darbuotojas žuvo eismo įvykių metu, ir 6 sunkūs),  administracinės ir aptarnavimo veiklos (1 mirtinas ir 4 sunkūs), meninėje ir pramoginėje veikloje (1 mirtinas), nekilnojamojo turto operacijose (1 mirtinas ir 1 sunkus) EVR įmonėse.

Palyginimas su 2018 m.
Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe lyginant su 2018 m. labiausiai sumažėjo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veikloje (2018 m. įvykių darbe metu žuvo 5 darbuotojai, 2019 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko), profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje (2018 m. įvykių darbe metu žuvo 2 darbuotojai, 2019 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko), miškininkystėje (2018 m. žuvo 1 darbuotojas,  2019 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko), administracinėje ir aptarnavimo veikloje (2018 m. žuvo 4, o 2019 m. 1 darbuotojas).
Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius didėjo transporte ir saugojime (nuo 10 žuvusių, iš kurių 4 žuvo eismo įvykių metu 2018 m., iki 12 žuvusių eismo įvykių metu 2019 m.), statybose (nuo 6 iki 8 atvejų), vandens tiekime, nuotekų valyme, atliekų tvarkyme ir regeneravime bei žemės ūkyje (2018 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko, o 2019 m. užregistruota po 2 atvejus), po 1 atvejį padidėjo apdirbamojoje gamyboje; didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje; variklinių transporto priemonių remonte;  meninė ir pramoginėje veikloje; nekilnojamojo turto operacijose.
Sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius mažėjo statybose (7 atvejais), apdirbamojoje gamyboje, miškininkystėje (po 5 atvejus) žemės ūkyje (3 atvejais), transporte ir saugojime (2 atvejais), administracinėje ir aptarnavimo veikloje bei kitoje aptarnavimo veikloje (po 1 atvejį).
Sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius padidėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriuje nuo 6 iki 18 atvejų, viešajame valdyme ir gynyboje nuo 1 iki 4 atvejų; profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje nuo 0 iki 3 atvejų;  švietime, vandens tiekime, nuotekų valyme, atliekų tvarkyme ir regeneravime padidėjo 1 atveju.

Kur, kaip ir kodėl?
Eismo įvykių metu žuvo 15 darbuotojų arba 38 % nuo visų 2019 m. įvykusių mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe (2018 m. eismo įvykių metu žuvo 8 darbuotojai arba 21 %, nuo visų žuvusiųjų darbe). Eismo įvykių metu 2019 m. buvo sunkiai sužalota  10 darbuotojų (2018 m. eismo įvykių metu buvo sunkiai sužalota 13 darbuotojų).
2019 m. pavojingiausiais darbais mirtiniems ir sunkiems nelaimingiems atsitikimams įvykti išliko statybos remonto (atliekant šiuos darbus buvo mirtinai traumuoti 3 darbuotojai, iš jų – 1 žuvo nukritęs iš aukščio, bei sunkiai pakenkta sveikata 25 darbuotojų, iš kurių 17 nukrito iš aukščio), sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo (buvo mirtinai traumuoti 2 bei 21 darbuotojo sunkiai pakenkta sveikata, iš kurių 13 nukritus iš aukščio); techninių priemonių, mechanizmų, darbo įrenginių remonto, aptarnavimo darbai (buvo mirtinai traumuoti 6 iš jų – 1 žuvo nukritęs iš aukščio bei sunkiai pakenkta 12 darbuotojų sveikata, iš kurių 3 nukritus iš aukščio); atliekant elektros įrenginių ir tinklų aptarnavimą, remontą ir susijusius darbus žuvo 2 ir sunkiai buvo pakenkta 4 darbuotojų sveikata, iš kurių 3 nukritus iš aukščio; vykdant medienos apdorojimo darbus (buvo mirtinai traumuoti 2, bei buvo sunkiai pakenkta 3 darbuotojų sveikata, iš jų 1 nukritus iš aukščio). Šie įvykiai sudaro virš 59 % visų šalyje įvykusių sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe (be eismo įvykių).

Įvykių darbe tyrimai rodo, kad 2019 m. 17% darbuotojų žuvo darbo vietoje bei 14 % darbuotojų buvo sunkiai pakenkta sveikata nukritus iš aukščio.
Pagal darbo stažą 33 % mirtinų ir 25 % sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų. Darbuotojams, kurių stažas įmonėje yra nuo 1 iki 2 metų, įvyko atitinkamai 10 % mirtinų ir 15 % sunkių nelaimingų atsitikimų darbe. Taigi beveik pusė sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko asmenims, kurių stažas įmonėje buvo iki 2 metų.

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad 43 % ištirtų mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko dėl netinkamo darbų organizavimo bei nepakankamos saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėje. Dėl netinkamo pavojingų darbų organizavimo įvyko 2 mirtini ir 2 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe. Dėl netinkamo darbuotojų mokymo ir/ar instruktavimo iš DSS srities, netinkamo kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimo ar / ir naudojimo, netinkamo darbo vietos įrengimo, technologinio proceso (reglamento) nustatytos darbo atlikimo tvarkos pažeidimų, darbo priemonės neatitikimo saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams įvyko 38 %, skaičiuojant nuo visų (be eismo įvykių) ištirtų, mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe.

2019 m. įvyko 3 mirtini ir 7 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe neblaiviems apdirbamosios gamybos ir meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklos (po 1 mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe), statybų (1 mirtinas ir 1 sunkus nelaimingi atsitikimai darbe), didmeninės mažmeninės prekybos, vandens tiekimo nuotekų valymo, atliekų tvarkymo (po 1 sunkų nelaimingą atsitikimą darbe), žemės ūkio ir transporto (po 2 sunkius nelaimingus atsitikimus darbe) EVR įmonių darbuotojams.

Neblaiviems darbuotojams 2018 m. įvyko 5 mirtini ir 9 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe; 2017 m. -  5 mirtini ir 8 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe; 2016 m. -  9 mirtini ir 7 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.
Aptariamuoju laikotarpiu sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe jauniems darbuotojams (iki 18 metų amžiaus) neįvyko.