• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Žurnalistai kviečiami dalyvauti kūrybiniame konkurse „Dirbančiųjų sauga ir sveikata“   2018-08-07

darbo sutarties svarba

Žurnalistai kviečiami dalyvauti kūrybiniame konkurse „Dirbančiųjų sauga ir sveikata“, kurį rengia Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija ir LŽS 

Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarė sutartį dėl žurnalistų autorinių darbų konkurso organizavimo.

„Išsaugoti žmogaus gyvybę darbe! Valstybinė darbo inspekcija siekė ir sieks tam tikslui atkreipti dėmesį ir suvienyti kuo daugiau visuomenės. Taip, įstatymiškai tiesiogiai už saugų darbą atsako darbdavys. Savo pareigas turi darbuotojas. Tačiau darbuotojų sauga ir sveikata turėtų būti visiems žinoma ir suprantama sąvoka. Į tai, ar dirbama saugiai, nepakenkiant darbuotojo sveikatai, turėtų atkreipti dėmesį, vertinti, reaguoti kiekvienas mūsų. Tik šitaip plėsis mūsų bendroji sąmonės kultūra - į kurią įeina ir saugaus darbo kultūros suvokimas. Džiaugiamės, kad vis dažniau apie saugaus darbo pažeidimus savo pastebėjimais, informacijomis, nuotraukomis ir kitomis formomis visuomenę, o kartu ir VDI informuoja žurnalistai. Kartu su tokiu profesionaliu partneriu kaip Lietuvos žurnalistų sąjunga skelbdami konkursą saugaus darbo tema, mes norėtume, kad šios aktualijos viešinimas taptų dar įtaigesnis, intensyvesnis, apimtų dar didesnę žurnalistų - kur jie bedirbtų - gildijos dalį. Ir kartu - pastebėjimu, išankstiniu perspėjimu galbūt prisidėtų kam nors išgelbėdami gyvybę darbe", - sakė Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.

KŪRYBINIO KONKURSO ŽURNALISTAMS „DIRBANČIŲJŲ SAUGA IR SVEIKATA" NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Profesionalių ir aktualių žurnalistų darbų, kuriais analizuojama ir viešinama dirbančiųjų saugos ir sveikatos tema, kūrybinio konkurso „Dirbančiųjų sauga ir sveikata" (toliau - Konkursas) nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo bei apdovanojimo tvarką. 
1.2. Konkurso tikslas - skatinti žurnalistus viešinti darbuotojų saugos ir sveikatos aktualijas, opiausias problemas, atskleisti darbdavių ir darbuotojų dialogą (arba - jo trūkumus) saugant sveikatą ir gyvybę darbe bei ugdyti saugos darbe kultūrą.
1.3. Konkursą organizuoja Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) kartu su Valstybine darbo inspekcija (VDI) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Organizatoriai).
1.4. Konkurse gali dalyvauti žurnalistai.

2. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TVARKA
2.1. Konkursui pateikiami straipsniai, straipsnių rinkiniai, reportažai, interviu, televizijos ir radijo laidos ir kt. žanro kūriniai (toliau - autoriniai darbai), kurie buvo paskelbti žiniasklaidoje 2018 m. sausio 1 d.-2018 m. gruodžio 14 d. laikotarpiu ir kuriais buvo siekiama Konkurso tikslų, nurodytų Nuostatų 1.2 punkte.
2.2. Autorinius darbus Konkursui gali teikti žurnalistai arba jų vardu redakcijos ar kiti asmenys.
2.3 Konkurso dalyviai dėl statistinės informacijos ir / ar ekspertinės įžvalgos gali kreiptis į VDI Komunikacijos skyrių, taip pat bendradarbiauti su VDI teritoriniais skyriais. 
2.4. Konkursui negali būti teikiami iš ES fondų, kitų viešųjų ar privačių lėšų finansuoti užsakomieji autoriniai darbai.
2.5. Autoriniai darbai gali būti teikiami šioms nominacijoms ir darbų vertinimo kategorijoms:
· Metų reportažas ar laida (televizija)
· Metų reportažas ar laida (radijas)
· Metų reportažas / straipsnis / žurnalistinis tyrimas (spauda ar interneto žiniasklaida)
· Metų interviu / pokalbis/diskusija (spauda, radijas, televizija, internetas)
· Metų fotoreportažas / fotopasakojimas / fotoatskleidimas
2.6. Darbų pateikimo tvarka:
2.6.1. Autorinio darbo el. kopija (pdf, jpg arba kitu vaizdo ir garso kūrinio formatu) turi būti atsiųsta el. paštu: info@lzs.lt. Kartu su autoriniu darbu nurodoma: kūrinio pavadinimas, į kokią kategoriją autorinis darbas pretenduoja, taip pat teikiančiojo asmens kontaktiniai duomenys . Jei autorinio darbo apimtis yra didesnė nei 10 MB, tuomet turi būti pateikta nuoroda į debesų saugyklą (OneDrive, Dropbox, Google Drive, WeTransfer ar kitą), iš kurios būtų galima atsisiųsti autorinio darbo kopiją. Taip pat darbus (anksčiau minėtu formatu) galima pristatyti ir adresu: Žurnalistų namai, Jogailos g. 11, Vilnius.
2.6.2. Kiekvienas autorinis darbas teikiamas atskiru el. laišku.
2.6.3. Konkurso dalyvis gali pateikti daugiau nei vieną autorinį darbą.
2.7. Autorinius darbus Konkursui galima teikti iki 2018 m. gruodžio 14 d. (imtinai)
2.8. Darbai, pateikti po 2018 m. gruodžio 14 d., nevertinami.

3. DARBŲ VERTINIMAS
3.1.Konkursui pateiktus darbus vertina penkių profesionalų komisija, sudaryta iš žiniasklaidos, komunikacijos ekspertų, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų. Trijų komisijos narių kandidatūras teikia LŽS, dviejų - VDI.
3.2. Komisijos narys, jeigu jis darbo santykiais susijęs su Konkurso dalyvio atstovaujamu leidiniu ar yra Konkurso dalyvio šeimos narys arba artimas giminaitis, vertinant Konkurso dalyvio pateiktą autorinį darbą nedalyvauja.
3.3. Komisija vertina tik tuos Konkursui pateiktus autorinius darbus , kurių tematika atitinka Konkurso tikslus (apie atitikimą sprendžiama komisijos narių balsų dauguma). Autoriniai darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, nebus vertinami. 
3.4. Konkurso metu išrenkami 5 laureatai, po vieną kiekvienoje nominacijoje.
3.5. Vertinant Konkursui pateiktus autorinius darbus, vadovaujamasi šiais vertinimo kriterijais:
- turinio aktualumas skaitytojų auditorijai (vertinama balais nuo 1 iki 10);
- objektyvumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);
- kūrybiškumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);
- informacijos šaltinių įvairovė ir originalumas (vertinama balais nuo 1 iki 10).

4. KONKURSO LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
4.1.Kiekvienas Konkurso komisijos narys įvertina pateiktą autorinį darbą ir suteikia vertinimo balą. Komisijos narių vertinimo balai sumuojami ir kiekvienoje kategorijoje nugalėtojais tampa daugiausiai, bet ne mažiau nei 140 balų surinkę autoriniai darbai. Tai yra darbai už kiekvieną vertinimo kriterijų gavę ne mažesnį nei 7 balų įvertinimą iš kiekvieno komisijos nario.
4.2. Tuo atveju, jei du ir daugiau autorinių darbų surenka vienodą balų skaičių, Konkurso komisija dar kartą įvertina vienodą balų skaičių surinkusius autorinius darbus ir balsuodama priima sprendimą, kuriam iš jų suteikti aukštesnį įvertinimą.
4.3. Konkurso darbai įvertinami ir nugalėtojai išrenkami ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 20 d.
4.4. Konkurso laimėtojams (daugiausia balų surinkusių darbų autoriams) įteikiami piniginiai prizai, kurių kiekvieno vertė 1000 (vienas tūkstantis) eurų ir organizatorių diplomais.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Organizatoriai pasilieka teisę Konkurso laureatų apdovanojimo vietą, laiką nustatyti Konkurso metu ir, atsižvelgiant į ne nuo Konkurso organizatorių priklausančias aplinkybes, keisti kai kurias nuostatas.
5.2. Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti organizatoriai imsis visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.
5.3. VDI suteikiama teisė be papildomo atlygio naudoti Konkurso dalyvių autorinių darbų fragmentus mokymo ar informavimo tikslais, nurodant autorių bei pirminio paskelbimo šaltinį.
5.4. Kilus klausimams dėl Konkurso vertinimo proceso ir rezultatų, Konkurso dalyviai gali kreiptis elektroniniu paštu info@lzs.lt arba pirmininkas@lzs.lt. Konkurso Organizatoriai įsipareigoja kreipimąsi išnagrinėti ir atsakyti per tris darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos. Papildoma informacija teikiama el. paštu info@lzs.lt arba tel. 8 61263838.