• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Naujojo darbo kodekso monitoringas (už 2017 m. liepos – 2018 m. vasario mėnesius)   2018-05-28

VDI INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMĄ (2017 M. LIEPOS - 2018 M. VASARIO MĖN.)

Teisės aktų pažeidimai

Laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d. (toliau ir - ataskaitinis laikotarpis) VDI gauta 2808 skundai ir pranešimai dėl viešo intereso (9 proc. daugiau, nei atitinkamu laikotarpiu pernai - 2568), išnagrinėta 2620. Pateiktuose skunduose ir pranešimuose viso keliami 3127 klausimai, daugiausia dėl įdarbinimo bei darbo sutarties (1271), darbo užmokesčio (488) bei darbo laiko (400).

Ataskaitiniu laikotarpiu VDI pareigūnai surašė 607 reikalavimus pašalinti pažeidimus (R1), kuriuose viso buvo identifikuoti 1432 pažeidimai. Daugiausiai pažeidimų buvo nustatyta dėl darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės įmonėse (216), darbo vietų įrengimo (203), darbuotojų instruktavimo, mokymo ir žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (147). Darbo teisės pažeidimų daugiausia nustatyta dėl darbo ir poilsio laiko (143), darbo užmokesčio (65), įdarbinimo (27). Surašyti 2 Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 dėl darbuotojų informavimo ir konsultacijų, darbo teisės pažeidimų dėl darbuotojų atstovams taikomų garantijų nenustatyta.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikti 4953 patikrinimai nelegalaus darbo kontrolės srityje, t. y. 23 proc. daugiau, nei tuo pačiu laikotarpiu 2016 – 2017 m. (4015 patikrinimai). Išaugo ir nustatytų nelegalaus darbo atvejų. 2017 m. liepos – 2018 m. vasario mėn. iš viso buvo nustatyti 935 nelegalaus darbo atvejai ir 1091 nelegaliai dirbę asmenys, o tai yra apie 50 proc. daugiau, nei 2016 m. liepos – 2017 m. vasario mėn. – atitinkamai 515 atvejai bei 706 asmenys.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo surašyti 1389 administracinių nusižengimų protokolai, kurių didžioji dalis buvo surašyti pagal Administracinių nusižengimo kodekso (toliau – ANK) 150 straipsnio 1 dalį „Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimai“ (683),  ANK 96 straipsnio 3 dalį „Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimai“ (280) ir ANK 95 straipsnio 1 dalį „Nelegalus darbas“ (189). Nors bendras surašytų administracinių nusižengimų protokolų skaičius palyginus su 2016 m. liepos – 2017 m. vasario mėn. (986) padidėjo (daugiau kaip dvigubai išaugus ANK 150 straipsnio 1 dalies pažeidimų), tačiau darbo teisės pažeidimų skaičius išlieka panašus – 2016 m. liepos – 2017 m. vasario mėn. administracinių nusižengimų protokolų surašyta 523, o tuo pačiu laikotarpiu 2017-2018 m. – 587.

Vis dėlto, sumažėjo atvejų, kai VDI priėmė nutarimus skirti baudas – ataskaitiniu laikotarpiu tokiu nutarimų buvo 128, ir tai yra beveik 34 proc. mažiau, nei 2016 - 2017 m. (193).

Pastebėtina, kad VDI atsižvelgė į tai, jog keitėsi teisinis reglamentavimas, todėl dauguma atvejų ūkio subjektams dėl nustatytų darbo teisės pažeidimų buvo surašyta atitinkama rekomendacija, kurios įgyvendinimas kontroliuojamas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka. 

