• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS mokymas ir žinių tikrinimas DUK

Klausimų, iš kurių sudaromi žinių tikrinimo testai, pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymo programas, pavyzdžiai

 1. Maisto produktų gamybos įmonėje dirba 20 darbuotojų. Ar darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas gali vykdyti pats darbdavys?
 2. Ką apibrėžia sąvoka „neseniai pagimdžiusi moteris“?
 3. Ką reiškia sąvoka “darbo sąlygos“?
 4. Kam pavaldūs darbdavio paskirti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai?
 5. Kur nustatomi papildomų ir specialių pertraukų skaičius, trukmė, poilsio vieta šių pertraukų metu?
 6. Kokios trukmės darbdavys, darbdaviui atstovaujantis asmuo privalo suteikti papildomas pertraukas krūtimi maitinančiai moteriai?
 7. Ką kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija?
 8. Koks teisės aktas reglamentuoja krovinių kėlimą ir pernešimą rankomis?
 9. Kur gali būti vykdomas darbuotojų, kurių veikla yra susijusi su gamyba ar darbo priemonių naudojimu, priežiūra ir remontu, mokymas?
 10. Įmonėje, kurios ekonominės veiklos rūšis, nurodyta Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 3 priede, dirba 25 darbuotojai. Ar gali darbdavys pats atlikti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas?
 11. Kaip turi būti ženklinamos įmonėje vietos, kur darbuotojams kyla susidūrimo su kliūtimis, griuvimo ir daiktų kritimo pavojus?
 12. Kokie reikalavimai keliami evakavimo išėjimui, jeigu jis specialiai numatytas kaip atsarginis išėjimas?
 13. Ar galima atlikti įrenginio techninį aptarnavimą arba einamąjį remontą jo neišjungus?
 14. Kokia kalba turi būti pateikta darbuotojams informacija apie darbo įrenginio saugų naudojimą ar parengta rašytinė darbo įrenginio naudojimo instrukcija?
 15. Kas turi teisę siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo?
 16. Ar privalu darbuotojų atstovams saugai ir sveikatai gerai susipažinti su evakavimo planais, įmonės avarijų prevencijos ir likvidavimo planais?
 17. Kokiu laiku atliekami privalomi sveikatos patikrinimai?
 18. Ar turi būti nustatyta darbuotojų instruktavimo tvarka įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje?
 19. Kokia yra Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatuose nustatyta darbuotojo sveikatos tikrinimo rezultatų apibendrinimo tvarka?
 20.  Ar potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra yra privaloma?
 21. Kokie reikalavimai keliami apsaugai ir apsauginiams įtaisams, apsaugantiems darbuotojus nuo galimo sąlyčio su darbo įrenginio judančiomis dalimis?
 22.  Kokie gaisrinės saugos reikalavimai keliami įrenginiams, įrankiams naudojamiems potencialiai sprogioje aplinkoje?
 23.  Su kuo reikia derinti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatus?
 24. Kas turėtų finansuoti darbuotojų, kurie patiria arba gali patirti asbesto dulkių veikimą, mokymą?
 25. Kuo būtina vadovautis naudojant pavojingą cheminę medžiagą darbo vietose, kad būtų užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata?
 26. Ką reiškia sąvoka “pavojingas veiksnys“?
 27. Kas gali būti darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto pirmininku?
 28. Kokių gaisrinės saugos priemonių reikia imtis, dirbant vietose, kuriose gali susidaryti ypač degios, labai degios ir degios medžiagos ir preparatai (garai, degios dujos, aerozoliai, dulkės)?
 29. Kaip turi būti žymimi judėjimo keliai įrengiant ir naudojant patalpas bei įrenginius, kai tai yra svarbu darbuotojų saugai užtikrinti?
 30. Ar reikia profesinę riziką vertinti projektuojant ir įrengiant darbo vietas?
 31. Ką reiškia sąvoka "rankas veikianti vibracija"?
 32. Darbuotojas turi kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. Ar šiuo atveju priimant darbuotoją į darbą reikia jį instruktuoti?
 33. Kokiame teisės akte yra surašytos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, profesinės sveikatos specialistų ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijos?
 34. Ar gali būti darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos tekste naudojamos nuorodos į kitus teisės aktus?
 35. Jei darbai susiję su pavojingų cheminių medžiagų ar preparatų naudojimu, kuo vadovaujantis darbdavys turi parinkti tinkamas plovimo, kenksmingumo pašalinimo priemones darbuotojams?
 36. Kokios darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pareigos įmonėje?
 37. Kokie gaisrinės saugos reikalavimai keliami automatiniams įvažiavimo į teritoriją vartams, užkardoms ir kitiems įrenginiams?
 38.  Kaip įvardinama vieta, kurioje esant normaliai darbo eigai negali susidaryti sprogios aplinkos, kurią sudaro oro ir lengvai užsiliepsnojančių dujų, garų arba rūko pavidalo medžiagų mišinys, tačiau jei tokia aplinka susidaro, ji būna labai trumpai?
 39. Kas užtikrina, kad darbuotojai įsidarbindami ir darbo metu įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje gautų visapusę informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą joje, esančią ar galimą profesinę riziką parengtas priemones rizikai šalinti ir (ar) sumažinti?
 40. Su kuo darbdavys privalo suderinti parengtą Darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašą?
 41. Vykdant apleistų statinių likvidavimo darbus, buvo naudojamas betono trupintuvas. Įrenginį aptarnavo du operatoriai. Vienam iš operatorių einant šalia trupintuvo (apie 2 m atstumu nuo jo), iš jo išlėkusi akmens skeveldra pataikė jam į galvą. Tyrimo metu nustatyta, kad betono trupintuvas buvo be apsauginio gaubto (buvo nuimtas). Kokia teisės akto nuostata neįgyvendinta, lėmusi akmens skeveldros išlėkimą iš įrenginio ir darbuotojo sužeidimą?
 42. Kokius reikalavimus turi atitikti permatomos ir šviesą praleidžiančios sienos bei stiklinės pertvaros, esančios patalpose arti darbo vietų ir judėjimo kelių steigiamose darbovietėse?
 43. Kas, vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, organizuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje?
 44. Kokią informaciją darbdavys turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai paprašius, jeigu rizikos įvertinimo duomenys rodo, kad, dirbant su kancerogenais arba mutagenais, yra rizika darbuotojų saugai ir sveikatai?
 45. Kam turi teisę pranešti darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai, jeigu padalinio vadovas nesiima reikiamų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti?
 46. Kokia darbdavio pareiga darbuotojų saugos ir sveikatos srityje?
 47. Kiek leidžiama dirbti viršvalandinių darbų per 7 paeiliui einančias kalendorines dienas?
 48. Kokių atsargumo priemonių būtina imtis, norint apsisaugoti nuo nešiojamų kopėčių galimo slydimo?
 49. Kas kontroliuoja ar laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų?
 50. Ar turi būti paženklintos permatomos durys?
 51. Kokia saugos spalva naudojama paženklinti pirmosios pagalbos ir gelbėjimo priemones?
 52. Kokią teisę turi darbuotojas tuo atveju, kai darbuotojo sveikata nepatikrinama grafike nustatytu laiku dėl ne nuo darbuotojo priklausančių priežasčių?
 53. Įmonės gamybinėse patalpose naudojamas savaeigis mobilus vežimėlis pervežti pusgaminiams iš vienos darbo vietos į kitą. Darbo patalpos plotas didesnis negu 1000 m2 ir joje dirba daugiau kaip 30 darbuotojų. Ar reikia parengti eismo taisykles ir jų laikytis?
 54. Kurioms darbuotojų grupėms turi būti teikiama pirmenybė įgyvendinant prevencines priemones darbuotojų apsaugai nuo vibracijos keliamos rizikos, tose darbo vietose, kur jie gali būti veikiami vibracijos?
 55. Ar nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, kai sunkiai sužalojamas darbuotojas, tiria darbdaviui atstovaujančio asmens įsakymu patvirtinta dvišalė komisija?
 56. Kokią teisę turi įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, jeigu darbdaviui atstovaujantis asmuo atsisako vykdyti šio komiteto reikalavimą stabdyti darbus kai darbo aplinka kenksminga ir (ar) pavojinga sveikatai, gyvybei?
 57.  Kokia gali būti minimali specialių pertraukų trukmė per 8 valandų darbo dieną (pamainą)?
 58. Kas turi užtikrinti, kad dirbti sulygtą darbą, atlikti pavestą užduotį būtų leidžiama tik darbuotojui, žinančiam ir gebančiam taikyti saugius darbo metodus?
 59. Kokiais atvejais darbuotojas (darbuotojai) turi teisę atsisakyti dirbti, darbai taip pat privalo būti sustabdyti, jeigu darbdavio įgaliotas asmuo, darbdaviui atstovaujantis asmuo nesiima reikiamų priemonių pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus ir apsaugoti darbuotoją (darbuotojus) nuo galimo pavojaus saugai ir sveikatai?
 60. Sugedus darbo įrenginiui darbuotojas atsisakė dirbti. Ar pagrįstas darbuotojo atsisakymas dirbti?

