• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Informacija įmonėms, ketinančioms vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą   2019-03-05

Atkreipkite dėmesį, kad įsigaliojo palengvinta procedūra gauti laikinojo įdarbinimo įmonės statusą išimtinai karantino laikotarpiui.

Nuo šiol Valstybinė darbo inspekcija netikrins tokių kriterijų kaip skolos Sodrai ar VMI, taip pat ar darbdavys turi administracinių nuobaudų ar ne, bus tikrinama tik ar įmonė nėra likviduojama ar bankrutuojanti.

Taip pat pranešame, kad pagal  Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašą ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašo  (toliau - Aprašas ) A 13 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybei atšaukus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, įmonės, kurios Aprašo 11 ir 12 punktuose nustatyta tvarka bus įtrauktos į sudaromą laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą (toliau – Sąrašas), Valstybinė darbo inspekcija per 1 darbo dieną nuo ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo dienos išbrauks iš Sąrašo. Susipažinkite su Aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 151 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ pakeitimais, kurie įsigaliojo š. m. kovo 27 d.

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 151 patvirtintas Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas, įsigaliosiantis 2018 m. liepos 1 d.

Vadovaujantis šiuo aprašu, įmonės, kurios ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, Valstybinei darbo inspekcijai turės pateikti laisvos formos rašytinį prašymą įtraukti ją į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą. Valstybinė darbo inspekcija įvertinusi, ar laikinojo įdarbinimo įmonė atitinka šioms įmonėms nustatytus kriterijus, priims sprendimą įtraukti ją ar ne į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą. Kriterijai, keliami laikinojo įdarbinimo įmonėms bus šie:

  • nėra sustabdyta ar apribota jos vykdoma veikla;
  • nėra iškelta bankroto byla, nėra likviduojama, nepriimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
  • turi ne daugiau nei vieną baudą, paskirtą už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus per paskutinius vienus metus, ir įvykdė visus įsipareigojimus (jeigu tokie buvo nustatyti) paskirtus pagal šį įstatymą;
  • darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui per paskutinius vienus metus nebuvo paskirta administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą arba buvo paskirta ne daugiau negu viena administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus, arba buvo paskirtos ne daugiau negu dvi administracinės nuobaudos už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos pažeidimus;
  • darbdavio vadovas ar jo įgaliotas asmuo nėra pripažinti kaltais dėl nusikaltimo dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo padarymo, prekybos žmonėmis, išnaudojimo priverstiniams darbams ar paslaugoms, naudojimosi asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis ir neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo. Darbdavio vadovas ar jo įgaliotas asmuo nėra pripažinti kaltais dėl baudžiamojo nusižengimo dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo padarymo, išnaudojimo priverstiniams darbams ar paslaugoms, naudojimosi asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis, kai nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nėra praėję treji metai;
  • neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kurie nesumokėti per vieną mėnesį nuo įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui paaiškėjimo laikinojo įdarbinimo įmonei dienos, taip pat neturi įsiskolinimų darbuotojams dėl darbo užmokesčio.

Sprendimo įtraukti įmonę ar ne į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą priėmimas ir kasmetinio atitikimo nustatytiems kriterijams tikrinimas bei sprendimo priėmimas. Paslauga Nr. 10

Paslaugos teikimo schema Nr.10