VDI.lt Information in English language Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema Paieška Facebook RSS Svetainės medis VDI elektroninis paštas

Informacija pagal ekonomines veiklas

E. paslaugų darbdaviams sistema EPDS

Darbo ginčai

Darbo santykių pasibaigimas

DSS būklės ataskaitos

DSS mokymas ir atestavimas

Laikinas įdarbinimas

Neblaivaus darbo pavojai

Potencialiai pavojingi įrenginiai

Metodinės rekomendacijos

Nelaimingi atsitikimai

Nelegalus darbas

Viešosios konsultacijos

Rizikos vertinimas OiRA

Socialinis dialogas

VDI - jaunimui

VDI darbuotojams


  2011 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 220 „Dėl Darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
     Žin., 2011, Nr.24-1170
2015 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus  įsakymas Nr. V-342 „Dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašo, pažymos apie darbo santykių pasibaigimą formos VDI-DSPP-15 ir prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo konstatavimo formos VDI-DSPS-15 patvirtinimo“
TAR  2015-11-20 indetifikavimo kodas 2015-18489
Prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo forma. (naujas dokumentas)

 • Informacija apie pradėtą patikrinimą dėl darbdavio buvimo vietos nustatymo
  • Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 124 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. priimtu nutarimu Nr. 220 „Dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinė darbo inspekcija, atlikdama jai priskirtą funkciją, informuoja, kad bus pradėtas tikrinimas dėl toliau išvardytų darbdavių (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdaviui atstovaujančių asmenų buvimo vietos nustatymo.
   Valstybinei darbo inspekcijai nenustačius pateikiamame sąraše esančio darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavį atstovaujančio asmens buvimo vietos, vadovaujantis Darbo kodekso 124 straipsnio 1 dalies 4 punktu, bus konstatuotas darbo santykių pasibaigimas tarp šio darbdavio ir prašymą pateikusio darbuotojo.
   Darbdavius (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdaviui atstovaujančius asmenis, esančius sąraše, prašome nedelsiant kreiptis į tuos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinius skyrius, kurių teritorijoje jie vykdo savo veiklą, arba į Valstybinės darbo inspekcijos administraciją (Algirdo g. 19, Vilnius) dėl tyrimo nutraukimo.
 • Dingęs darbdavys – ne kliūtis nutraukti darbo santykius
  • Dingus darbdaviui darbuotojai atsiduria tarsi tarp dangaus ir žemės: įmonės veikla stoja, atlyginimai nemokamai, o kreiptis pagalbos į valstybę negalima – juk oficialiai žmonės tebedirba. Dingusių darbdavių problema išryškėjo prieš keletą metų, tačiau net ir ekonomikai atsigaunant ji išlieka aktuali: pernai Valstybinėje darbo inspekcijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose buvo užregistruota 515 skundų dėl dingusių darbdavių, o šiemet vien per pirmuosius devynis mėnesius šis skaičius padidėjo iki 616 skundų. Daugiau nei 500 darbuotojų jau gavo pažymas, kad jų darbo santykiai įmonėse pasibaigę.

   Išeitis – kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją

   Reaguojant į darbuotojų skundus buvo pakoreguotas Darbo kodekso straipsnis, reglamentuojantis darbo sutarties pabaigą. Jis buvo papildytas nauju darbo sutarties pabaigos pagrindu: kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma. Pagal nuo 2010 m. birželio įsigaliojusią naują tvarką darbuotojas, norėdamas nutraukti darbo santykius su darbdaviu, kurio buvimo vieta nežinoma, turi Valstybinei darbo inspekcijai pateikti paštu, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinęs elektroniniu parašu) ar tiesiogiai atnešdamas į VDI teritorinį skyrių rašytinį prašymą dėl darbo santykių pasibaigimo (prašymo formą galima rasti VDI interneto svetainės rubrikoje Darbo santykių pasibaigimas). Prašymas turi būti darbuotojo pasirašytas, jame nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu darbuotojas ją žino) arba darbdavio pavadinimas, buveinės adresas (jeigu darbuotojas jį žino). Valstybinė darbo inspekcija ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo interneto svetainėje pateikia informaciją apie pradėtą patikrinimą dėl darbdavio buvimo vietos nustatymo.

   Atleidimo iš darbo pažyma – per 20 dienų

   Prašymas dėl dingusio darbdavio nagrinėjamas ir patikrinimas atliekamas ne ilgiau nei 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Darbo inspektorius, atlikęs patikrinimą ir nenustatęs darbdavio buvimo vietos, surašo patikrinimo aktą. Jeigu darbdavio buvimo vieta nustatoma, apie tai raštu informuojamas darbuotojas ir patikrinimas nutraukiamas. Praėjus 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir nenustačius darbdavio buvimo vietos, darbo inspektorius darbuotojui išduoda nustatytos formos pažymą, kurioje konstatuoja darbo santykių pasibaigimą. Valstybinė darbo inspekcija, išdavusi darbuotojui pažymą, tą pačią dieną apie darbo santykių pasibaigimą informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

   Registruotis darbo biržoje galima tik gavus atleidimo pažymą

   Darbo inspektoriai išskiria keletą pagrindinių kategorijų darbuotojų, susiduriančių su dingusio darbdavio problema, pvz., moterys, grįžusios po vaiko priežiūros atostogų, tiksliau neturinčios kur grįžti pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms. Kita darbuotojų kategorija – asmenys, kurie susirūpina savo sutarties nutraukimu tik tada, kai, nerasdami jokio pajamų šaltinio arbą jį praradę (nenutraukta viena darbo sutartis nėra kliūtis sudaryti naują sutartį su kitu darbdaviu), siekia užsiregistruoti Darbo biržoje.

   Patikrinimus dėl dingusių darbdavių atliekančių darbo inspektorių teigimu, laiko tarpas nuo faktinės darbo santykių pabaigos iki kreipimosi į Valstybinę darbo inspekciją įvairuoja nuo vieno mėnesio iki dvejų metų. Svarbu tai, kad darbo sutarties pabaiga negali būti konstatuota anksčiau, nei asmuo kreipiasi į Valstybinę darbo inspekciją, taigi tiems, kas realiai pasibaigus darbo santykiams su vienu darbdaviu delsia kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją, praradus alternatyvius pajamų šaltinius, prieš kreipiantis į Darbo biržą reikės sugaišti laiko konstatuojant jau anksčiau pasibaigusių darbo santykių pabaigą.

   Naudingiau yra susitarti su darbdaviu

   Nors darbuotojai, dingus darbdaviui, nėra itin aktyvūs siekdami įforminti pasibaigusius darbo santykius, Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, neretai pasitaiko atvejai, kai asmens pateikta informacija apie dingusį darbdavį nepasitvirtina: kartais darbuotojai tiesiog „permeta“ darbo inspektoriams naujų darbdavio kontaktų paiešką. Darbo inspektoriams susisiekus su darbdaviu, darbo sutartis palieka galioti. Tiesa, darbuotojams yra naudingiau susitarti su darbdaviu dėl darbo nutraukimo – Valstybinei darbo inspekcijai konstatavus darbo santykių pabaigą, iš pareigų atleidžiamas darbuotojas netenka teisės į išeitinę išmoką. Taigi galimybė konstatuoti darbo santykių pabaigą Valstybinės darbo inspekcijos pagalba, nors ir efektyvi, yra kraštutinė priemonė siekiant padėti tašką darbo santykiuose.

   Išsiieškoti neišmokėtą atlyginimą galima per teismą

   Dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo, darbuotojai turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu darbdaviui. Tokia valstybės pagalba atgaunant darbo užmokestį darbuotojai gali pasinaudoti nepriklausomai nuo to, ar jie, darbdaviui dingus, kreipėsi į VDI dėl darbo santykių pabaigos, ar ne.

   Įmonės bankroto atveju su darbuotojais atsiskaitoma pirmiausiai

   Kita vertus, jei darbuotojas nesikreips dėl darbo santykių pabaigos į VDI ir lauks, kol įsiteisęs teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, su darbuotojais darbo sutartis nutrauks teismo paskirtas bankroto administratorius – jis per 3 darbo dienas nuo įsiteisėjusio sprendimo darbuotojus raštu įspės, o dar po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo darbo sutartis bus nutraukta. Tokiu būdu pasibaigus darbo santykiams, atleistam darbuotojui išmokama jo 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinė išmoka (tokia išmoka neišmokama, kai darbuotojų darbo teisinių santykių pabaigą konstatuoja VDI). Pažymėtina, kad įmonei bankrutavus, pirmiausia yra atsiskaitoma su darbuotojais. Jei bankrutavusios įmonės turto nepakanka atsiskaityti su darbuotojais, dalis neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų gali būti mokami iš Garantinio fondo lėšų.

   Visais su darbo įstatymais ar darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais susijusiais klausimais galima pasikonsultuoti telefonu (8 5) 213 9772, raštu ar tiesiogiai kreipusis į Valstybinę darbo inspekciją arba VDI profilyje socialiniame tinkle „Facebook“.

Įmonės paieška pagal pavadinimą:   
     Bendras įrašų skaičius lentelėje yra: 45

VardasPavardėĮmonėĮmonės kodasAdresas
AstaŠimonėlienėUAB "Stelota"125356254S.Konarskio g.17-10, Vilnius
AleksandrasSmirnovasUAB "Visi meistrai"303166261Vilniaus m. sav. teritorija
Jolita SimanavičienėUAB "Seven Stars services"302846888Baltijos g. 14-13, Kaunas
DmitriyWorozhunUAB "Sparnų magija"303355739Laisvės pr.60, Vilnius
MarekAksamitUAB "Lastata"303331282Veiverių g. 9b-41, Vilnius
Knud ErikHansenUAB Grantecha303451463Pavenčių g.6K4-6, Mažeikiai
ŽilvinasGrinevičiusUAB "Monleta"303472888Architektų g. 56-101, Vilnius
TohirIsroilovUAB Farukhjon302862045Sasnavos g.70 Marijampolė
GiedriusČaplikasUAB "JDS Line"302410257Pramonės g. 97, Vilnius
AlejandroSchmitowUAB "Promoexperts"302490050Vilkpedės g. 22 Vilnius
JuliusMikutisUAB "Belabus"303106385Saltoniškių 29, Vilnius
Ammar RoufaeilUAB "Parnasa"303314888Savickio g. 4, Vilnius
OeysteinAlendalUAB "Reconnoitre Group"302694081Pramonės g. 97, Vilnius
Paul RobertSpadoniUAB "Vaikų žiogas"224351910Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius
ULADZIMIRILYUKEVICHUAB "Nauja energetika-2"302875021Architektų 56-101, Vilnius
Andrius TamulionisUAB "Unolina"303227807Vilniaus m. sav. teritorija
RobertasHinzRoberto Hinz ūkis 194632130Jaunimo 2-3, Tytuvėnai, Kelmės r.
DariusButvilavičiusUAB Marisma303390932S.Žukausko g.6-40, Kaunas
StanislavNovakUAB "Eurobelisimas"303338049Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius
VigilijusVansevičiusUAB "Patalpų valymo ir priežiūros centras"125937551Lakūnų g.24, Vilnius
ArvydasVišinskisIĮ "Temidė-A"302605549Kauno g. 9-21, Telšiai
RerardasLauciusUAB "Narduva"150085424Taikos pr.88A, Kaunas
DariusBurvilavičiusUAB Marisma303390932S. Žukausko g. 6-40, Kaunas
RenardasLauciusUAB Narduva150085424Taikos pr. 88A, Kaunas
MahmadaliMamadalievUAB "Dortus"304030111Laisvės pr. 60-1107, Vilnius
EgilsRupeksSIA ,,Proficina"999999999Marijas iela 21, Riga
AstaLenkovičienėUAB "Tarptautinis medienos eksporto centras"124832330Vilniaus m. sav. teritorija
DenisBulatovUAB "Kaminkelio projektai"302741951T.Ševčenkos g. 19, Vilnius
LinasJankauskasUAB Indigo karta303335359Europos pr. 122, Kaunas
ViliusKratauskasUAB ,,LINIVA"302868411Adutiškio g. 3-3, Vilnius
SkaidrėGaidukevičienėUAB "Žarutis"303199959Veiverių g. 9B-1, Vilnius
TomasKriūnasUAB Kaukas171264989Kovo 11-osios 80-2, Kaunas
Vitalij MukovozBaltic transport service, UAB302415902Gaisrinės g. 12, Musninkų mst., Širvintų raj.sav.
VytautasČepulisUAB Quantum satis134553247E. Fryko g. 10, Kaunas
JurijRomanenkoUAB "Solitex" 121677412Juozapavičiaus g. 28, Vilnius
JolantaLunevičienėViešoji įstaiga "Public Partnership Realations"126062647Šv. Stepono g. 32-5, Vilnius
Marius LetkauskasUAB "Baltosa"301792576Gedimino pr. 45 4, Vilnius
Olga MiliajevaUAB "Ivengarlik" 302231539Galvydžio g. 11-11, Vilnius
SauliusBarančiukasUAB ,,Karlida"303296194Ramybės g. 4-70, Vilnius
NerijusAntanavičiusUAB ,,Baltijos altas"304079674Žirmūnų g. 57-50, Vilnius
Gintautas BroniusKalytisIĮ G. Kalyčio tyrinėjimų ir projektavimų įmonė183815293Maironio g. 4 Utena
SergejNikolajevUAB ,, Reizas"303925858Visagino g. 13-5, Visaginas
Marius Sadauskas UAB "AMG-STYLE"302550191Giedraičių g. 85-403, Vilnius
VladasJuozaitisUAB Gesum304072199UAB Gesum
YANJINGGUOUAB Vedanė125434678vARPŲ 5-17, vILNIUS

Biudžetinė įstaiga. Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius, tel. (8 5) 265 0193, faks. (8 5) 213 9751, el. p. info@vdi.lt
Duomenys apie Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711163. Konsultacijų tel. (8 5) 213 9772