Darbuotojų, darbdavių bei jų atstovų konsultavimas

Per laikotarpį nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d. viso gauta 8283 rašytiniai paklausimai, iš jų išnagrinėta 8204. Pažymėtina, kad paklausimų skaičius, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2016 - 2017 metais, išaugo daugiau nei dvigubai (per 2016 m. liepos – 2017 m. vasario mėn. gauta 3902 paklausimai, iš jų šiuo laikotarpiu išnagrinėta 3827). Į VDI besikreipiančius asmenis daugiausia domino darbo teisės klausimai, jie sudaro 96 proc. visų VDI paklausimuose pateikiamų klausimų. Pastebėtina, kad ir toliau pagrindinės klausimų temos išlieka tos pačios – daugiausia kreipiamasi dėl darbo ir poilsio laiko (31 proc.), įdarbinimo bei darbo sutarties (30 proc. klausimų), darbo užmokesčio (13 proc.). Pastebėtina, kad įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos darbo kodeksui (toliau – DK) darbuotojų atstovavimo klausimas tapo nepalyginamai dažnesnis ir svarbesnis (2016 liepos – 2017 m. vasario mėn. tokių klausimų buvo vos 2, o tuo pačiu laikotarpiu 2017 – 2018 m. – 210), dėl kolektyvinių darbo santykių (nuo 24 klausimų iki 65). Tikėtina, kad tai prisidės prie kokybiškesnio darbuotojų teisių užtikrinimo ir įgyvendinimo. Taip pat, padaugėjo klausimų dėl darbo užmokesčio garantijų bei kompensacijų (nuo 105 klausimų iki 361) bei kitų, nesukvalifikuotų darbo teisės klausimų (nuo 104 iki 506). Bendra pateiktų VDI paklausimų tendencija turinio analizės prasme sietina su DK pakeitimais beveik visose darbo santykių srityse.

Smarkiai išaugo ir gautų skambučių VDI konsultacijų telefonu skaičius. 2017 m. liepos – 2018 m. vasario mėn. gauta viso 96 517 skambučiai, ir tai yra beveik 50 proc. daugiau, nei tuo pačiu laikotarpiu 2016 - 2017 m. (gauti 65 358 skambučiai). Teikiant konsultacijas naujo DK įgyvendinimo klausimais, pastebėta, kad daugiausiai neaiškumų ir problemų kyla dėl apmokėjimo už nukrypimus nuo įprasto darbo laiko, darbo sutarčių pasibaigimo, atostogų suteikimo tvarkos, darbo tarybos sudarymo procedūrų ir kt.

Ataskaitiniu laikotarpiu VDI inspektoriams konsultuojant ūkio subjektus naujo DK taikymo klausimais, ūkio subjektai išreiškė didžiausią susidomėjimą dėl darbo sutarčių sudarymo, jų turinio, būtinų sąlygų, vykdymo, pasibaigimo naujų nuostatų - šiais klausimais VDI inspektoriams teko konsultuoti beveik 63% tikrintų ūkio subjektų. Taip pat, nemažą susidomėjimą sukėlė darbo grafikų sudarymo klausimai – šiais klausimais konsultuota beveik 56% tikrintų ūkio subjektų. VDI inspektoriams neretai teko konsultuoti ir darbo laiko režimo ir darbo laiko normos klausimai. Šiais klausimais konsultuota beveik 47% ūkio subjektų, kurie buvo tikrinti DSS ir darbo teisės klausimais.

Mažiausią ūkio subjektų susidomėjimą patikrinimų metu sukėlė socialinio dialogo klausimai. Socialinės partnerystės su darbuotojų atstovais (įvairų formų) klausimais buvo konsultuota tik 22%, kolektyvinių sutarčių klausimais – 7,2% ūkio subjektų, kurie buvo tikrinti DSS ir darbo teisės klausimais. Todėl VDI inspektoriams buvo nurodyta patikrinimų DSS ir darbo teisės klausimais aiškinti socialinio dialogo plėtros svarbą tiek ūkio subjekto atstovams, tiek ir darbuotojams.

Darbo ginčų dėl teisės darbo ginčų komisijose skaičius, dalykas, rezultatai

Laikotarpiu nuo 2017 m. liepos mėn. iki 2018 m. vasario mėn. VDI teritorinių skyrių darbo ginčų komisijos (toliau – DGK), išnagrinėjo viso 4455 prašymus, kuriuose keliami 4822 reikalavimai. Tai yra apie 20 proc. daugiau, lyginant su tokiu pat laikotarpiu 2016 - 2017 m. Iš jų 349 prašymai (kuriuose keltas 371 reikalavimas), susiję su naujajame DK papildyta DGK kompetencija (tai sudaro apie 8 proc. visų prašymų).

