• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Informacija dėl privalomo darbdavių ir kitų asmenų mokymo prieš jiems pradedant vykdyti DSS tarnybos funkcijas   2023-03-28

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. darbdavių, jiems atstovaujančių asmenų, įskaitant ir vykdančius darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas, taip pat darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. Mokant pagal jas galima atsisakyti mokymo dubliavimosi keičiantis asmenų pareigoms ar vykdomoms funkcijoms.

Kaip žinia, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui prieš pradedant vykdyti veiklą ar teikti paslaugas būtina pasitikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) žinias VDI.

Iki 2017 metų liepos 1 dienos galiojusiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 20 ,,Dėl Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos ir darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo, sąrašo patvirtinimo“, atleistų nuo žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities patikrinimo įstaigų vadovams, kurie ir po 2017 metų liepos 1 dienos toliau dirba šiose pareigose, privalomo žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities tikrinimo nuostata nebus taikoma.

DSS žinių tikrinimui galima pasirengti savarankiškai pagal mokymo temas, nurodytas Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų 1 priede.  DSS žinių tikrinimui ruošiantis savarankiškai, siūloma naudotis VDI parengta mokymosi medžiaga arba mokytis pas švietimo teikėją (švietimo teikėjų sąrašas) pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais švietimo programą.

Po mokymosi DSS žinių tikrinimui reikia registruotis VDI interneto svetainėje www.vdi.lt (spausti čia). Šio DSS žinių tikrinimo pakanka, jeigu darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo pats nevykdys DSS tarnybos funkcijų, o šioms funkcijoms atlikti samdys DSS specialistą pagal darbo ar paslaugų atlikimo sutartį arba mažoje įmonėje DSS tarnybos funkcijas paves atlikti darbdavio įgaliotam asmeniui.

Jei darbdavys, prieš pradedant eksploatuoti mažą įmonę ar teikti paslaugas, iš karto apsisprendžia pats vykdyti DSS tarnybos funkcijas (kai, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį (EVR), samdomų darbuotojų skaičius neviršys 9, 19 ar 49 žmonių), jis turi mokytis pas švietimo teikėją pagal įmonės EVR atitinkančią švietimo programą: Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse arba Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II–III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, arba Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse. Pabaigus privalomą mokymą reikia pasitikrinti DSS žinias VDI. Atkreiptinas dėmesys, kad tokiu atveju nereikia mokytis ir tikrintis DSS žinių pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais švietimo programą. Taip pat primename, kad darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, ketinančiam mokytis pačiam vykdyti DSS tarnybos funkcijas I-os grupės EVR įmonėse, privalu turėti aukštąjį išsilavinimą. Vykdant DSS tarnybos funkcijas II-os ir III-ios grupių EVR įmonėse pakanka turėti vidurinį išsilavinimą.

Jeigu mažos įmonės darbdavys nepasirenka pats vykdyti DSS tarnybos funkcijų, jas gali pavesti vykdyti darbdavio įgaliotam asmeniui. Tuomet šis asmuo taip pat turi mokytis (jeigu iki 2017 m. birželio 30 d. nėra įgijęs kompetencijos pagal formaliojo profesinio mokymo programas) pas švietimo teikėją pagal atitinkamą, atsižvelgiant į įmonės EVR, švietimo programą: Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse arba Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II–III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, arba Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse. Reikalavimai išsilavinimui analogiški kaip darbdaviui, vykdančiam DSS tarnybos funkcijas.

Prisitaikant prie darbo rinkos bei jos dalyvių kintančių poreikių (neretai buvęs darbdavys tampa samdomu darbuotoju, DSS specialistas tampa darbdaviu), neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos suteikia galimybę tenkinti šiuos kintančius poreikius. Todėl darbdaviai, ketinantys patys vykdyti DSS tarnybos funkcijas, ir turintys aukštąjį išsilavinimą gali mokytis ir pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programą. Arba, pavyzdžiui, pabaigus Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse arba Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programas, galima dirbti DSS specialistu ir nereikia papildomai mokytis pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programą. Pastarąją programą pabaigę asmenys, ketinantys tapti darbdaviais, atleidžiami nuo DSS žinių tikrinimo prieš pradedant vykdyti veiklą ar teikti paslaugas. Išsamiau susipažinti su švietimo programų suteikiamomis kompetencijomis galima čia.

Iki 2017 m. birželio 30 d. profesinio mokymo teikėjų išduoti formaliojo bei neformaliojo  pažymėjimai, patvirtinantys darbdaviui atstovaujančių asmenų, tarp jų – atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kompetencijas, yra laikomi galiojančiais. Tačiau jie suteikia teisę atlikti tik atitinkamai darbdaviui atstovaujančio asmens arba DSS tarnybos funkcijas, kurios nurodytos pažymėjimuose.

Primintina, kad darbdaviams, darbdaviui atstovaujantiems asmenims, tarp jų atliekantiems DSS tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotiems asmenims, atliekantiems DSS tarnybos funkcijas, DSS specialistams periodinio DSS žinių tikrinimo teisės aktai nenustato. Tačiau, vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendraisiais nuostatais, darbdaviams atstovaujantys bei jų įgalioti asmenys, atliekantys DSS tarnybos funkcijas, DSS specialistai turi tobulinti kompetenciją kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose DSS klausimais, kuriuos rengia valstybės institucijos ir įstaigos, švietimo teikėjai. Kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus ne trumpesnė kaip 50 valandų.

Informacija apie VDI organizuojamus nemokamus seminarus darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais skelbiami VDI interneto svetainės www.vdi.lt rubrikoje „Naujienos“.
Informacija apie ekonominių veiklų suskirstymą į I-III grupes čia.