• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

25-01-2019

Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius 2018 metais


2018 metų statistika.
Lietuvos Respublikos Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 2018 m. (išankstiniais duomenimis) buvo gauti 36 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 119 pranešimų – apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2018 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 100 000 darbuotojų) įvertis buvo 2,8 o sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – 9,4. Palyginti, 2017 m. buvo gauti 37 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojas mirė (dažnumo koeficientas – 3,0) ir 150, kai buvo sunkiai pakenkta darbuotojo sveikata (dažnumo koeficientas – 12,0). Tai yra mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių 2018 m., skaičius ir dažnumas, palyginti su 2017 m., sumažėjo 3 % (1 atveju); sunkių nelaimingų atsitikimų darbe statistiniai rodikliai – 21 % (sumažėjo 31 atveju).

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – EVR).
Per 2018 m. daugiausia mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (išankstiniais duomenimis) įvyko: apdirbamosios gamybos (9 mirtini ir 28 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe), transporto, saugojimo (9 mirtini, iš kurių 6 atvejais darbuotojai žuvo eismo įvykių metu, ir 23 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe), statybos (6 mirtini ir 31 sunkus), administracinės ir aptarnavimo veiklos (4 mirtini ir 4 sunkūs), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (3 mirtini, iš kurių 2 atvejais darbuotojai žuvo eismo įvykių metu, ir 1 sunkus), didmeninės ir mažmeninės prekybos (2 mirtini ir 7 sunkūs), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (2 mirtini) miškininkystės (1 mirtinas ir 4 sunkūs) EVR įmonėse.

Palyginimas su 2017 metais.
Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, palyginti su 2017 m., labiausiai sumažėjo žemės ūkio (2017 m. įvykių darbe metu žuvo 3 darbuotojai, 2018 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko), vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo (2017 m. įvykių darbe metu žuvo 3 darbuotojai, 2018 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko), statybos (nuo 8 mirčių 2017 m. iki 6 mirčių 2018 m.), didmeninės ir mažmeninės prekybos (nuo 4 mirčių 2017 m. iki 2 mirčių 2018 m.), miškininkystės (nuo 2 mirčių 2017 m. iki 1 atvejo 2018 m.), tačiau didėjo apdirbamosios gamybos (nuo 2 mirčių 2017 m. iki 9 mirčių 2018 m.), administracinės ir aptarnavimo veiklos (didėjo 4 atvejais), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (didėjo 2 atvejais) EVR įmonėse. Sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius mažėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos (mažėjo 12 atvejų), miškininkystės (mažėjo 7 atvejais), transporto ir saugojimo (mažėjo 4 atvejais), statybos (mažėjo 3 atvejais), o didėjo žemės ūkio (mažėjo 3 atvejais) ir apdirbamosios gamybos (mažėjo 2 atvejais) EVR įmonėse.

Kur, kaip ir kodėl?
Eismo įvykių metu 9 darbuotojai (arba 25 % nuo visų 2018 m. įvykusių mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe) žuvo (2017 m. žuvo 8 darbuotojai) ir 13 buvo sunkiai sužalota (2017 m. buvo sunkiai sužalota 20 darbuotojų). Dar 2 darbuotojai žuvo geležinkelio transporto eismo įvykio metu.
2018 m. pavojingiausiais darbais mirtiniems ir sunkiems nelaimingiems atsitikimams įvykti išliko statybos remonto (atliekant šiuos darbus buvo mirtinai traumuoti 7 darbuotojai, iš jų – 6 žuvo nukritę iš aukščio, bei sunkiai pakenkta sveikata 19 darbuotojų, iš kurių 12 nukritus iš aukščio), sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo (buvo mirtinai traumuoti 4 bei 24 darbuotojams sunkiai pakenkta sveikata, iš kurių 11 nukritus iš aukščio) medienos apdorojimo (buvo mirtinai traumuoti 3, iš jų 2, nukritus iš aukščio, bei 8 buvo sunkiai pakenkta sveikata) ir techninių priemonių, mechanizmų, darbo įrenginių remonto, aptarnavimo darbai (buvo mirtinai traumuotas 1 bei sunkiai pakenkta 8 darbuotojų sveikata) – drauge tai sudaro apie 57 % visų šalyje įvykusių sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe (be eismo įvykių).

Įvykių darbe tyrimai rodo, kad 2018 m. 29 % darbuotojų žuvo darbo vietoje bei 23 % darbuotojų buvo sunkiai pakenkta sveikata nukritus iš aukščio. 17 % darbuotojų žuvo užkritus / užgriuvus kroviniams ar birioms medžiagoms, 10 %  – traumuoti veikiančio įrenginio.
mirtinų ir 37 % ištirtų sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų. Darbuotojams, kurių stažas įmonėje yra nuo 1 iki 2 metų, įvyko atitinkamai 9 % mirtinų ir 8 % sunkių, o kurių stažas nuo 2 iki 3 metų, atitinkamai – 9 % ir 12 % nelaimingų atsitikimų darbe. Taigi, galima konstatuoti aiškią tendenciją – didesnį darbo stažą įmonėje turintiems darbuotojams nelaimingi atsitikimai įvyksta žymiai rečiau. Iš 14 žuvusių minėtos grupės darbuotojų, 6 (visi) mirtinai traumuoti buvo statybos, 3 – apdirbamosios gamybos, 2 – transporto ir saugojimo EVR įmonių darbuotojai.