Kelti reikalavimai pagal naująją DGK kompetenciją:

Dėl atleidimo iš darbo teisėtumo – 248 (67 proc. visų reikalavimų);
Dėl neturtinės žalos atlyginimo – 81 (22 proc. visų reikalavimų);
Dėl baudos už DGK ar teismo sprendimo nevykdymą – 27 (7 proc. visų reikalavimų);
Dėl nušalinimo nuo darbo teisėtumo – 4 (1 proc. visų reikalavimų);
Dėl diskriminacijos darbe – 3  (0.8 proc. visų reikalavimų);
Dėl kolektyvinio darbo ginčo – 3 (0,8 proc. visų reikalavimų);
Dėl nekonkuravimo susitarimų – 2 (0,5 proc. visų reikalavimų);
Dėl darbo užmokesčio už kvalifikuotą darbą – 2 (0,5 proc. visų reikalavimų);
Dėl konfidencialios informacijos atskleidimo – 1 (0,5 proc. visų reikalavimų).

DGK priimti sprendimai nagrinėjant keltus reikalavimus:

Patvirtintos taikos sutartys – 123 (33 proc. visų priimtų sprendimų);
Reikalavimas tenkintas ar tenkintas iš dalies – 104 (28 proc. visų priimtų sprendimų);
Reikalavimas atmestas – 99 (27 proc. visų priimtų sprendimų);
Atsisakyta nagrinėti, ieškovui atsisakius reikalavimų – 24 (6,5 proc. visų priimtų sprendimų);
Atsisakyta nagrinėti, ieškovui praleidus kreipimosi į DGK terminą – 15 (4 proc. visų priimtų sprendimų);
Atsisakyta nagrinėti, nesant DGK kompetencijos – 6 (1, 6 proc. visų reikalavimų).

Išanalizavus ataskaitiniu laikotarpiu nagrinėtus prašymus, kuriuose keliami su naująja DGK kompetencija susiję klausimai, matyti, kad didžiausias skaičius nagrinėjamų reikalavimų baigėsi taikos sutarčių sudarymu - apie 33 proc. visų reikalavimų, 28 proc. visų gautų reikalavimų buvo patenkinti arba patenkinti iš dalies, 24 proc. reikalavimų buvo atmesta.

Pastebima, kad labiausiai darbuotojai naudojasi galimybe inicijuoti darbo ginčą dėl atleidimo iš darbo teisėtumo (67 proc. visų keltų reikalavimų). 70 reikalavimų dėl neteisėto atleidimo iš darbo buvo patenkinti ir tai sudaro apytiksliai 28 proc. gautų reikalavimų dėl atleidimo iš darbo teisėtumo. Dažniausiai per 2017 m. liepos mėn. – 2018 vasario mėn. buvo kreiptasi dėl neteisėto atleidimo iš darbo pagal DK 58 straipsnį (100 reikalavimų), tokie prašymai sudarė apie 40 proc. visų dėl neteisėto atleidimo iš darbo pateiktų reikalavimų. 64 prašymai gauti dėl neteisėto atleidimo pagal DK 55 straipsnį „Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių“ (26 proc.), dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva pagal DK 57 straipsnį – 22 reikalavimai, nutraukus darbo sutartį darbdavio iniciatyva nesibaigus išbandymo laikotarpiui pagal DK 36 straipsnio 4 dalį – 19, pasibaigus terminuotos darbo sutarties terminui DK 69 – 12 prašymų, kitais DK numatytais pagrindais.

Dėl reikalavimų susijusių su neturtine žala paminėtina, kad 52 proc. tokių reikalavimų (palyginti su visu gautų reikalavimų dėl neturtinės žalos skaičiumi) buvo atmesta. Išanalizavus DGK sprendimus dėl neturtinės žalos kompensavimo, matyti, kad didžioji dalis tokių reikalavimų buvo atmesti dėl to, kad nebuvo nustatytos neturtinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos. 23 proc. atvejų patvirtintos taikos sutartys ir 18 proc. atvejų reikalavimai patenkinti.

Aptariamu laikotarpiu gauti 27 prašymai dėl baudų darbdaviui už DGK sprendimo nevykdymą skyrimo, kas sudaro 7 proc. visų gautų reikalavimų. Iš jų net 21 tenkintas arba tenkintas iš dalies (78 proc.). Manytina, kad tokius DGK sprendimus lemia šios ginčų rūšies specifika – priimti sprendimą reikalinga tik fakto, patvirtinančio DGK sprendimo neįvykdymą, konstatavimas.

Gauta ir kitų reikalavimų: dėl neteisėto nušalinimo – 4 reikalavimai, dėl galimos diskriminacijos darbe – 3, dėl kolektyvinio darbo ginčo – 3,  dėl nekonkuravimo susitarimų vykdymo ir dėl darbo užmokesčio už nekvalifikuotą darbą – po 2, dėl konfidencialios informacijos – 1. 

