• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Valstybinės darbo inspekcijos pareigos naujajame darbo kodekse   2017-06-29

1. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio 13 dalį, Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlieka Darbo kodekso įgyvendinimo stebėseną ir iki 2019 metų ir kiekvienų vėlesnių metų gruodžio 31 dienos pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui Darbo kodekso įgyvendinimo stebėsenos ir pasiektų rezultatų įvertinimo pažymą, kurioje nurodomos:

  • teigiamos ir neigiamos Darbo kodekso ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų įgyvendinimo pasekmės (teisės pažeidimų skaičius ir klasifikacija (tarp jų darbo laiko apskaitos, informavimo ir konsultavimo, darbo apmokėjimo normų pažeidimai);
  • atleidimų iš darbo skaičius pagal atleidimo pagrindus;
  • darbo ginčų dėl teisės darbo ginčų komisijose skaičius, dalykas, rezultatai;
  • pareikštų ieškinių teisme dėl darbo ginčų dėl teisės skaičius;
  • terminuotų darbo sutarčių skaičius;
  • įmonių, taikančių suminę darbo laiko apskaitą, skaičius;
  • darbdavių prašymų suteikti sutikimą nutraukti darbuotojų atstovavimą darbdavio lygmeniu įgyvendinančių asmenų darbo sutartį darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia ir prašymų pabloginti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, palyginti su ankstesnėmis jų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis ar palyginti su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis, skaičius ir tenkintų tokių prašymų skaičius;
  • darbuotojų atstovų įmonėse skaičius ir pasiūlymai dėl Darbo kodekso ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių įstatymų tobulinimo.

2. Darbo kodekso 18 straipsnis numato, kad šio kodekso ir kitų darbo teisės normų vykdymą pagal teisės aktų nustatytą kompetenciją kontroliuoja ir jų pažeidimų prevenciją vykdo Valstybinė darbo inspekcija ir kitos institucijos.

3. Darbo kodekso 109 straipsnio 3 dalis nustato, kad Valstybinė darbo inspekcija nemokamai ir nedelsdama teikia informaciją ar kitaip bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis dėl Darbo kodekse nurodytų sąlygų taikymo komandiruotiems darbuotojams, taip pat dėl komandiruotų darbuotojų garantijų pažeidimų. Valstybinė darbo inspekcija užtikrina, kad informacija apie Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų, įskaitant praplėstas kolektyvines šakos ir teritorines sutartis, nuostatas dėl komandiruotam darbuotojui taikomų sąlygų būtų prieinama Europos Sąjungos valstybių narių darbdaviams nemokamai, aiškiai, skaidriai, išsamiai, nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis prieigos prie interneto formatu ir standartais užtikrinant neįgaliųjų asmenų prieigą.

4. Darbo kodekso 168 straipsnio 3 dalis numato, kad Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, ir šešis mėnesius po jų kadencijos pabaigos negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia ir jų būtinosios darbo sutarties sąlygos negali būti pablogintos, palyginti su ankstesnėmis jų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis ar palyginti su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis, be Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgalioto Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kuriam priklausančioje teritorijoje yra darbdavio darbovietė, vadovo sutikimo.

5. Darbo kodekso 209 straipsnio 2 dalimi Valstybinė darbo inspekcija įpareigota kontroliuoti kaip darbdaviai vykdo darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais pareigą.

6. Išplečiama darbo ginčų komisijų prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių kompetencija: bus nagrinėjami ne tik individualūs, bet ir kolektyviniai ginčai dėl teisės; bus nagrinėjami ginčai dėl atleidimo iš darbo, neturtinės žalos, nekonkuravimo, konfidencialumo susitarimų (Darbo kodekso IV dalis).

7. Darbo arbitražas, nagrinėsiantis kolektyvinius ginčus dėl intereso, bus sudaromas prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra darbdavio ar darbdavių organizacijos buveinė (Darbo kodekso 240 straipsnio 2 dalis). Paskirtas atsakingas Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas administruos darbo arbitražo veiklą (Darbo kodekso 241, 242 straipsniai).