• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Informacija profesinio mokymo teikėjams nuo 2017 m. liepos 1 d.   2017-06-28

Profesinio mokymo teikėjas, prieš pradėdamas mokymus pagal atitinkamą neformaliojo profesinio mokymo programą (toliau – mokymo programa) iš darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srities, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr.EV-78, per VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS) pateikia informaciją apie pasirengimą mokyti DSS klausimais pagal pasirinktas mokymo programas.
Šiuo tikslu profesinio mokymo teikėjas turi prisijungi prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) ir joje užpildyti Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną.

Svarbu įsivertinti pasirengimą vykdyti mokymą DSS klausimais pagal mokymo programose nustatytus reikalavimus ir atitinkamai pasirengus teikti informaciją VDI apie pasirengimą vykdyti mokymo programą (-as).

Profesinio mokymo teikėjams, kuriems iki 2017-07-01 buvo suteikta prieiga prie VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos atestavimo sistemos (DSS AS), leidimas pildyti Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS) Klausimyno pildymui suteiktas automatiškai

 Naujiems profesinio mokymo teikėjams, kuriems iki 2017-07-01 nebuvo suteikta prieigos prie VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos atestavimo sistemos (DSS AS), leidimas pildyti Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS) suteikiamas jų prašymu. Šiuo atveju VDI būtina pateikti laisvos formos prašymą suteikti leidimą užpildyti šį klausimyną VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS) (profesinio mokymo teikėjo vadovo pasirašytą prašymą, nurodant profesinio mokymo teikėjo pavadinimą, buveinės adresą ir kontaktus (privalu – elektroninis paštas), galima pateikti adresu Algirdo g. 19, LT-03607, Vilnius, faksu (8 5) 213 9751 arba elektroniniu paštu [email protected]).

Profesinio mokymo teikėjas užpildo vieną Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną, nepaisant to, kad turi mokymo padalinių kitais adresais skirtinguose šalies regionuose, išskyrus padalinius, kurie patys turi juridinio asmens statusą, tad registruoti Juridinių asmenų registre. Profesinio mokymo teikėjų padaliniai, kurie turi juridinio asmens statusą, patys užpildo ir pateikia VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS)  Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną.  Profesinio mokymo teikėjas, kurio padaliniai neturi juridinio asmens statuso, prisiima pasirengimo atsakomybę ir už šiuos padalinius.


Prisijungti prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos galima per Elektroninius valdžios vartus (toliau - EVV), pasirenkant EVV portale vieną iš šių prisijungimo būdų:

Prisijungti prie EPDS gali visi fiziniai asmenys, kurių tapatybė sėkmingai nustatyta Elektroninių valdžios vartų priemonėmis. Konkretaus ūkio subjekto duomenis gali tvarkyti Juridinių asmenų registre užregistruotas ūkio subjekto vardu veikti įgaliotas asmuo (vadovas), kuriam automatiniu būdu EPDS darbdavio srityje suteikiamos administratoriaus teisės. Prisijungęs prie EPDS, vadovas (administratorius) EPDS darbdavio srityje esamomis priemonėms administratoriaus ar naudotojo teisės EPDS darbdavio srityje gali suteikti kitiems asmenims. Vadovas, norėdamas asmeniui EPDS darbdavio srityje suteikti ar panaikinti administratoriaus teises, gali VDI elektroniniu paštu [email protected] pateikti EPDS naudojimo taisyklėse nustatytos rašytinės formos (toliau - forma) kopiją. VDI formoje nurodytą informaciją į EPDS duomenų bazę įrašo per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo jos gavimo dienos. Darbdavys apie sėkmingą informacijos įrašymo faktą neinformuojamas.

Išsamiau apie prisijungimą prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) – VDI interneto (www.vdi.lt) rubrikoje „E-paslaugos“.

Po to, kai profesinio mokymo teikėjas VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS) užpildo Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną, naujiems mokymo teikėjams VDI per 3 (tris) darbo dienas jam suteikia prisijungimo duomenis informacijai apie asmenis, baigusius mokymus pagal atitinkamas mokymo programas iš DSS srities, pateikti (VDI interneto (www.vdi.lt) svetainės puslapis ,,DSS mokymas ir žinių tikrinimas“, skiltis „Profesinio mokymo teikėjų prisijungimas“). Profesinio mokymo teikėjams, kuriems iki 2017-07-01 buvo suteikta prieiga prie VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos atestavimo sistemos (DSS AS) – pateikti VDI informacijai apie asmenis, baigusius mokymus pagal atitinkamas mokymo programas iš DSS srities, naudojasi jau turimais prisijungimo kodais.
VDI skelbia VDI interneto svetainėje informaciją apie profesinio mokymo teikėjus, kurie pranešė VDI, kad mokys pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas mokymo programas.

PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJAS PRIVALO TEIKTI INFORMACIJĄ APIE DSS MOKYMUS BAIGUSIUS ASMENIS

Profesinio mokymo teikėjas, baigęs vykdyti mokymą pagal atitinkamą mokymo programą iš DSS srities, per 2 (dvi) darbo dienas VDI pateikia informaciją apie privalomus mokymus baigusius asmenis.
Šiuo tikslu jis VDI interneto svetainėje (puslapis ,,DSS mokymas ir žinių tikrinimas“, skiltis „Profesinio mokymo teikėjų prisijungimas“) užpildo formą, kurioje nurodoma mokymus baigusio asmens vardas, pavardė, gimimo data, jo baigta mokymo programa, mokymo pradžia ir pabaiga, asmens elektroninio pašto adresas.
DSS žinių patikrai asmenys galės registruotis tik tada (išskyrus asmenis, kurie pasirengs DSS žinių patikrai pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančios asmens mokymo DSS klausimais programą), kai profesinio mokymo teikėjas bus pateikęs duomenis apie privalomus mokymus baigusius asmenis.

Asmenys, baigę neprivalomus mokymus pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančios asmens mokymo DSS klausimais programą, galės užsiregistruoti DSS žinių patikrai ir be profesinio mokymo teikėjo pateiktų duomenų apie šiuos mokymus baigusius asmenis.

Asmenys, kurie 2017 m. birželio mėnesį mokėsi pas mokymo teikėją, tačiau dėl svarbių priežasčių (susirgo, skubi komandiruotė ir pan.) nebuvo atestuoti pagal atitinkamą programą, mokymo teikėjo sprendimu, suderinus su VDI PVS skyriumi (kontaktai nurodyti tekste žemiau), gali būti registruojami žinių patikrinimui VDI, pagal ankščiau baigtą programą. Asmenų, mokantis pagal atitinkamas programas, parengti praktiniai darbai, tikrinantis žinias VDI, nebūtini.

Profesinio mokymo teikėjo padaliniai – nepaisant to, ar jie turi juridinio asmens statusą, ar jo neturi - gali pateikti informaciją apie mokinius, baigusius atitinkamą mokymo programą, naudodami jau turimus prisijungimo prie VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos atestavimo sistemos (DSS AS) kodus, kuriuos naudojo iki 2017 m. birželio 30 d. prieigai prie VDI publikuojamų DSS žinių tikrinimo testų.

Kontaktai neaiškiems klausimams išsiaiškinti: DSS mokymas ir žinių tikrinimas – VDI PVS skyriaus vedėjo pavaduotojas Juozas Jucevičius, tel. (8 5) 260 3393, el.p.: [email protected], vyr. darbo inspektorė Jolita Urbanavičienė, tel. (8 315) 74669, el.p.: [email protected]; EPDS ir kontrolinio klausimyno techninis pildymas –vyr. specialistė Valerija Mačiulienė,  tel. (8 5) 213 9763, el. p.: [email protected].