Įvertinus DGK veiklą ataskaitiniu laikotarpiu, darytina išvada, kad darbo ginčų sprendimas tapo ekonomiškesniu ir efektyvesniu – tai rodo padidėjęs patenkintų bei iš dalies patenkintų prašymų skaičius (28 proc. visų sprendimų) bei sprendimais patvirtintų taikos sutarčių skaičius (33 proc.). Darbuotojai aktyviai naudojasi teise kreiptis į DGK dėl darbo sutarties nutraukimo teisėtumo (5 proc. visų prašymuose keltų reikalavimų). Taip pat, naujasis DK prisideda ir prie anksčiau buvusių civilinių ginčų – ginčų dėl nekonkuravimo bei konfidencialumo susitarimo, neturtinės žalos atlyginimo, - sprendimo ikiteisminiu būdu, kas ypač aktualu socialiai silpnesnės darbo santykių šalies – darbuotojo, teisių gynimui.

Pareikštų ieškinių teisme dėl darbo ginčų dėl teisės skaičius

Kadangi VDI neturi duomenų apie pareikštų ieškinių teisme dėl darbo ginčų dėl teisės skaičių, buvo kreiptasi į Nacionalinę teismų administraciją su prašymu dėl atitinkamos informacijos pateikimo. Buvo pateikta bendra išnagrinėtų darbo bylų statistika bei paaiškinta, kad nėra galimybės pateikti informacijos, kurie pateikti ieškiniai dėl darbo ginčų buvo ikiteismine tvarka išnagrinėti DGK (t. y. kreiptasi dėl DGK sprendimo apskundimo), kadangi Nacionalinė teismų administracija tokių duomenų neturi ir statistikos nekaupia.

Vadovaujantis pateiktais duomenimis, pirmos instancijos teismuose nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. sausio 16 d. buvo pradėta 410 civilinių bylų dėl darbo teisinių santykių, iš kurių 241 byla yra išnagrinėta (58 proc.). Iš minėtų išnagrinėtų bylų 17 ieškinių patenkinti visiškai, 15 ieškinių patenkinta iš dalies, 38 ieškiniai atmesti, 20 atvejų byla nutraukta patvirtinus taikos sutartį. Net 114 bylų atsisakytos priimti ar gražintos ieškovui.

Pagal VDI turimus duomenis (apie apskųstą DGK sprendimą sužinoma, kai teismai paprašo pateikti DGK surinktą bylos medžiagą, tačiau prašoma ne visais atvejais), teisme pradėtos nagrinėti apie 9 proc. darbo bylų, išnagrinėtų DGK, iš kurių ieškiniai tenkinti mažiau, nei 10 proc. atvejuose.

Daugiausia ieškinių pareikšta dėl darbo apmokėjimo klausimų – net 69 ieškiniai. Dėl atleidimo (darbo sutarties nutraukimo) teisėtumo pareikšta 60 ieškinių, neturtinės žalos atlyginimo – 35 ieškiniai, dėl nekonkuravimo susitarimo pažeidimo, terminuotos darbo sutarties pripažinimo neterminuota bei diskriminavimo darbe – po 1 ieškinį. Dėl kolektyvinių ginčų dėl teisės buvo gautos 9 civilinės bylos, iš kurių 4 buvo išnagrinėtos.

Terminuotų darbo sutarčių skaičius

Vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateiktais duomenimis, 2017 m. liepos – 2018 m. vasario mėn. sudarytos 356 247 darbo sutartys. Terminuotų darbo sutarčių šiuo laikotarpiu sudaryta 73 130, iš jų – 3 952 sudarytos su užsieniečiais. Dar 12 671 darbo sutartis yra kitų darbo sutarčių rūšys, kurias sudarant taip pat nustatomas terminas (pvz., terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis - 6, terminuota laikinojo įdarbinimo sutartis – 9 009, terminuota sezoninio darbo sutartis – 2 059, terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis - 2), arba sutartys, kurios savaime jau yra terminuotos (pvz., pameistrystės - 204, projektinio darbo sutartys – 1 391). Taigi, bendras terminuotų darbo sutarčių skaičius siekia 85 801 sutartį.

