• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Jei darbe - neblaivus darbuotojas. Atmintinė darbdaviui   2013-10-08

Neblaivumas darbe – viena iš didžiausių grėsmių įvykti nelaimingiems atsitikimams. Sulėtėja reakcija, neblaivaus darbuotojo elgesys dažnai būna neadekvatus, neįvertinama situacija bei pavojus savo ir kitų gyvybei.
Į Valstybinę darbo inspekciją dažnai kreipiasi darbdaviai, klausdami, ką daryti, kai darbuotojas ateina į darbą neblaivus, kaip įrodyti jo neblaivumą, kokiomis teisinėmis priemonėmis nušalinti neblaivų darbuotoją nuo darbo ir pan. Valstybinės darbo inspekcijos specialistai apibendrino klausimus dėl neblaivumo darbe ir teikia rekomendacijas.

KĄ DARYTI, JEI DARBUOTOJAS Į DARBĄ ATĖJO NEBLAIVUS?
Nušalinti nuo darbo ir tą dieną (pamainą) nemokėti jam darbo užmokesčio.
Nušalinimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi būti nedelsiant grąžintas į ankstesnįjį darbą, jei dėl nušalinimo neatsirado pagrindas nutraukti darbo sutarties.

KOKIE POŽYMIAI BYLOJA APIE DARBUOTOJO NEBLAIVUMĄ?
Požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus iš burnos sklindantis alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena ir pan.
Darbuotojui nušalinti nuo darbo dėl neblaivumo būtinos aplinkybės: darbuotojas buvo neblaivus darbo vietoje, kurioje privalo atlikti darbines pareigas, ir darbo metu (kai privalo atlikti darbines pareigas arba privalo laikytis darbovietėje nustatytos tvarkos); apsvaigimo nesukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai arba kitas darbo aplinkos veiksnių, nepriklausančių nuo darbuotojo valios, poveikis.

AR DARBUOTOJO NEBLAIVUMUI NUSTATYTI GALIMA NAUDOTI TECHNINES PRIEMONES?
Naudoti technines priemones (alkotesterį ir kt.) neblaivumui nustatyti galima, kai tai įrašyta įmonės kolektyvinėje sutartyje ar darbo tvarkos taisyklėse, ar su darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje. Jeigu tokio susitarimo nėra, techninės priemonės gali būti naudojamos tik darbuotojui sutikus.

KAIP DOKUMENTUOTAI ĮFORMINTI DARBUOTOJO NUŠALINIMĄ?
Esant pagrįstam įtarimui, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, reikia nedelsiant surašyti Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų aktą (toliau – Nušalinimoaktas).

KAS TURĖTŲ SURAŠYTI NUŠALINIMO AKTĄ?
Nušalinimo aktą rekomenduojama surašyti ir pasirašyti įmonės, įstaigos vadovui arba kitam darbdavio įgaliotam asmeniui, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem įmonės darbuotojams.

KAS NUŠALINIMO AKTE TURĖTŲ BŪTI RAŠOMA?
Pagrindas (pavyzdžiui, tarnybinis pranešimas ar kita informacija), dėl kurio kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.
Požymiai, dėl kurių kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.
Nušalinimo akte taip pat rekomenduojama pažymėti:
informaciją apie įmonės vadovo (jo įgalioto asmens) įteiktą rašytinį reikalavimą nušalinamam darbuotojui nedelsiant raštu pasiaiškinti dėl jam pateiktų įtarimų dėl jo neblaivumo;
informacija apie darbuotojo pateiktą (nepateiktą) paaiškinimą.
AR BŪTINA SUPAŽINDINTI DARBUOTOJĄ SU NUŠALINIMO AKTU?
Taip, supažindinti būtina.
Nušalinamam darbuotojui susipažinus su Nušalinimo aktu, darbuotojui siūloma jame pasirašyti, nurodant apie savo sutikimą ar nesutikimą su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo.

KĄ DARYTI, JEI DARBUOTOJAS ATSISAKO SUSIPAŽINTI SU NUŠALINIMO AKTU, NEPASIRAŠO JO, NEPATEIKIA PAAIŠKINIMO?
Apie tai irgi reikėtų pažymėti tame pačiame Nušalinimo akte.
Rekomenduojama, kad įmonės vadovas arba kitas darbdavio įgaliotas asmuo nedelsdamas surašytų Siuntimą dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo (toliau – Siuntimas), jį įteiktų darbuotojui ir pastarąjį pristatytų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.
Siuntimo kopiją rekomenduojama saugoti įmonėje.

KĄ REIKĖTŲ RAŠYTI SIUNTIME ?
Siuntime reikėtų rašyti:
asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią darbuotojas siunčiamas atlikti medicininę apžiūrą, pavadinimą ir adresą;
į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristatančio darbdavio atstovo ar kito įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas, taip pat įstaigos, kurioje darbuotojas dirba, pavadinimą, adresą ir kodą;
siunčiamo darbuotojo vardą, pavardę ir gimimo datą;
siuntimo priežastį;
darbuotojo pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą ir minutes);
siuntimo surašymo laiką;
darbdavio įsipareigojimą dėl medicininės apžiūros išlaidų atlyginimo pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktą sąskaitą.

AR DARBUOTOJĄ Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ REIKIA PRISTATYTI ĮMONĖS VADOVO ĮGALIOTAM ASMENIUI AR NUŠALINAMAS DARBUOTOJAS PRIVALO TAI PADARYTI PATS?
Galimi abu būdai.
Rekomenduojama, kad nušalintą darbuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą su įmonės transportu lydėtų darbdavio įgaliotas asmuo, tačiau, jeigu nušalintas nuo darbo darbuotojas atsisako vykti įmonės transportu, nušalintam darbuotojui siūloma atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pačiam per 1 valandą nuo to laiko, kai buvo surašytas Nušalinimo aktas, arba per laikotarpį, kurį nustato darbdavys, atsižvelgdamas į atstumą iki asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kitas svarbias aplinkybes, turinčias įtakos operatyviam medicininės apžiūros atlikimui.
Rekomenduojama, kad darbuotojo atsisakymas vykti įstaigos transportu ir darbdavio sutikimas, kad darbuotojas pats nuvyktų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, būtų patvirtinami darbuotojo ir darbdavio parašais Nušalinimo akte.

KĄ DARYTI, JEI NUŠALINAMAS DARBUOTOJAS ATSISAKO IŠEITI IŠ DARBO ARBA VYKTI Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ ATLIKTI MEDICININĖS APŽIŪROS?
Pažymėti apie tai Nušalinimo akte ir kreiptis į įmonės vidaus saugos tarnybą (jei tokia yra), o jei tokios tarnybos nėra - kreiptis į policijos pareigūnus, neatsižvelgiant į tai, ar darbuotojas elgiasi agresyviai, ar ne.
Darbdavys, neturėdamas medicinos specialistų išvados, patvirtinančios darbuotojo neblaivumą, turi teisę darbuotojo neblaivumo faktą įrodinėti kitų darbuotojų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis.
Konstatuoti neblaivumo faktą galima tik tada, kai tokiai išvadai padaryti pakanka turimų įrodymų.

KOKIAS PREVENCINES PRIEMONES SIŪLYTUMĖTE TAIKYTI?
Siūlome kurti nepakantumo atmosferą neblaiviam darbuotojui įmonėje.
Vidaus darbo tvarkos taisyklėse numatyti nuostatą, kad darbuotojas, pastebėjęs kitą neblaivų darbuotoją, privalo nedelsdamas apie tai pranešti įmonės ar padalinio vadovui, o, esant reikalui, imtųsi priemonių galimai nelaimei užkirsti.
Įmonės informaciniuose stenduose nuolat skelbti apie įmonėje išaiškintus alkoholio vartojimo atvejus, taip pat apie nelaimingus atsitikimus darbe, avarijas, incidentus, kurių metu nukentėjo neblaivūs darbuotojai.

KOKIE TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJA NEBLAIVAUS DARBUOTOJO NUŠALINIMO NUO DARBO SAMPRATĄ?
Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569); 123 str. 1 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintos Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklės (Žin., 2006, Nr. 56-2000).
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-132 patvirtintos Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos (Žin., 2008, Nr.55-2113). Rekomendacijų 1 ir 2 priedai:
Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų akto pavyzdinė forma.
Siuntimo dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo pavyzdinė forma.