• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

VDI konsultacijų teikimo tvarka   2020-10-28

Asmenų aptarnavimas VDI
Į Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) atvykę asmenys aptarnaujami pagal VDI kompetenciją, o tais atvejais, kai VDI nėra kompetentinga spręsti asmeniui rūpimo klausimo, asmeniui nurodoma, į kurią instituciją (jeigu tokia yra) asmuo gali kreiptis tokiu klausimu. Asmenų prašymai, skundai ir paklausimai, įgyvendinant vieno langelio principą, priimami VDI interneto svetainėje nurodytuose VDI skyriuose.
Asmenys VDI aptarnaujami valstybine kalba. Jeigu asmuo kreipiasi ne valstybine kalba, o jį aptarnaujantis VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas tokios kalbos nesupranta, ir dėl to asmens neįmanoma aptarnauti ne valstybine kalba, arba kai dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis į VDI turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą į valstybinę kalbą (vertėjas) arba jo atstovas. Vertėją savo iniciatyva pasikviečia asmuo, kuris kreipiasi į VDI.
VDI teikia konsultacijas: elektroniniu būdu, automatiniu būdu, atvykus į VDI ir bendruoju konsultavimo telefonu. Prašymai, skundai, paklausimai gauti tiesiogiai iš asmenų ar persiųsti kitų institucijų, atsiųsti paštu, elektroninius paštu, faksu, per kurjerį, VDI interneto svetainėje užpildžius elektroninio paklausimo ar elektroninio pranešimo dėl nelegalaus darbo formą, taip pat pateikti ar per atstovą registruojami VDI Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – DSS IS).
Asmenų aptarnavimo būdai:

  1. elektroniniu būdu. Elektroniniu paštu teikiami asmenų prašymai ir skundai turi būti siunčiami oficialiu VDI elektroninio pašto adresu [email protected]. Elektroniniu paštu paklausimai teikiami užpildant VDI interneto svetainėje pateiktą elektroninio paklausimo formą. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, jam VDI suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs asmens prašymą, skundą ar paklausimą, turi jį perskaitęs tą pačią darbo dieną persiųsti oficialiu VDI elektroninio pašto adresu [email protected].

    Prašymų ir skundų, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, išnagrinėjimui nustatomas 20 darbo dienų nuo prašymo ar skundo užregistravimo VDI dienos terminas. Terminas tam tikrais atvejais gali būti pratęstas, VDI valstybės tarnautojas arba darbuotojas per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti nustatytą terminą priėmimo dienos išsiunčia asmeniui pranešimą ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis ir terminą. Į raštu pateiktą prašymą ar skundą atsakymas siunčiamas jame asmens nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu elektroninio pašto adresas prašyme ar skunde nėra nurodytas, atsakymas siunčiamas jame asmens nurodytu pašto adresu. Į raštu pateiktą prašymą ar skundą atsakymas jį pateikusio asmens prašymu gali būti įteikiamas šiam asmeniui (ar jo įgaliotam asmeniui) atvykus į VDI arba išsiunčiamas asmens nurodytu pašto adresu.
    Atsakymas į raštu pateiktą paklausimą turi būti parengtas per 20 darbo dienų nuo jo užregistravimo VDI dienos. Atsakyme į paklausimą išdėstomas keliamas klausimas, pateikiama teisės aktais pagrįsta VDI konsultacija, nurodant ją parengusio VDI valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigas, vardą ir pavardę. Konsultacija turi būti aiški ir išsami. Už konsultacijos kokybę atsako ją teikiantis VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas. Atsakymas į raštu pateiktą paklausimą teikiamas asmens nurodytu elektroninio pašto adresu, o kai jis nenurodytas – asmens nurodytu pašto adresu. Atsakymas į elektroninį paklausimą teikiamas asmens nurodytu elektroninio pašto adresu.

  2. VDI „Facebook“ paskyroje. Asmenų paklausimų gavimas naudojantis socialinio tinklapio pagalba. Paklausimai pateikti VDI „Facebook“ paskyroje neregistruojami. Į juos paprastai atsakoma tą pačią darbo dieną, tačiau ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos.
  3. automatiniu būdu (elektroninis konsultavimas „Ugnė“). Tai kompiuterinė programa, automatiniu būdu atsakanti į pateiktus klausimus. Tai reiškia, kad el. paslaugos naudotojo pateiktas klausimas įvertinamas lingvistiniu būdu, išskiriant reikšminius žodžius, pagal kuriuos identifikuojama pateiktas klausimas, ir pagal tai iš VDI parengtos tekstinės informacijos saugyklos (t. y. žinių bazės, skirtos konsultacijų informacijai saugoti) asmeniui pateikiamas atsakymas. Dėl šios priežasties, Ugnei turėtų būti užduodami trumpi, aiškūs, nesudėtingo turinio klausimai, nereikalaujantys išsamios teisės aktų analizės ir / ar konkretaus situacijos vertinimo. VDI el. konsultavimo (Ugnės) paslaugą galima rasti VDI interneto svetainėje www.vdi.lt , skiltyje „Konsultuojame“, pasirinkus „Elektroninis konsultavimas (Ugnė)“.
  4. atvykus į VDI. Atvykę į VDI ar teritorinius skyrius, asmenys prašymus, skundus, paklausimus gali pateikti raštu bei žodžiu. Asmenų prašymai ar paklausimai pateikti žodžiu, į kuriuos galima atsakyti tą pačią darbo dieną, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar VDI interesų, neregistruojami. Jeigu į žodžiu pateiktą asmens prašymą ar paklausimą negalima atsakyti tą pačią darbo dieną, asmeniui turi būti sudaroma galimybė išdėstyti prašymą ar paklausimą raštu. Asmeniui, kuris dėl fizinių asmens savybių negali rašyti, tačiau gali perskaityti tekstą ir jį pasirašyti, užtikrinama teisė, atvykus į VDI, prašymą ar skundą pateikti žodžiu, išdėstant jį VDI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, atsakingam už asmenų aptarnavimą, kuris užpildo nustatytą pavyzdinę formą. Jeigu asmuo negali perskaityti teksto ir jo pasirašyti, asmeniui pasiūloma prašymą ar skundą pateikti per jo įgaliotą asmenį.
  5. Bendruoju konsultavimo telefonu. Tai asmens pateikto klausimo/situacijos išsiaiškinimas bei atsakymo pateikimas VDI kompetencijos ribose. Į asmens pateiktą klausimą turi būti atsakoma konkrečiai, vengiant perteklinės informacijos. Konsultacijos bendruoju konsultacijų telefonu vykdomos rotacijos principu pagal iš anksto patvirtintą konsultavimo grafiką. VDI valstybės tarnautojai ir darbuotojai teikiantys konsultacijas privalo teikti vieningas VDI konsultacijas, nenukrypti nuo VDI suformuotos pozicijos. Pokalbiai bendruoju konsultacijos telefonu yra įrašomi. Apie daromą teikiamų konsultacijų garso įrašą asmuo informuojamas prieš pokalbio pradžią.

Konsultavimo kokybės vertinimas .
VDI ne rečiau kaip vieną kartą per metus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka atlieka asmenų aptarnavimo VDI kokybės vertinimą.