• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Aktuali informacija laikinojo įdarbinimo įmonėms   2019-03-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 72 str. nuostatomis, laikinojo darbo sutartis – darbuotojo (toliau – laikinasis darbuotojas) ir darbdavio (toliau – laikinojo įdarbinimo įmonė) susitarimas, pagal kurį laikinasis darbuotojas įsipareigoja tam tikrą laiką atlikti darbo veiklą laikinojo įdarbinimo įmonės nurodyto asmens (toliau – laikinojo darbo naudotojas) naudai ir jam būdamas pavaldus, o laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja už tai atlyginti.

Laikinojo įdarbinimo įmonės turi teikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais informaciją apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių (DK 79 str. 6 d.).

Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams skyriams tvarka yra numatyta Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

Laikinojo įdarbinimo įmonės Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui pranešimus pateikia tokia tvarka:– apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones per 1 mėnesį, pradėjus teikti laikinąjį įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones (Pranešimo apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones forma);– paskutinę pusmečio dieną pagal darbo sutartis įdarbintų faktinį laikinųjų darbuotojų skaičių – periodiškai kas pusmetį iki liepos 15 d. ir sausio 15 d. atitinkamai (Pranešimo apie laikinųjų darbuotojų skaičių forma);– apie nutrauktą veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (laisva forma).

Laikinojo įdarbinimo įmonės, įtrauktos į šių įmonių sąrašą, kiekvienais kalendoriniais metais iki liepos 15 dienos turės pateikti Valstybinei darbo inspekcijai laisvos formos pranešimą, kad pranešimo pateikimo dieną atitinka Kriterijus ir ketina tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą. Žr. Sprendimo įtraukti įmonę ar ne į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą priėmimas ir kasmetinio atitikimo nustatytiems kriterijams tikrinimas bei sprendimo priėmimas. Paslauga Nr. 10