• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas   2019-04-04

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 
2019 m. kovo     d. įsakymu Nr. EV-

VIDINIU TEIKIMO KANALU GAUTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖJE DARBO INSPEKCIJOJE PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ANALIZAVIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

I Skyrius
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos analizavimo ir tyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI arba Inspekcija) galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, gavimo (priėmimo ir registravimo) Inspekcijoje veikiančiu vidiniu teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos analizavimo (tikrinimo ir vertinimo), tyrimo (nagrinėjimo) ir sprendimų dėl to priėmimo tvarką.
2.  Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai ir aplinkybės, kurioms esant ji gali būti teikiama, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).
3.  VDI gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, tikrinama, vertinama, nagrinėjama ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, Nutarimu ir šiuo Aprašu.
4.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Įstatyme, Nutarime ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.
5.  VDI Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius (toliau – kompetentingas subjektas) privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą Inspekcijoje ir kurį su pastarąja sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), bei jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus.

II SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

6.    Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, gali ją pateikti užpildydamas Nutarimu patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba apie jį informuoti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikti Aprašo 8 punkte išvardinti duomenys.
7.    Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Inspekcijoje, gali ją persiųsti VDI elektroninio pašto adresu: tyrimai@vdi.lt, kuris laikomas vidiniu kanalu.
8.    Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo:
8.1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar ruošiasi padaryti ir kitus panašaus pobūdžio duomenis;
8.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
8.3. galimų pažeidimo liudininkų duomenis;
8.4. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę ir kontaktinius duomenis tarpusavio ryšiui palaikyti (prioritetas teikiamas elektroninio pašto adresui);
8.5. duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius ir, jei tai yra įmanoma, pateikia bet kokius turimus tai įrodančius dokumentus.

III SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

9.    Informaciją apie pažeidimą priima ir VDI Dokumentų valdymo sistemoje užregistruoja kompetentingas subjektas.
10.  Informacija apie pažeidimą, Inspekcijoje gauta kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 7 punkte, taip pat elektroninio pranešimo dėl nelegalaus darbo forma, kai pranešimo turinys atitiks Įstatymo 3 ir 4 straipsnių nuostatas, neregistruojama. Gavę tokią informaciją, VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis bei gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – darbuotojas) nedelsiant ją turi persiųsti elektroninio pašto adresu: tyrimai@vdi.lt ir ištrinti.
11. Jeigu Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių nustatyta tvarka užregistravus asmens prašymą, pareiškimą ar skundą vėliau paaiškėja, kad jame pateikta informacija atitinka Įstatymo ir Nutarimo nurodytas sąlygas, apie tai nedelsiant informuojamas kompetentingas subjektas, kuris organizuoja užregistruoto pranešimo perdavimą jų vertinimui ir sprendimų priėmimui.
12.  Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.
13.  Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas raštu informuoja pastarąjį apie tokios informacijos gavimo faktą.
14.  VDI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti kompetentingo subjekto pateiktą konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.
15.  VDI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.
16. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis ar jau pateikęs informaciją apie pažeidimą arba pastaroji yra žinomai melaginga. 

IV skyrius
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

17.  Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą Inspekcijoje, nedelsdamas imasi ją analizuoti (tikrinti ir vertinti) bei priima vieną iš šių sprendimų:
17.1. jei pateikta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiunčia pastarąją institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio ją, sutikimo ir apie tai praneša šiam asmeniui;
17.2. tirti (nagrinėti) pateiktą informaciją apie pažeidimą;
17.3. atsisako tirti (nagrinėti) pateiktą informaciją apie pažeidimą, jeigu:
17.3.1. neatitinka Įstatymo nuostatų;
17.3.2. informacija grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
17.3.3. jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama Inspekcijoje ar kitoje institucijoje.
18. Kompetentingas subjektas, per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo vidiniu kanalu, raštu informuoja ją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl tokios informacijos tyrimo (nagrinėjimo). Sprendimas netirti (nenagrinėti) gautos informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.
19.  Kompetentingas subjektas, baigęs tirti (nagrinėti) gautą informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja ją pateikusį asmenį apie tyrimo (nagrinėjimo) rezultatus, priimtą sprendimą ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, bei nurodo šio sprendimo galimo apskundimo tvarką. Pažeidimo fakto nustatymo atveju, toks asmuo taip pat turi būti informuotas apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems VDI valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

V Skyrius
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. VDI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
21.  Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus (toliau – Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius) patvirtintu dokumentacijos planu.
22.  Kompetentingas subjektas teikia konsultacijas VDI valstybės tarnautojams ir darbuotojams Įstatymo, Nutarimo ir šio Aprašo įgyvendinimo klausimais.
23. Kompetentingas subjektas, nustatęs, kad VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai galimai nesilaiko Aprašo nuostatų, apie tai raštu informuoja Vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių.
24. Apie vidinio kanalo veikimo trikdžius ar neveikimą kompetentingas subjektas informuoja VDI padalinį, atsakingą už informacinių technologijų diegimą ir veikimą VDI.
25.  Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo ir tyrimo (nagrinėjimo) duomenis ir organizuoja statistinių duomenų paskelbimą VDI interneto svetainėje.

 

________________


Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos analizavimo ir tyrimo tvarkos aprašo priedas

 

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija

___________________________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20      m.                              d.

Vilnius

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.
2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.
3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą ir Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.
4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.
6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

______________                                                           __________________
(parašas)                                                                                                   (vardas ir pavardė)
_________________