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad 41 % ištirtų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko dėl netinkamo darbų organizavimo bei nepakankamos saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėje. Dažnai, atlikdami darbus, darbuotojai nesilaikė vadovų duotų nurodymų ar sąmoningai rizikavo savo sveikata ar gyvybe. Dėl šios priežasties įvyko 14 % ištirtų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe. Dėl organizacinių priežasčių (netinkamo pavojingų darbų organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės nepakankamumo, netinkamo darbuotojų mokymo ir / ar instruktavimo iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities, netinkamo kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimo ar / ir naudojimo, netinkamo darbo vietos įrengimo) 2018 m. įvyko 51 %, skaičiuojant nuo visų (be eismo įvykių) ištirtų, mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe.

2018 m. įvyko 5 mirtini ir 9 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe neblaiviems apdirbamosios gamybos (3 mirtini ir 3 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe), statybos (2 mirtini ir 1 sunkus nelaimingi atsitikimai darbe), didmeninės mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių remonto ir vandens tiekimo nuotekų valymo, atliekų tvarkymo (po 1 mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe), žemės ūkio, miškininkystės (2 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe) EVR įmonių darbuotojams. 2017 m. 8 sunkūs ir 5 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe įvyko esant darbuotojams neblaiviems 2016 m. įvyko 9 mirtini ir 7 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe neblaiviems darbuotojams.

Aptariamuoju laikotarpiu sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe jauniems darbuotojams (iki 18 metų amžiaus) neįvyko.

Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, sąlygoję sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe 2018 metais
(2018-01-11 duomenimis)

Dažniausiai pasitaikantys darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimai.
Analizuojant, kokie darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai lėmė sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe 2018 m., pastebėta, kad dažniausiai nelaimingo atsitikimo darbe pagrindine priežastimi įvardyti šių Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo straipsnių reikalavimų pažeidimai:

- 33 straipsnio („Darbuotojo pareigos“) – konstatuojama, kad darbuotojas pažeidė ir nesilaikė norminiais ar / ir lokaliniais teisės aktais jam nustatytų pareigų (taip pat, kai pažeidė vidaus tvarkos taisykles – dirbo neblaivus) ir savo nesaugiais veiksmais sąlygojo nelaimingą atsitikimą. Tai nustatyta 28 atvejais arba 22 % ištirtų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe.
- 19, 20 straipsnių („Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje“, „Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys saugų darbų organizavimą ir jų vykdymą įmonėse“) bei jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų pažeidimai – darbdavys, neorganizuodamas rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimo, netinkamai organizuodamas darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę įmonėje ir nepakankamai kontroliuodamas, ar darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės ir / ar lokalinių aktų reikalavimų, nevykdė darbdavio pareigų. Tokie pažeidimai nustatyti 18 atvejų arba 14 % ištirtų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe.
- 25 straipsnio („Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas“) bei jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų pažeidimai – darbdavys nesiėmė reikiamų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, netinkamai vykdė jam teisės aktais nustatytas pareigas: netinkamai organizavo darbus, nesiėmė priemonių, kad darbo priemonės atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus, neorganizavo profesinės rizikos vertinimo.. Tai nustatyta 18 atvejų arba 14 % ištirtų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe.
- 14, 15 straipsnių („Darbo vietų įrengimas statybvietėse, naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse, žvejybos laivuose, darbo priemonėse“) bei juos įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų pažeidimai – darbo vieta ir darbo vietų aplinka statybvietėje neatitiko darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Šie pažeidimai nustatyti 17 atvejų ir tai sudaro 13 % ištirtų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe.
- 16 straipsnio („Darbo priemonės“) bei jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų pažeidimai – darbo įrenginys, su kuriuo dirbdamas darbuotojas buvo sužalotas, neatitiko darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų: buvo galimybė darbuotojui patekti į darbo priemonės pavojingas zonas, ypač tas, kuriose buvo judančios dalys. Šie pažeidimai nustatyti 9 atvejais arba 5 % ištirtų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių apdirbamojoje gamyboje bei viešojo valdymo įmonėse. Dažniausiai pažeidžiami Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų 10, 8, 9 punktų reikalavimai – darbo įrenginio judančios dalys neuždengiamos apsaugais arba neįrengiami apsauginiai įtaisai, neleidžiantys patekti darbuotojui į pavojingą zoną, ar sustabdantys pavojingų dalių judėjimą, darbuotojui esant pavojingoje zonoje. Tai nustatyta 7 atvejais arba 6 % ištirtų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe.
Be to, nustatyti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, dėl kurių įvyko 9 % visų ištirtų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skyrius

 

Visos naujienos ir renginiai