• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

23-05-2023

Rekomendacijos kaip įsivertinti riziką ir kokius veiksmus atlikti, kad darbuotojai galėtų saugiai grįžti į darbo vietas po pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio Raudondvario plente 101, Kaune


Dėl nenustatytų cheminių medžiagų patekimo į darbo patalpų, esančių Raudondvario plente 101, Kaune, kanalizacijos sistemą, į darbo aplinkos orą išsiskyrė pavojingos cheminės medžiagos, kurios gali sukelti žalą žmogaus organizmui ir daryti neigiamą poveikį darbuotojo sveikatai, nes pavojingi cheminiai veiksniai pateko į netoli Raudondvario plente 101 esančių įmonių patalpas ir sukėlė pavojų ten esantiems darbuotojams.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, darbdavys organizuoja profesinės rizikos vertinimą ir tuo pagrindu įvertina (nustato) faktinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje ir atskirose jos vietose. Akivaizdu, kad po pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio ir pasklidimo į darbo aplinką, darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygos darbo vietose neatitinka darbuotojų saugą ir sveikatą norminių teisės aktų reikalavimų, nes rizika tampa nepriimtina, dėl ko turi būti sustabdyti visi darbai ir evakuoti darbuotojai.
Įmonėms, patenkančioms į cheminių veiksnių pasklidimo zoną, norinčioms atnaujinti savo veiklą, privalu atlikti profesinės rizikos vertinimą ir įsitikinti, kad rizika šių įmonių darbo vietose yra sumažėjusi iki priimtino lygio ir darbai gali būti atnaujinti.
Nors profesinės rizikos vertinimo metu esami/galimi cheminiai rizikos veiksniai yra kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ir kokybiškai įvertinami, darbdaviams būtina išsiaiškinti, ar jų darbo patalpose esanti darbo vietų vėdinimo sistema užtikrina Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233, 11.1 punkto reikalavimų vykdymą – „uždarose patalpose darbovietėse turi būti pakankamai grynas oras, atitinkanti parametrus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 23:2011 ,,Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai".
Prieš atnaujinant darbus, būtina įsitikinti, kad į darbo patalpas iš išorinės aplinkos nebepatenka kenksmingos medžiagos. Įsitikinus, kad taršos šaltinis yra pašalintas ir nėra oro užterštumo iš išorės, patalpas būtina gerai išvėdinti per langus, duris. Jeigu yra įrengta priverstinės (mechaninės) ventiliacinės sistemos, taip pat vėdinimui panaudoti ir jas. Atlikus patalpų vėdinimą, neturėtų būti jaučiamas cheminių medžiagų kvapas, nes kvapas parodo, kad ore vis dar esama cheminių medžiagų.
Priimant sprendimą dėl darbų atnaujinimo rekomenduojama vadovautis Nacionalinio visuomenes sveikatos centro pateikiama informacija apie teršalų pasklidimo teritorijoje atliktus tyrimus, kurių pagrindu yra sprendžiama ar aplinka yra pavojinga, ar nepavojinga visuomenei.
Valstybinė darbo inspekcija rekomenduoja darbdaviams atkreipti dėmesį į galimus darbuotojų skundus dėl suprastėjusios sveikatos po patirto neigiamo cheminių medžiagų poveikio. Jeigu yra gaunami tokie darbuotojų nusiskundimai, būtina siųsti darbuotojus neeiliniam sveikatos patikrinimui ir įsitikinti, kad darbuotojų sveiktos būklė leidžia jiems tęsti darbus.

 

Visos naujienos ir renginiai