• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

11-06-2021

Informacija įmonėms, į kurias komandiruojami darbuotojai


PRANEŠIMAS APIE Į LIETUVĄ KOMANDIRUOTUS UŽSIENIEČIUS

Darbdaviai privalo teikti pranešimus apie visus įdarbintus ir į Lietuvą komandiruotus užsieniečius. Tai galioja ir įdarbinamiems bei priimamiems komandiruotiems užsieniečiams, kurie yra Europos Sąjungos šalių piliečiai arba jų šeimos nariai.
Darbdaviai pranešimą privalo teikti ir tais atvejais, kai užsienietis jų pavedimu dirba užsienyje. Pranešimą apie įdarbintus užsieniečius privaloma pateikti ne vėliau kaip likus darbo dienai iki tokio asmens įdarbinimo dienos ir ne vėliau kaip likus darbo dienai iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvoje pradžios.
Šia informaciją darbdaviai turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai ir Užimtumo tarnybai per „Sodra“ EDAS sistemą. Reikia užpildyti Lietuvoje dirbančių užsieniečių (LDU) formos pranešimus. Pranešimą reikia teikti tik elektroniniu būdu, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
Patikslintą LDU pranešimą reikia pateikti ir tuo atveju, kai pasikeičia užsieniečio teisėto buvimo Lietuvoje pagrindas. Tokiu atveju darbdavys per darbo dieną nuo informacijos apie užsieniečio teisėto buvimo pagrindo pasikeitimą gavimo dienos privalo pateikti patikslintą LDU pranešimą. Patikslinti reikia ir tada, kai pasikeičia darbo sutarties laikotarpis arba darbo sutartis nutraukiama anksčiau, nei buvo nurodyta pranešime. Tokiu atveju darbdavys privalo pateikti patikslintą LDU pranešimą per vieną darbo dieną nuo darbo sutarties laikotarpio pasikeitimo ar darbo sutarties pasibaigimo.
Darbdaviai, priimantys komandiruotus darbuotojus taip pat turi pranešime nurodyti tokias darbo sąlygas (darbo ir poilsio laiką, kasmetinių atostogų trukmę, darbo užmokesčio dydį), kokios bus darbuotojui taikomos darbo Lietuvoje metu.
„Sodra“, gavusi darbdavių arba įmonių, į kurias atsiunčiami komandiruoti darbuotojai, informaciją, ją perduoda Užimtumo tarnybai ir Valstybinei darbo inspekcijai per savo informacinę sistemą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo. Valstybinė darbo inspekcija informaciją apie komandiruotus į Lietuvą darbuotojus naudoja vykdydama komandiravimo taisyklių pažeidimų prevenciją, bei atlikdama darbo santykių monitoringą Lietuvoje.
Darbdavius dėl LDU formos užpildymo ir teikimo konsultuoja:

 • Užimtumo tarnybaapie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį

tel. 1883 / (+370) 5 250 0883 arba el. paštu info@uzt.lt

 • Valstybinė darbo inspekcija apie komandiruotus užsieniečius

tel. (+370) 5 213 9772 arba el. paštu info@vdi.lt

 • „Sodra“ informacijos teikimo techniniais klausimais

Tel. 1883 / (+370) 5 250 0883 arba el. paštu info@sodra.lt

APRIBOJIMAI KARANTINO LAIKOTARPIU

Lietuvoje galiojant karantino režimui, trečiųjų šalių piliečiams taikomi ribojimai atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją, net ir darbo tikslu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ 2.2. punkto nuostatomis, atvykti į Lietuvą (ir dirbti) gali šie trečiųjų šalių piliečiai:

 • turintys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar dėl kurių Migracijos departamentas priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
 • turintys Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;
 • turintys leidimą gyventi ES, Europos ekonominės erdvės valstybėje, taip pat Šveicarijos Konfederacijoje, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, Andoros Kunigaikštystėje, Monako Kunigaikštystėje, San Marino Respublikoje.
 • turintys viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą, tarptautinį skiepijimų sertifikatą arba pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:
  -  antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
  - viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
  - bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
 • kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu; (Vyriausybės nutarimas 2.2.11.)

Naudojantis beviziu režimu arba turint kitos valstybės nacionalinę vizą esant karantino režimui trečiųjų šalių piliečiai atvykti į Lietuvos Respubliką ir dirbti joje tiek pagal darbo sutartį, tiek komandiravimo pagrindu gali tik atlikę pilną vakcinaciją. Kitais atvejais užsieniečiai atvykti į Lietuvą bevizio režimo pagrindu arba turėdami kitos valstybės nacionalinę vizą negali, nebent atitinka kitą Vyriausybės nutarime paminėtą išimtį.

Daugiau informacijos:
Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus
patarėjas Aras Petrevičius
Tel. (8 5) 2139768
El. paštas aras.petrevicius@vdi.lt

 

Visos naujienos ir renginiai