• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Asmens duomenų tvarkymo politika   2020-10-27

Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu, todėl parengėme asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos politiką (toliau – privatumo politika), kuria siekiame ir įsipareigojame užtikrinti sąžiningą, saugų ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą, naudojimą ir tvarkymą. Taip pat šiuo dokumentu norime informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis žodžiu ar raštu, įskaitant elektronines priemones, ar bet kokiu Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, kai Jūsų duomenis tvarko Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- VDI).

Privatumo politika gali būti keičiama, todėl rekomenduojame Jums šią politiką periodiškai peržiūrėti. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), o taip pat kitais teisės aktais.
Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas – Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija: Jolita Garbinčienė, el. p.: duomenuapsauga@vdi.lt

Privatumo politikoje vartojamus terminus mes suprantame taip: Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats/pati, arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti.
Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo (klientas (fizinis asmuo), jo atstovas), kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame;
Duomenų apsaugos pareigūnas – asmuo, atsakingas už tinkamą asmens duomenų tvarkymą VDI ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą;

Kitos politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose.
Mūsų įsipareigojimai
Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

  • Jūsų asmens duomenis tvarkyti laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 įtvirtintų principų;
  • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
  • Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
  • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.