Pastebėtina, kad darbo santykių šalys naudojosi galimybe darbo sutartyje susitarti dėl naujų darbo sutarčių rūšių, įtvirtintų naujame DK. Sudarytos 158 darbo keliems darbdaviams sutartys, 11 darbo vietos dalijimosi sutarčių, 203 pameistrystės darbo sutartys, 1 391 projektinio darbo sutartis. Vis dėlto, šių darbo sutarčių rūšių skaičius sudaro labai mažą dalį visų sudarytų darbo sutarčių atžvilgiu – tik 0,5 proc.

Atleidimų iš darbo skaičius pagal atleidimo pagrindus

Nutraukta darbo sutarčių pagal atleidimo pagrindą:

 • Darbuotojo iniciatyva – 270 197 darbo sutartys (74 proc.);
 • Darbdavio iniciatyva – 18 808 darbo sutarčių (5 proc.; iš jų darbdavio valia – 156 sutartys);
 • Pasibaigus terminuotos darbo sutarties terminui – 46 802 darbo sutarčių (13 proc.);
 • Šalių susitarimu – 19 874 darbo sutarčių (5 proc.);
 • Kitais pagrindais – 9 188 darbo sutarčių (3 proc.).

2017 m. liepos - 2018 m. vasario mėn. įvairiais pagrindais iš viso atleisti 364 869 darbuotojai. Stebima, kad apie 10 proc. visų atleidimų (34 273), darbo sutarties nutraukimo pagrindas nurodomas vadovaujantis dar iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikos darbo kodekso normomis. Senajame DK nustatytų darbo sutarties nutraukimo pagrindų taikymas stebimas per visą ataskaitinį laikotarpį (jau 2018 m. senojo DK nuostatomis nutrauktos 1 313 darbo sutarčių). Manytina, kad senajame DK numatyti pagrindai nurodomi daugiausia vadovaujantis naujojo DK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo nuostata, kad jeigu darbo sutarties nutraukimas buvo pradėtas dar iki DK įsigaliojimo (2017 m. liepos 1 d.), darbuotojas yra atleidžiamas pagal iki DK įsigaliojimo galiojusias nuostatas. Atitinkamai įtakos turi senajame DK numatyti ilgesni įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai, daugiau apribojimų nutraukti darbo sutartį. Vis dėlto, atsižvelgiant į atleidimų skaičiaus bei darbo sutarties nutraukimo pagrindų pasiskirstymą, manytina, kad dalis darbdavių bei darbuotojų nėra visiškai susipažinę su naujojo DK nuostatomis, todėl ir toliau darbo sutartis nutraukia vadovaujantis seno DK nuostatomis, prie kurių yra pripratę.

Vadovaujantis naujojo DK nuostatomis nutrauktos 330 596 darbo sutartys. Darbo sutarčių nutraukimo pagrindų pasiskirstymas išlieka toks pat: daugiausia darbo sutarčių nutraukta pagal naujojo DK 55 straipsnį „Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių“ -  nutrauktos 238 759 sutartys (72 proc. visų pagal naująjį DK nutrauktų darbo sutarčių), DK 69 straipsnį „Terminuotos darbo sutarties pasibaigimas“ – 42 942 (13 proc.), DK 54 straipsnis „Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu“  - 18 246 (5,5 proc.). Darbdaviai pasinaudojo nauju DK numatytu darbo sutarties nutraukimo pagrindu „Darbdavio valia“ (DK 59 straipsnis) ir tokiu būdu buvo nutrauktos 156 darbo sutartys.

Pastebėtina, kad nežymiai padidėjo atleistų darbdavio iniciatyva darbuotojų skaičius. Tokių atleidimų 2017 m. liepos – 2018 m. vasario mėn. buvo apie 10 proc. daugiau, nei atitinkamu laikotarpiu 2016 – 2017 m. Stebima, kad didžioji dauguma darbo sutarčių vis dėlto nutraukiama darbuotojų iniciatyva (74 proc.), šiuo pagrindu nutrauktų darbo sutarčių skaičius išlieka panašus.

