• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

09-12-2020

Elektroniniu būdu bus inspektuojamos biologinius veiksnius naudojančios įmonės


Siekdama surinkti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos įmonėse naudojamus biologinius veiksnius, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad vykdys biologinius veiksnius naudojančių įmonių, įstaigų, organizacijų elektroninį inspektavimą.
Šis inspektavimas bus atliekamas pagal Darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių elektroninio inspektavimo teminę ataskaitą.
Į sąrašą įtraukta daugiau nei 1660 įmonių, įstaigų, organizacijų. Darbai ir veiklos sritys, kuriose tikėtinas biologinių veiksnių poveikis – tai darbas maisto gamybos įmonėse, žemės ūkio darbai, darbai, kuriuos dirbant kontaktuojama su gyvūnais ir (arba) gyvūninės kilmės produktais, darbas sveikatos apsaugos sistemoje, įskaitant izoliatorius ir morgus, darbas klinikinėse, veterinarijos ir diagnostikos laboratorijose, išskyrus diagnostines mikrobiologijos laboratorijas, darbas atliekų tvarkymo įmonėse, darbas nuotekų valymo įrenginiuose. Turi būti atsižvelgiama ir į kitas veiklos sritis, jei profesinės rizikos vertinimo rezultatai rodo atsitiktinį (netikslinį) biologinių veiksnių poveikį.
Atnaujintuose „Darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikio darbe nuostatuose“ numatyti reikalavimai dėl darbuotojų apsaugos nuo biologinių veiksnių poveikio jų sveikatai. Įmonės, kurių veikloje darbuotojai yra arba gali būti veikiami biologinių veiksnių, privalo šių nuostatų laikytis. Juose biologiniai veiksniai (mikroorganizmai, galintys žmogui sukelti bet kokią infekciją, alergiją ar apsinuodijimą) klasifikuojami į keturias rizikos grupes pagal keliamos rizikos laipsnį.
VDI darbdaviai ne vėliau kaip prieš 30 dienų privalo pranešti apie numatomus pirmą kartą naudoti biologinius veiksnius, kurie gali sukelti sunkias ligas ir yra labai pavojingi darbuotojams, dėl jų panaudojimo gali kilti didelė rizika, kad jie išplis visuomenėje, net jei yra efektyvių profilaktikos priemonių jų poveikiui išvengti arba susirgus ligos sėkmingai gydomos.
Iki gruodžio 21 d. įmonėje įvertinus biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikį įmonės darbuotojų saugai ir sveikatai bei šių veiksnių atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams,  atsakingas įmonės darbuotojas, tiesiogiai prisijungęs prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS), esančios VDI interneto svetainėje, turės atsakyti į teminės ataskaitos klausimus.
Įmonių, įstaigų ir organizacijų, inspektuojamų elektroniniu būdu dėl darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių, sąrašas paskelbtas VDI interneto svetainės (www.vdi.lt) rubrikoje „Elektroninis inspektavimas“. Sąraše esančios įmonės apie e. inspektavimą bus informuotos ir individualiai.
E. inspektavimas įteisintas vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostata. Remiantis šia nuostata vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, atsižvelgdamas į ekonominės veiklos rūšis, darbuotojų skaičių ir vykdomos veiklos, galinčios kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai, pobūdį, nustato kategorijas darbdavių, kurie teikia informaciją apie darbuotojų saugos būklę, bei šios informacijos pateikimo VDI tvarką.

Kontaktai pasiteiravimui:
prisijungimo prie EPDS ir teminės ataskaitos formos techninio pildymo klausimais –
VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė Valerija Mačiulienė, tel. (8 5) 213 9763 arba 8 687 63374, e. p. valerija.maciuliene@vdi.lt;
biologinių profesinės rizikos veiksnių klausimais –
VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyr. darbo inspektorė Rita Zubkevičiūtė, tel. (8 5) 213 9754; e. p. rita.zubkeviciute@vdi.lt.

 

Visos naujienos ir renginiai