• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Valstybinės darbo inspekcijos inspekcinės veiklos prioritetai 2019 metais   2018-11-21

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI), įgyvendindama šalies strateginiais dokumentais jai nustatytus veiklos tikslus ir uždavinius, 2019 metais numato veikti šiomis kryptimis:

1. Siekti mažinti „šešėlinės“ darbo rinkos apimtį: derinti nelegalaus ir nedeklaruoto darbo kontrolę su visuomenės informavimu ir švietimu šio darbo žalos klausimais ir tuo siekti, kad kuo daugiau „šešėlinių“ darbo vietų įsilietų į oficialią ekonomiką.

Šiam tikslui įgyvendinti numatoma apie 80 % planuojamų patikrinimų metu tikrinti nelegalaus ir nedeklaruoto darbo bei užsieniečių įdarbinimo pažeidimų, įskaitant ir prekybos žmonėmis priverstiniam darbui atvejams nustatyti, taip pat nedeklaruotos savarankiškos veiklos klausimus (t. y. atlikti apie 7 tūkst. patikrinimų, kurių metu šie klausimai bus tikrinami). Pasirenkant įmones minėtiems patikrinimams atlikti prioritetas bus taikomas šiuo atžvilgiu rizikingiausiems statybos; žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės; apdirbamosios gamybos; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto; didmeninės ir mažmeninės prekybos; krovininio kelių transporto ekonominės veiklos sektoriams.
Labai svarbu ne tik griežtomis kontrolės priemonėmis užkirsti kelią darbdavių norams samdyti darbuotojus nelegaliam darbui, bet ir prevencinėmis priemonėmis skatinti darbuotojus nesutikti tokiomis sąlygomis dirbti arba vykdyti neregistruotą veiklą. Tad 2019 metais planuojama įgyvendinti plataus masto ilgalaikes socialinės reklamos kampanijas, nukreiptas prieš nelegalų ir nedeklaruotą darbą, įtraukiant į tokias kampanijas socialinius partnerius (darbuotojų, darbdavių ir nevyriausybines organizacijas), pagrindinį dėmesį skiriant jaunimo teisėtam darbui. Taip pat planuojama organizuoti ir vykdyti kitas informacines, konsultacines ir edukacines priemones, skleidžiant visuomenei ir verslui žinią, kad yra netoleruotinas nelegalus darbas ir prekyba žmonėmis bei vykdyti nuolatinę šių reiškinių atsiradimo stebėseną, siekiant minimizuoti darbo šešėlio apraiškas.

2. Teikti profesionalią metodinę pagalbą bei konsultacijas darbdaviams ir darbuotojams saugaus ir teisėto darbo klausimais, akcentuojant darbuotojų įtraukties, socialinio dialogo ir kolektyvinių sutarčių, moterų ir vyrų lygių galimybių, jaunimo ir darbuotojų, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų, saugaus darbo įgūdžių ugdymo, profesinės rizikos vertinimo bei kritimo iš aukščio prevencijos svarbą. 

Darbdavių, darbuotojų, jų atstovų konsultavimo ir informavimo prioritetui įgyvendinti VDI planuoja 2019 metais beveik 45 % darbo laiko skirti konsultacinio, informacinio pobūdžio bei visuomenės švietimo veiklai. Šiuo tikslu numatoma naudoti labai įvairius konsultavimo, informavimo ir švietimo būdus. Tai bendrasis konsultacijų telefonas, raštiški atsakymai į raštiškus paklausimus, konsultacijos VDI socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, konsultavimas ūkio subjektų patikrinimų metu, konsultavimas įmonės kvietimu, konsultaciniai-švietėjiški renginiai, metodinės-prevencinės informacijos ir rekomendacijos, įskaitant interaktyvias metodines rekomendacijas, nacionalinis e.testas (e.egzaminas) darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir pan.
2019 metais planuojama 40 % daugiau, nei buvo planuota 2018 metams, organizuoti įvairaus pobūdžio švietėjiškų ir konsultacinių renginių, teikiant konsultavimo prioritetą rizikingiausiems statybos, žemės ūkio, miškininkystės ir miško ruošos, medienos apdirbimo, įskaitant baldų gamybą, transporto ir saugojimo, didmeninės ir mažmeninės prekybos ekonominės veiklos sektoriams. Planuojama iš viso organizuoti per 300 švietėjiškų ir konsultacinių renginių darbuotojų saugos ir sveikatos  bei darbo teisės klausimais.
Taip pat planuojama kartu su socialiniais partneriais įgyvendinti švietėjišką-informacinį projektą „Dirbsiu saugiai“ (5-6 klasių moksleiviams), skirtą Pasaulinei darbuotojų saugos ir sveikatos dienai paminėti, bei supažindinti įvairių Lietuvos mokyklų moksleivius su darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindais.

3. Skatinti darbdavius užtikrinti saugią darbo aplinką ir stiprinti profesinės sveikatos priežiūrą, ypač akcentuojant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją pačiuose rizikingiausiuose ūkio subjektuose ir ekonominės veiklos sektoriuose.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai vykdyti 2019 metais planuojama atlikti apie 40 % daugiau, nei buvo planuota 2018 metams, tikslinių ir teminių planinių patikrinimų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Numatoma, kad bendras šių patikrinimų skaičius pasieks beveik 1,9 tūkst.
Pasirenkant įmones darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės planiniams patikrinimams, prioritetas bus taikomas įmonėms iš rizikingiausių statybos, žemės ūkio, miškininkystės ir miško ruošos, medienos apdirbimo, įskaitant ir baldų gamybą, transporto ir saugojimo, didmeninės ir mažmeninės prekybos ekonominės veiklos sektorių (taip pat įmonėms, dirbančioms ar teikiančioms paslaugas Klaipėdos jūros uoste). Kiekvienoje apskrityje prioritetas bus pasirenkamas pagal tos apskrities nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų aktualijas.
Šių patikrinimų metu pagrindinį dėmesį numatoma skirti darbuotojų, kurių darbo stažas įmonėje mažesnis nei 1 metai, saugioms darbo sąlygoms, nes, kaip rodo sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo rezultatai, šie įvykiai dažniausiai įvyksta darbą įmonėje tik pradėjusiems darbuotojams. Patikrinimai bus atliekami pagal atitinkamus kontrolinius klausimynus, ypatingą dėmesį skiriant šiems klausimams:
1) žemės ūkio ekonominės veiklos sektoriuje – profesinės rizikos, atliekant darbus mėšlidžių siurblinėse, vertinimui bei kritimo iš aukščio prevencijai;
2) miškininkystės ir miško ruošos ekonominės veiklos sektoriuje – darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės organizavimui (miško ruošos darbų vadovų mokymo bei jų tiesioginio dalyvavimo, atliekant kirtimo darbus, užtikrinimui) bei profesinės rizikos vertinimui atliekant darbus kirtimų biržėse, paliktų biologinei įvairovei svarbių medžių zonose;
3) medienos apdirbimo, įskaitant ir baldų gamybą, ekonominės veiklos sektoriuje – gaminių, rąstų, krovinių, įrenginių kritimo / virtimo, darbuotojų kritimo iš aukščio rizikai bei medienos apdirbimo įrenginių (ypač juostinių gaterių) atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams;
4) transporto ir saugojimo ekonominės veiklos sektoriuje – kritimo iš aukščio prevencijai bei transportavimo, pakrovimo / iškrovimo darbų organizavimo ir atlikimo sąlygų atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams;
5) didmeninės ir mažmeninės prekybos ekonominės veiklos sektoriuje – kritimo iš aukščio prevencijai bei transportavimo, pakrovimo / iškrovimo darbų organizavimo ir atlikimo sąlygų atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams.
Ypač daug VDI inspektorių dėmesio 2019 metais sulauks statybos sektorius: VDI inspektoriai planuoja vykti  ne tik į statybos įmones , bet ir reguliariai lankytis pačiose statybvietėse ir statybos objektuose, tikrindami darbų saugos klausimus kiekviename statybos etape, pradedant nuo žemės grunto kasimo iki stogo dengimo darbų.
Be to, planuojama atlikti daugiau nei 3 tūkst. elektroninių inspektavimų, pasirenkant šiems inspektavimams mažiau rizikingas įmones.

4. Tobulinti darbo ginčų komisijų veiklą, didinant socialinių partnerių įtrauktį į šių ginčų sprendimo procesą bei išnaudojant visas teisines galimybes, kad ginčai būtų sprendžiami taikiai.

Šiam tikslui įgyvendinti planuojama vykdyti  tokias veiklas:
1) siekti trumpinti darbo ginčų nagrinėjimo terminus, skatinti ginčo šalis sudaryti taikos sutartis;
2) bendradarbiaujant su darbdavių, darbuotojų organizacijomis, rengti darbo ginčų komisijų veiklos aptarimus šių komisijų veiklai tobulinti bei jų narių kvalifikacijai kelti;
3) analizuoti teismų praktiką darbo bylose, rengti apibendrinimus bei skelbti juos VDI interneto svetainėje (www.vdi.lt );
4) analizuoti darbo ginčų komisijų praktiką darbo bylose, rengti apibendrinimus bei skelbti juos VDI interneto svetainėje (www.vdi.lt );
5) rengti darbo ginčų komisijų veiklos ataskaitas bei skelbti jas VDI interneto svetainėje (www.vdi.lt ).

5. Siekti mažinti priežiūros naštą verslui, taupyti valstybės lėšas, modernizuojant VDI teikiamas administracines paslaugas ir plečiant e. paslaugų prieinamumą.

Ūkio subjektų priežiūrai gerinti planuojama:
1) pasiekti, kad 2019 metais planinių patikrinimų dalis sudarytų ne mažiau 65 % visų ūkio subjektų patikrinimų;
2) siekti, kad ne mažiau 30 % inspekcinių veiksmų būtų atlikta su kitomis priežiūros institucijomis ir įstaigomis;
3) pasiekti, kad ne mažiau 90 % darbuotojų saugos ir sveikatos  bei  darbo teisės patikrinimų būtų atlikta pagal kontrolinius klausimynus;  
4) reguliariai, atsižvelgiant į socialinių partnerių pasiūlymus, atnaujinti VDI kontrolinius klausimynus.

6. Planuojama vykdyti darbdavių ir darbuotojų įvairaus pobūdžio apklausas ir, atsižvelgiant į jų rezultatus, koreguoti VDI veiklos prioritetus ir metodus; kelti VDI inspektorių kvalifikaciją; didinti inspekcinių veiksmų, vykdomų kartu su darbuotojų atstovais (profesinių sąjungų, darbo tarybų atstovais, patikėtiniais  ir pan.), apimtį bei plėsti socialinį dialogą su darbuotojų, darbdavių atstovais; plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio šalių partneriais; modernizuoti VDI informacines sistemas siekiant pakelti VDI teikiamų elektroninių administracinių paslaugų brandą į aukštesnį lygį.