• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Aktuali informacija laikinojo įdarbinimo įmonėms   2022-10-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 72 str. nuostatomis, laikinojo darbo sutartis – darbuotojo (toliau – laikinasis darbuotojas) ir darbdavio (toliau – laikinojo įdarbinimo įmonė) susitarimas, pagal kurį laikinasis darbuotojas įsipareigoja tam tikrą laiką atlikti darbo veiklą laikinojo įdarbinimo įmonės nurodyto asmens (toliau – laikinojo darbo naudotojas) naudai ir jam būdamas pavaldus, o laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja už tai atlyginti.

Laikinojo įdarbinimo įmonės kartą per mėnesį turi teikti Valstybinei darbo inspekcijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka informaciją apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių (DK 79 str. 6 d.).

Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarka ir forma yra numatyta Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos apraše (toliau – Apraše), patvirtiname Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. EV-201 redakcija). Pranešimo apie laikinųjų darbuotojų skaičių formoje – laikinojo įdarbinimo įmonės Valstybinei darbo inspekcijai turės pateikti informaciją apie valstybes, kuriose dirbo laikinieji darbuotojai ir konkrečioje valstybėje per ataskaitinį mėnesį pagal laikinojo įdarbinimo sutartį dirbusių darbuotojų skaičių, taip pat konkrečioje valstybėje visų laikinųjų darbuotojų faktiškai dirbtų valandų sumą.

Apraše yra nustatyta, kad laikinojo įdarbinimo įmonės Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) pranešimus apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių turi teikti kas mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos (pvz., už rugsėjį iki spalio 15 d., už spalį iki lapkričio 15 d. ir t.t.). Pranešimai turės būti teikiami tik per VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS) https://epds.vdi.lt/app/login.aspx, kuri laikinojo įdarbinimo įmonėms kiekvieną kartą išsiųs automatinius priminimus apie šią pareigą.
Norint suteikti įgaliojimą asmeniui atstovauti įmonę EPDS sistemoje, reikia pateikti laisvos formos prašymą su įmonės rekvizitais: nurodyti asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir pareigas. Vadovo ar jį atstovaujančio asmens pasirašyto prašymo skenuotą kopiją siųsti el. paštu adresu [email protected]. Įgaliojimas suteikiamas per dvi dienas, pranešimas apie suteikimą nesiunčiamas, tiesiog įgaliotas asmuo, prisijungęs prie EPDS, gali pasirinkti atstovauti įmonę ir teikti jos dokumentus.

Pažymėtina, kad laiku nepateikus pranešimo apie laikinųjų darbuotojų skaičių, įmonėms bus suteikiamas 3 darbo dienų laikotarpis pranešimui pateikti. Jeigu laikinojo įdarbinimo įmonė nustatyta tvarka ir terminais nepateiks informacijos apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių, Valstybinė darbo inspekcija per 5 darbo dienas priims sprendimą, kad įmonė neatitinka laikinojo įdarbinimo įmonėms taikomų kriterijų ir išbrauks ją iš laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašo.

Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu laikinojo įdarbinimo įmonė, vykdydama DK 79 straipsnio 6 dalyje nustatytus reikalavimus, Valstybinei darbo inspekcijai nurodo, kad daugiau negu tris paeiliui einančius kalendorinius mėnesius neturi laikinųjų darbuotojų, Valstybinė darbo inspekcija per 5 darbo dienas priima sprendimą, kad darbdavys neatitinka kriterijaus nurodyto DK 721 straipsnio 1 dalies 8 punkte, ir šį darbdavį išbraukia iš laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašo.
Plačiau skaitykite Informacijos apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos apraše.