• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Informacija įmonėms, ketinančioms vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą   2022-08-26

Darbdavys, kuris ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, Valstybinei darbo inspekcijai turi pateikti rašytinį prašymą įtraukti jį į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą. Įtraukimo į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą procesas aprašytas Administracinės paslaugos teikimo ,,Sprendimo įtraukti įmonę ar ne į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą priėmimas Nr. 10“ aprašyme ir ,,Paslaugos teikimo schemoje Nr.10“.

Atkreiptinas dėmesys, kad Administracinės paslaugos teikimo ,,Sprendimo įtraukti įmonę ar ne į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą priėmimas Nr. 10“ aprašymo priedą ,,Prašymas įtraukti įmonę į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą“ pildyti, pasirašyti jį kvalifikuotu parašu ir pateikti VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS), bus galima nuo 2022 m. spalio 15 d. Iki 2022 m. spalio 15 d. laisvos formos rašytinis prašymas įtraukti į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą pateikiamas paštu, per kurjerį ar tiesiogiai VDI administracijai (Algirdo g. 19, LT-03607, Vilnius), arba el. paštu[email protected] (patvirtintas elektroniniu parašu).

Darbdavys, ketinantis vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, turi atitikti Lietuvos darbo kodekso 72 1 straipsnio 1 dalies 1-6 punktuose numatytus kriterijus:
1) nėra sustabdyta ar apribota jos vykdoma veikla;
2) jai nėra iškelta bankroto byla, ji nėra likviduojama, nepriimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
3) ji turi (jeigu turi) ne daugiau negu vieną baudą, paskirtą už nelegalų darbą, nedeklaruotą darbą ir nustatytus užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą per paskutinius vienus metus, ir įvykdė visus įpareigojimus (jeigu tokie buvo nustatyti), paskirtus pagal šį įstatymą;
4) darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui per paskutinius vienus metus:
a) nebuvo paskirta administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą;
b) buvo paskirta (jeigu buvo paskirta) ne daugiau negu viena administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;
c) buvo paskirtos (jeigu buvo paskirtos) ne daugiau negu dvi administracinės nuobaudos už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos pažeidimus;
5) darbdavio vadovas ar jo įgaliotas asmuo nėra pripažintas kaltu, padariusiu tokius nusikaltimus, kaip darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas, prekyba žmonėmis, išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms, naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis, ir neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo. Darbdavio vadovas ar jo įgaliotas asmuo nėra pripažintas kaltu, padariusiu tokius baudžiamuosius nusižengimus kaip darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas, išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms, naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nėra praėję treji metai;
6) ji neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, nesumokėtų per vieną mėnesį nuo dienos, kurią paaiškėjo laikinojo įdarbinimo įmonės įsiskolinimai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, taip pat neturi darbo užmokesčio įsiskolinimų darbuotojams.

Valstybinė darbo inspekcija, Laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties kriterijams, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 818 redakcija), nustatyta tvarka įvertinusi ar laikinojo įdarbinimo įmonė atitinka šioms įmonėms nustatytus kriterijus priims sprendimą įtraukti ją ar ne į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, kuris yra skelbiamas Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje.