• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Administracinės atsakomybės taikymas pagal Valstybinės darbo inspekcijos kompetenciją   2017-06-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 589 straipsnio 58 punktu, Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus bei skiria administracines baudas dėl šių pažeidimų:

 • ANK 96 straipsnio 1–3 dalys: Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas; 
 • ANK 97 straipsnis: Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas;
 • ANK 98 straipsnis: Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo;
 • ANK 99 straipsnio 1 dalis: Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas;
 • ANK 100 straipsnio 1 dalis: Darbo laiko apskaitos pažeidimas;
 • ANK 101 straipsnis: Komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas;
 • ANK 102 straipsnis: Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas;
 • ANK 103 straipsnio 1–3 dalys: Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ pažeidimas;
 • ANK 104 straipsnis: Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ pažeidimas;
 • ANK 105 straipsnis: Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ pažeidimas;
 • ANK 106 straipsnis: Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas; 
 • ANK 127 straipsnio 1 dalis: Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla;
 • ANK 150 straipsnis: Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas;
 • ANK 224 straipsnio 2 dalis : Asmenų trukdymas administracinio nusižengimo teisenai;
 • ANK 234 straipsnio 4 dalis: Sprogmenų gamybos saugos ir sprogdinimo darbų saugos reikalavimų pažeidimas; 
 • ANK 308 straipsnio 1, 11, 17 dalys: Cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) tvarkymo reikalavimų pažeidimas;
 • ANK 454 straipsnio 7 dalis bei 455 straipsnis: Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytų vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimai; 
 • ANK 542 straipsnio 2 dalis: Informacijos apie darbo sutarties su leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turinčiu užsieniečiu nutraukimą, o nustatytais atvejais – apie jo darbo užmokesčio sumažėjimą nepateikimas laiku.

Išimtinai teismo kompetencijai priskiriama nagrinėti administracinių nusižengimų bylas (Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai šiais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus): dėl pažeidimų, už kuriuos pagal ANK numatyta bauda, kurios maksimalus dydis viršija 1500 eurų; dėl pažeidimų, už kuriuos gali būti skiriamas (arba privaloma skirti) turto konfiskavimas; taip pat už pažeidimus dėl pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymo, kliudymo jiems atlikti pareigas, jų garbės ir orumo įžeidimą, t. y.:

 • ANK 95 straipsnis: Nelegalus darbas;
 • ANK 96 straipsnio 4 dalis“: Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių;
 • ANK 99 straipsnio 2–3 dalys: Pakartotinis ar tyčinis darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas; 
 • ANK 100 straipsnio 2 dalis: Pakartotinis darbo laiko apskaitos pažeidimas;
 • ANK 103 straipsnio 3 dalis: Pakartotinis Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat pareigos organizuoti Europos bendrovės darbo tarybos sudarymą nevykdymas;
 • ANK 127 straipsnio 2–3 dalys: Pakartotinis neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla, taip pat tokiai veiklai panaudojant nelegaliai dirbančių asmenų darbą;
 • ANK 224 straipsnio 1 dalis: Asmenų kliudymas pareigūnui atlikti procesinius veiksmus; 
 • ANK 308 straipsnio 20, 21, 22, 23 dalys: Cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) tvarkymo reikalavimų pažeidimai, kai numatyta maksimali bauda viršija 1500 eurų;
 • ANK 505 straipsnis: Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas; 
 • ANK 507 straipsnis: Valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimas.