• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Norminiais aktais nustatytos formos   2021-02-17

Eil.
Nr.

Pranešimo turinys

Juridinis pagrindas

Pranešimo forma

1.

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos darbų pradžios teikia išankstinį pranešimą apie statybos pradžią, jei:
- jei statybvietėje statybos darbai truks ilgiau kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų;
- jei numatoma statybos darbų apimtis didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (10 p.) (Žin., 1999, Nr. 7-155)

Išankstinio pranešimo apie statybos pradžią forma – Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 1 priedas

2.

Darbdavys prieš pradėdamas su asbestu susijusią veiklą pateikia pranešimą Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.A1-184/V-546 patvirtinti Darbo su asbestu nuostatai (7.1. p.)
(Žin., 2004, Nr. 116-4342)

Pranešimo apie su asbestu susijusią veiklą forma – Darbo su asbestu nuostatų 1 priedas

3.

Įmonės, prieš pradėdamos asbesto šalinimo darbus iš anksto parengia darbų planą, kurį pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 patvirtintas Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašas (3. p.) (Žin., 2005, Nr. 86-3247)

Darbo planas - laisva forma
(parengiamas kaip nurodyta Darbo su asbestu nuostatų 28 p.)

4.

Registruodamas įrenginį, savininkas arba jo įgaliotas atstovas teikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui akredituotosios įstaigos patvirtintą registruojamo įrenginio techninių dokumentų išrašą

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2002-05-31 įsakymas Nr.122 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų teikimo dokumentų tvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 56-2287)

Išrašo iš potencialiai pavojingo įreninio techninių dokumentų forma - Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2002-05-31 įsakymas Nr.122 (1 p.)

5.

Registruodamas įrenginį, savininkas arba jo įgaliotas atstovas pateikia Nuostatų 17.1 p. nurodytą prašymą ir Nuostatų 17.2-17.6 p. nurodytų dokumentų originalus

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 09 d. nutarimu Nr. 645 patvirtinti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai (17 p.) (Žin., 2002-05-14, Nr. 48-1844)

Prašymo dėl potencialiai pavojingo įrenginio užregistravimo forma - rekomenduojama (Rekomenduojama prašymo forma)

6.

Įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas privalo pateikti prašymą išregistruoti įrenginį iš registro, jeigu:
- įrenginys išvežamas iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui;
- įrenginys kaip atlieka perduotas tvarkyti atliekų tvarkytojui

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 09 d. nutarimu Nr. 645 patvirtinti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai (23 p.) (Žin., 2002-05-14, Nr. 48-1844)

Prašymo išregistruoti potencialiai pavojingą įrenginį forma - rekomenduojama (Rekomenduojama prašymo išregistruoti įrenginį forma)

7.

Įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas privalo pateikti pranešimą apie papildomus ar pasikeitusius potencialiai pavojingo įrenginio duomenis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 09 d. nutarimu Nr. 645 patvirtinti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai (22 p.) (Žin., 2002-05-14, Nr. 48-1844)

Pranešimo apie potencialiai pavojingo įrenginio prastovą forma - rekomenduojama (Rekomenduojama pranešimo forma)

8.

Įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas privalo pateikti prašymą dėl įvežto iš užsienio potencialiai pavojingo įrenginio registravimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 09 d. nutarimu Nr. 645 patvirtinti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai (24 p.) (Žin., 2002-05-14, Nr. 48-1844)

Prašymo išregistruoti potencialiai pavojingą įrenginį forma - rekomenduojama (Rekomenduojama prašymo dėl įvežto įrenginio registravimo forma)

9.

Darbdavys nedelsdamas telefonu, faksu ar elektroniniu paštu privalo pranešti atitinkamai teritorinei prokuratūrai, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir vienam iš nukentėjusio darbuotojo šeimos narių apie kiekvieną įvykį darbe ir nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, dėl kurio darbuotojas mirė, taip pat jeigu darbuotojas miršta dėl nesusijusios su darbu ligos arba sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai ar manoma, kad sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 patvirtinti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai ( TAR., 2014-09-11 Nr.12108)

Pranešimo apie įvykį darbe forma – Nuostatų 1 priedas

Nelaimingo atsitikimo darbe akto N-1 forma – Nuostatų 2 priedas

Pažymos apie pakenkimo sveikatai sunkumą forma – Nuostatų 3 priedas

Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo akto N-2 forma – Nuostatų 4 priedas

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalo forma – Nuostatų 5 priedas

10.

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas arba darbuotojų atstovas praneša Valstybinei darbo inspekcijai, jeigu padalinio vadovas ar kitas darbdavio įgaliotas asmuo, ar darbdaviui atstovaujantis asmuo atsisako vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto ar darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai reikalavimą

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (22 str. 9 d. 2 p.)
(Žin., 2003, Nr. 70-3170)

Pranešimo forma - laisva

11.

Darbdaviui atstovaujantis asmuo arba padalinio vadovas įtaręs, kad darbuotojas susirgo ūmia profesine liga, nedelsdamas privalo suteikti darbuotojui pirmąją pagalbą, pasirūpinti, kad prireikus būtų iškviesta greitoji medicinos pagalba, ir telefonu, faksu, ar elektroniniu paštu apie įtariamą ūmią profesinę ligą pranešti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 patvirtinti Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai (6.- 7. p.) ( TAR, 2014-09-08, Nr. 11970 )

Pranešimo forma - laisva

12.

Darbdavys nedelsdamas informuoja Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių apie visas avarijas arba incidentus, kurių metu į aplinką galėjo patekti biologinės medžiagos ir kurių metu galėjo užsikrėsti ir (arba) sunkiai susirgti žmonės. Jei rizikos įvertinimo rezultatai rodo darbuotojų sveikatai ir saugai gresiantį pavojų, darbdavys pateikia informaciją veiklas, kurių metu darbuotojus paveikė ar galėjo paveikti biologinės medžiagos. Darbdavys iš anksto praneša apie numatomas pirmą kartą naudoti: antrosios, trečiosios, ketvirtosios grupės biologines medžiagas

Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatai (7. p., 13. p.)
(Žin., 2001, Nr. 56-1999)

Informacijos teikimo forma - laisva

13.

Darbdavys, siunčiantis darbuotoją iš valstybės narės arba darbuotoją iš kitos valstybės laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbus, numatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, privalo komandiruojamo darbuotojo darbo funkcijos atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui pateikti nustatytos formos pranešimą lietuvių kalba apie komandiruojamam darbuotojui taikomas Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas nuostatas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 06 16 įsakymas Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“.
(Žin., 2005, Nr.77-2801)

Forma – Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo priede
(Žin., 2005, Nr.77-2801)

14.

Juridiniai ir fiziniai asmenys teikia informaciją Valstybinei darbo inspekcijai pagal Juridinio asmens teikiamos informacijos apie darbdavius, kuriems teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atlikusių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, skaičių

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 01 27 įsakymas Nr. A1-39 ,,Dėl juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2011, Nr. 16-776)

Juridiniams asmenims
1 priedas - Informacija apie darbdavius, kuriems juridinis asmuo teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atlikusių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, skaičių .
Fiziniams asmenims
2 priedas - Informacija apie darbdavius, kuriems fizinis asmuo teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas .

15.

Pranešimas apie darbo tarybos sudarymą - kai įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje įsteigiama darbo taryba, įskaitant ir pakartotino šios tarybos įsteigimo atvejus (formą pildo ir per vieną mėnesį nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios VDI teritoriniam skyriui pagal šio skyriaus administruojamą teritoriją pateikia darbo tarybos pirmininkas)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 173 straipsnio 6 dalis

Pranešimo forma pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2018-06-07 įsakymą Nr.EV-144

16.

Pranešimas apie darbo tarybos nesudarymą - kai įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje nauja darbo taryba nesudaryta per šešis mėnesius po to, kai pasibaigė buvusios darbo tarybos kadencija arba šioje taryboje liko mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nebuvo nė vieno kandidato, turėjusio teisę tapti darbo tarybos nariu (formą pildo ir VDI teritoriniam skyriui pagal šios skyriaus administruojamą teritoriją pateikia darbdavys)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 176 straipsnio 3 dalis

Pranešimo forma pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017-07-25 įsakymą Nr.EV-124

17.

Pranešimas apie paskelbtą prastovą darbuotojui ar darbuotojų grupei, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ir karantiną, ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu, arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo (darbdavys gali pasirinkti arba pateikti atskiras formas apie individualius darbuotojus, kuriems paskelbtos prastovos, arba forma dėl grupei darbuotojų paskelbtos prastovos, kurioje turi būti pateikiamas formoje nurodyto turinio įsakymas dėl darbuotojams paskelbtos prastovos).

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 47 straipsnio 3 dalies 1 punktas
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. EV-92 „Dėl pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo" (TAR, 2021-01-26, Nr. 1329)

Forma dėl atskirų darbuotojų, kuriems paskelbta prastova - Pranešimas dėl paskelbtos prastovos

Forma dėl darbuotojų grupei paskelbtos prastovos (formai pateikti būtina Google paskyra) - Pranešimas dėl paskelbtos prastovos
Išaiškinimas dėl formų pildymo

Darbdaviams, iki naujos pranešimo apie paskelbtas prastovas pateikimo tvarkos įsigaliojimo pateikusiems pranešimus VDI apie paskelbtas pastovas, pakartotinai naujų pranešimo formų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai prastova atšaukiama arba keičiasi pranešime nurodyti duomenys apie prastovos laikotarpį ir (ar) prastovos rūšį.

18.

Pranešimas apie komandiruotą darbuotoją

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 ir 109 straipsniai

Pranešimas apie komandiruotą darbuotoją

19.

Pranešimas apie numatomus pirmą kartą naudoti antrosios, trečiosios, ketvirtosios grupės biologinius veiksnius

Darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikio darbe nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. A1-1138/V-2677 redakcija), 38 – 41 punktai įpareigoja įmones ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki darbo su biologiniais veiksniais pradžios informuoti VDI apie numatomus naudoti antrosios, trečiosios, ketvirtosios grupės biologinius veiksnius

Pranešimas apie numatomus naudoti biologinius veiksnius

20.

Prašymas išnagrinėti darbo ginčą

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 223 straipsnis

Darbo ginčų komisijai pateikiamo prašymo forma - rekomenduojama

21.

Prašymo/ skundo forma

Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. EV-13 patvirtintos Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės (8 punktas)

Valstybinei darbo inspekcijai pateikiamo prašymo/skundo forma -pavyzdinė

22.

Darbuotojas, norėdamas nutraukti darbo sutartį su darbdaviu, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vieta nežinoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai prašymą dėl darbo sutarties pasibaigimo.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-340patvirtintas Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašas

Valstybinei darbo inspekcijai pateikiamo prašymo/skundo forma -pavyzdinė