Atkreiptinas dėmesys, kad dalis darbo sutarčių nutraukiama kaip atleidimo pagrindą nurodant straipsnį (ar jo dalį), kuri nenumato jokio pagrindo darbo sutarties nutraukimui. Net 1 584 darbo sutartys minimu laikotarpiu nutrauktos DK 65 straipsnio 1 dalies pagrindu. DK 65 straipsnis reglamentuoja darbo sutarties pasibaigimo įforminimo tvarką, o šio straipsnio 1 dalis numato, kad esant tam tikriems pagrindams, darbdavys priima sprendimą nutraukti darbo sutartį ar konstatuoja darbo sutarties pasibaigimą. Taigi, šis straipsnis nenumato jokio atskiro pagrindo darbo sutarties nutraukimui. VDI specialistų nuomone, tokia susiklosčiusi praktika yra klaidinanti, kadangi lieka neaišku, dėl kokių konkrečiai priežasčių ir kokiu pagrindu nutraukta darbo sutartis su darbuotoju. Taip pat, 146 darbo sutarčių nutrauktos DK 69 straipsnio 3 bei 4 dalių pagrindu. Pažymėtina, kad DK 69 straipsnio 3 dalis reglamentuoja darbuotojo įspėjimą nutraukiant terminuotą darbo sutartį, o 4 dalis – atvejus, kada atleidžiamam darbuotojui mokama išeitinė išmoka. VDI specialistų nuomone, DK 65 straipsnis ar DK 69 straipsnio 3 – 4 dalys neturėtų būti laikomi darbo sutarties nutraukimo pagrindais.

Įmonių, taikančių suminę darbo laiko apskaitą, skaičius

Teisės aktai nenumato įmonėms pareigos informuoti VDI apie taikomą suminės darbo laiko apskaitos režimą, todėl VDI šiuo metu nekaupia ir neturi duomenų apie įmonių, taikančių suminę darbo laiko apskaitą, skaičių. Tam, kad butų galima rinkti informaciją apie įmones, taikančias suminę darbo laiko apskaitą, suplanuotos atitinkamos korekcijos DSS IS (VDI informacinė sistema).

Bendrai vertinant VDI teikiamas konsultacijas bei ūkio subjektų patikrinimų metu VDI pareigūnams pateikiamus klausimus, daroma prielaida, kad apytiksliai 30 proc. įmonių daliai darbuotojų yra taikoma suminė darbo laiko apskaita.

Taip pat paminėtina, kad siekiant gauti daugiau informacijos apie darbdavius, taikančius suminę darbo laiko apskaitą, VDI kreipėsi į socialinius partnerius (darbdavių organizacijas) dėl bendradarbiavimo bei atitinkamos informacijos pateikimo. Buvo prašoma pateikti darbdavių organizacijoms priklausančių įmonių, taikančių suminę darbo laiko apskaitą, skaičių, tačiau nurodytu terminu didžioji dalis darbdavių organizacijų duomenų nepateikė. Iki šiol informaciją pateikė 4 (iš 14) darbdavių organizacijų bei viena įmonė - UAB „Panevėžio Aurida“ (priklausanti Lietuvos pramonininkų konfederacijai):

 • Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija vienija 320 narių, iš jų 119 taiko suminę darbo laiko apskaitą.
 • Lietuvos statybininkų asociacija vienija daugiau kaip 150 narių, iš kurių didesnė dalis (konkrečiai nenurodyta) suminės darbo laiko apskaitos netaiko.
 • Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijoje „Linpra“ yra 89 nariai, iš kurių 20 proc. taiko suminę darbo laiko apskaitą.
 • Lietuvos melioracijos įmonių asociacija nurodė, kad asociacijos įmonės taiko suminę darbo laiko apskaitą, tačiau tikslaus skaičiaus nenurodė.
 • UAB „Panevėžio Aurida“ nurodė, kad suminės darbo laiko apskaitos netaiko.

Darbo tarybos

Vykdydami DK 173 straipsnio 6 dalį, Darbo tarybų pirmininkai, nepaisant ūkio subjekto dydžio ir darbuotojų skaičiaus, per laikotarpį nuo 2017 m. liepos iki 2018 m. vasario mėn. VDI pateikė 2305 pranešimus apie darbo tarybos sudarymą. Remiantis šiais Darbo tarybų pirmininkų pranešimais, bendras darbo tarybų narių skaičius – 8163 asmenų. Taigi, ūkio subjektuose veikiančių darbo tarybų vidutinis narių skaičius yra 3,5 asmens.

Pastebėtina, kad pagal Statistikos departamento duomenis, 2018 m. sausio pradžioje veikė 11 002 ūkio subjektai, turintys 20 ir daugiau darbuotojų, tai yra tik apie 10 proc. visų ūkio subjektų (daugiau nei 80 proc. veikiančių ūkio subjektų turi mažiau negu 10 darbuotojų) (nuoroda: https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=5510903 ).

Iš 110 786 Lietuvos Respublikoje veikiančių ūkio subjektų, nepaisant jų dydžio, darbuotojų skaičiaus ir teisinio statuso, VDI iki šiol sukaupė duomenis apie 34 828 ūkio subjektus bei darbuotojų atstovavimą juose. VDI duomenimis, iki 2018 m. vasario 28 d. 13 648 ūkio subjektuose (39 proc.) darbuotojus atstovauja paskirti atstovai (kai kurios įmonės turi kelis skirtingus atstovavimo būdus). Nustatyta, kad 3 382 atvejais ūkio subjektuose darbuotojus atstovauja darbo taryba (25 proc. ūkio subjektų, kuriuose darbuotojai atstovaujami), darbuotojams atstovauja įmonės profesinė sąjunga – 1 305 atvejai (10 proc.), darbuotojams atstovauja ekonominės šakos profesinė sąjunga – 132 atvejai (1 proc.). Dauguma atvejų – net 73 proc. - ūkio subjekte vietoj darbo tarybos yra išrinktas darbuotojų patikėtinis (10 015 atvejų). Iš viso 3 005 ūkio subjektuose galioja pasirašytos kolektyvinės sutartys, 391 subjektuose – šakos kolektyvinės sutartys (viso įvairių rūšių kolektyvinės sutartys galioja 25 proc. ūkio subjektų).

Darbdavių prašymų suteikti sutikimą nutraukti darbo sutartį su darbuotojų atstovu 

Vadovaujantis DK 168 straipsnio 3 dalies nuostatomis, darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, ir šešis mėnesius po jų kadencijos pabaigos negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia ir jų būtinosios darbo sutarties sąlygos negali būti pablogintos, palyginti su ankstesnėmis jų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis ar palyginti su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis, be Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgalioto Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kuriam priklausančioje teritorijoje yra darbdavio darbovietė, vadovo sutikimo.

Per 2017 m. liepos – 2018 m. vasario mėn. VDI buvo gauta 20 darbdavių prašymų suteikti sutikimą nutraukti darbo sutartį, iš kurių 2 prašymus darbdaviai atsiėmė, o 1 prašymas buvo nenagrinėtas, nes DK 168 straipsnio 3 dalyje nustatytos derinimo procedūros neturėjo būti taikomos (t. y. VDI teritorinio skyriaus vedėjo sutikimas/nesutikimas buvo nereikalingas). Iš 15 išnagrinėtų darbdavių prašymų (2 dar nagrinėjami), VDI teritorinių skyrių vedėjai 14 atvejų tenkino prašymą atleisti darbuotojų atstovavimą įgyvendinančius asmenis. Iš visų 14 tenkintų prašymų, 1 buvo apskųstas Apygardos administraciniam teismui.

VDI 1 prašymo netenkino, nes darbdavys nepateikė motyvų, kad darbo sutarties nutraukimas nėra susijęs su profesinės sąjungos pirmininkės veikla profesinėje sąjungoje, o profesinės sąjungos pagrindė, kad toks atleidimas yra susijęs su narės veikla. Pažymėtina, kad atsisakymas duoti sutikima nebuvo apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, kaip numato DK 168 straipsnio 4 dalis.

Išvados

Apibendrinant teigtina, kad naujojo DK įtaką darbo santykiams Lietuvoje turėtų labiau atskleisti ateinantys metai. Per DK galiojimo laikotarpį pastebimos tendencijos dėl padidėjusio darbo ginčų sprendimo efektyvumo bei darbdavių ir darbuotojų padidėjusio susidomėjimo DK nuostatomis bei įgyvendinimu. Kaip jau minėta, DK įsigaliojimo pradžioje, VDI, tikrindama ūkio subjektus, visų pirmiausia vykdė konsultavimo funkciją ir dėjo pastangas į tai, jog darbo santykių šalys būtų supažindintos su darbo santykių reguliavimo pakeitimais bei naujovėmis. Kadangi dalis svarbių įpareigojimų, nustatytų DK (darbo tarybų įkūrimas, įvairių tvarkų – darbo užmokesčio, lygių galimybių užtikrinimo, kt.), dar įgyvendinama, kol kas sunku tiksliai ir visapusiškai įvardinti DK reikšmę darbuotojų ir darbdavių santykiams. Formuojantis DK taikymo praktikai, vis labiau bus galima išryškinti teigiamus arba neigiamus naujo DK poveikio socialinėje ir ekonominėje erdvėse rezultatus.