Klausimų, iš kurių sudaromi žinių tikrinimo testai, pagal ,,Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo programą“, pavyzdžiai

 1. Kas, vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, yra „darbdavio įgaliotas asmuo“?
 2. Ar gali atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonėse, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, darbdaviui atstovaujantis asmuo atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas?
 3. Ar darbdavys, darbdaviui atstovaujantis asmuo, prieš pradėdamas vykdyti veiklą ar teikti paslaugas ir norėdamas pasirengti žinių tikrinimui pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą, privalo mokytis pas švietimo teikėją?
 4. Kaip tikrinamos žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities atskirų padalinių (esančių ne įmonės teritorijoje) vadovų?
 5. Ar sveikatos priežiūros įstaigos išvada dėl neįgaliojo galimybės dirbti konkretų darbą privaloma darbdaviui?
 1. Kas yra įvykis darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai?
 2. Kam nukentėjęs darbuotojas, jo įgaliotas asmuo arba šeimos atstovas ar darbdavys, jei nesutinka su dvišalės komisijos ar Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus atlikto įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimu, pateikia skundą?
 3. Kokie reikalavimai keliami darbo aplinkai, kai darbo vietose naudojamos pavojingos cheminės medžiagos bei preparatai?
 4. Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai darbe pagal nukentėjusiųjų skaičių?
 5. Ar už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus taikoma administracinė  atsakomybė?
 6. Kieno pareiga yra užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą įmonėje?
 7. Kokia darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų pareiga įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje?
 8. Kokią teisę turi darbuotojai pavojaus įmonėje atveju?
 9. Ar gali būti išduodamos asmeninės apsaugos priemonės neįvertinus darbuotoją veikiančius profesinės rizikos veiksnius?
 10. Darbuotojas siunčiamas laikinam darbui į kitą įmonę. Kurios įmonės darbdavys turi paskirti savo įgaliotą asmenį abiejų darbdavių veiklai koordinuoti dėl siunčiamo darbuotojo saugos ir sveikatos užtikrinimo?
 11. Ar darbdavys, darbuotojui įsidarbinant ir darbo metu, turi pateikti informaciją apie esančią ar galimą profesinę riziką, parengtas priemones rizikai šalinti ar išvengti?
 12. Kur turi kreiptis darbuotojas, įtaręs profesinę ligą?
 13. Kas tiria įvykį darbe, dėl kurio sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai?
 14. Kas suteikia darbuotojų atstovams saugai ir sveikatai reikalingą informaciją, aprūpina juos reikiamomis priemonėmis ir skiria pakankamai laiko jų darbo laiku jiems pavestoms funkcijoms atlikti?
 15. Ar privaloma darbuotojui, dirbančiam įmonėje pagal darbo sutartį tik vieną valandą per dieną, sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas?
 16. Kas įmonėje organizuoja rizikos vertinimą?
 17. Kas, vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, organizuoja darbuotojų instruktavimą užtikrinant, kad darbuotojai būtų instruktuojami priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą, pakeitus darbo organizavimą, pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones, pradėjus naudoti naujas technologijas?
 1. Darbuotojai dirba lauke, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip –10 ?. Kaip turi būti suteikiamos pertraukos darbuotojams sušilti?
 2. Ar darbdaviui atstovaujantis asmuo, nustatydamas darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę ir numatydamas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai gerinti, turi vertinti darbuotojo galimybes atlikti pavestą darbą?
 3. Ar už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus taikoma drausminė nuobauda - įspėjimas?
 4. Kas atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus?
 5. Ką privalo daryti darbdavys, jeigu darbuotojui išduota asmeninė apsaugos priemonė susidėvėjo pirma nustatyto laiko, sugedo ar dingo?
 6. Kur yra nustatomi konkrečios darbo priemonės saugaus naudojimo reikalavimai?
 7. Su kuo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje aptariamos numatomos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės ir nustatomas taikomų priemonių veiksmingumas bei tinkamumas?
 8. Ar darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti?
 9. Ar darbuotoją, prieš pradedant jam dirbti su autokrautuvu, reikia apmokyti?
 10. Kokiais atvejais darbo, ekonominius, socialinius klausimus darbdavys privalo spręsti, suderinęs su profesinės sąjungos organais?
 11. Ar gali būti teismo sprendimu profesinės sąjungos veikla sustabdyta?
 12. Kokią teisę turi darbdavio lygmeniu veikiantys darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys?
 13. Kas turi informuoti darbuotoją apie jo pareigą nedelsiant pranešti apie nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo?
 14. Kokios išlaidos kompensuojamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu apdraustiesiems asmenims?
 15. Ar gali atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonėse, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, darbdaviui atstovaujantis asmuo atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas?
 16. Ar yra patvirtinti darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašai?
 17. Koks mažiausias nepertraukiamojo poilsio laikas privalo būti suteikiamas paaugliams per bet kurį dvidešimt keturių valandų laikotarpį?
 18. Ar fiziologinės pertraukos ir specialios pertraukos įtraukiamos į darbo laiką?

Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo
Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Klausimai ir atsakymai:
Ar galioja darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) žinių tikrinimo pažymėjimai, išduoti iki 2017 m. birželio 30 d?  

Iki 2017 birželio 30 d. profesinio mokymo teikėjų išduoti formaliojo bei neformaliojo profesinio mokymo pažymėjimai, patvirtinantys darbdaviui atstovaujančių asmenų, tarp jų atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kompetencijas, yra laikomi galiojančiais ir jais suteikiama teisė atlikti atitinkamai darbdaviui atstovaujančio asmens arba darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.
Ar teisingai suprantu, kad padalinių vadovų nereikia mokyti pagal įmonės vadovo nustatytą mokymų ir žinių tikrinimo tvarką ir periodiškumą?  

Padalinių vadovų, įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – įmonė) vadovo sprendimu paskirtų atsakingais už darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) padalinyje, mokymo ir žinių iš DSS srities tvarka nuo 2017 m. liepos 1 d. nepasikeitė. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo savarankiškai nustato darbdavio įgaliotų asmenų, išskyrus darbdavio įgaliotą asmenį, kuriam pavesta atlikti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, ir įmonės atskiro struktūrinio padalinio, esančio kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovo, DSS mokymo ir žinių iš DSS srities patikrinimo poreikį. Vadinasi, taip pat, kaip ir iki 2017 m. liepos 1 d., taip ir po šios datos padalinių vadovų, įmonės vadovo sprendimu paskirtų atsakingais už DSS padalinyje, mokymo ir žinių iš DSS srities tvarką savo tvarkomuoju dokumentu turi nustatyti būtent įmonės vadovas.
Įmonės atskiro struktūrinio padalinio, esančio kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovo, kuris darbdaviui atstovaujančio asmens pavedimu ir jo kontroliuojamas įgyvendina reikiamas priemones, kad tokiame įmonės padalinyje sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, žinios iš DSS srities tikrinamos tokia pat tvarka kaip darbdaviui atstovaujančio asmens.
Noriu paklausti, kokius dokumentus reikia pildyti (ir kur juos rasti), norintiems vykdyti mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (anksčiau šių mokymų nevykdėme)?  

Pirmiausiai yra svarbu susipažinti su DSS mokymu ir žinių tikrinimu susijusiais teisės aktais: Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. EV-77, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programomis iš darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srities (toliau – švietimo programa). 

Jūsų paklausime nurodyta, kad Jūs niekada nevykdėte mokymų iš DSS srities. Tad įvertinius švietimo programų reikalavimus ir tinkamai pasiruošus vykdyti šį mokymą, VDI reikia pateikti švietimo teikėjo vadovo pasirašytą prašymą, nurodant švietimo teikėjo pavadinimą, buveinės adresą ir kontaktus (privalu – elektroninis paštas). Šį prašymą galima pateikti adresu Algirdo g. 19, LT-03607, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@vdi.lt). Tada VDI švietimo teikėjui suteiks leidimą VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS) užpildyti Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną.  Šiam kontroliniam klausimynui užpildyti nenustatytas joks terminas.
Užpildydami Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS) Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną, pateiksite VDI informaciją apie pasirengimą mokyti DSS klausimais pagal pasirinktas švietimo programas.
Švietimo teikėjas užpildo vieną Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną, nepaisant to, kad turi švietimo padalinių kitais adresais skirtinguose šalies regionuose, išskyrus padalinius, kurie patys turi juridinio asmens statusą, tad registruoti Juridinių asmenų registre. Švietimo teikėjų padaliniai, kurie turi juridinio asmens statusą, patys užpildo ir pateikia VDI Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną per EPDS. Švietimo teikėjas, kurio padaliniai neturi juridinio asmens statuso, prisiima pasirengimo atsakomybę ir už šiuos padalinius.

Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinis  klausimynas yra Aprašo 1 priede.
Prisijungti prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos galima per Elektroninius valdžios vartus (toliau - EVV), pasirenkant EVV portale vieną iš šių prisijungimo būdų:
BankasElektroninio parašo naudotojamsAsmens tapatybės kortelė (kompiuteryje turi būti įdiegtas lustinių kortelių skaitytuvas).
Baigus vykdyti mokymą pagal atitinkamą švietimo programą iš DSS srities, per 2 (dvi) darbo dienas reikės VDI pateikti informaciją apie privalomus mokymus baigusius asmenis.
Kiek kainuoja pasitikrinti DSS žinias VDI?

DSS žinių tikrinimo administracinė paslauga VDI yra nemokama.
Kokius dokumentus reikia turėti ateinant tikrintis DSS žinias į VDI?

Reikia turėti asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Išsilavinimo dokumento nereikia tikrinantis DSS žinias pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais švietimo programą.
Ką daryti, jeigu asmuo, norėdamas pasitikrinti DSS žinias kaip darbdavys, nemoka lietuvių kalbos?

Teisės aktuose numatyta galimybė tiems asmenims, kurie nemoka lietuvių kalbos, DSS žinių tikrinimo metu pasinaudoti kvalifikuotų vertėjų paslaugomis savo lėšomis.
Ar į DSS žinių tikrinimą pamiršus atsinešti asmens tapatybės kortelę galima bus pateikti vairuotojo teises?

Taip, taip pat kitą dokumentą, kuris, teisės aktų nustatyta tvarka gali patvirtinti asmens tapatybę.
Ar tikrinantis DSS žinias bus galima naudotis teisės aktais?

Ne. DSS žinių tikrinimo metu naudojimasis teisės aktais, literatūra, mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis, kalbėjimas su kitais asmenimis yra laikomas neleistina pagalba.
Kaip užsiregistruoti DSS žinių tikrinimui VDI, pasirengus savarankiškai pagal Darbdavio, jam atstovaujančio asmens švietimo programą?
VDI interneto svetainės puslapyje ,,DSS mokymas ir žinių tikrinimas“, skiltyje ,,Asmenų, pasirengusių savarankiškai, pirma registracija“.
Ar būtinai darbdaviui reikia mokytis švietimo įstaigoje?

Pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais švietimo programą galima pasirengti savarankiškai, ir pasirengus užsiregistruoti DSS žinių tikrinimui VDI interneto svetainės puslapyje ,,DSS mokymas ir žinių tikrinimas“, skiltyje ,,Asmenų, pasirengusių savarankiškai, pirma registracija“.
Ruošiantis DSS žinių tikrinimui savarankiškai, siūlome naudotis VDI parengta mokymosi medžiaga. Spausti čia.
Kaip pasirengti darbdaviui DSS žinių tikrinimui savarankiškai?

Mokymo temos, pagal kurias tikrinamos darbdavių DSS žinios yra nustatytos Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų 1 priede.
Ruošiantis DSS žinių tikrinimui savarankiškai, siūlome naudotis VDI parengta mokymosi medžiaga. Spausti čia.
Norėčiau sužinoti kokia tvarka bus atliekamas DSS žinių tikrinimas VDI, kur turėčiau kreiptis?
Kaip ir iki šiol, darbdaviai bei jų įgalioti asmenys (atskirų, esančių ne įmonės teritorijoje, struktūrinių padalinių vadovai) žinių tikrinimui galės pasirengti savarankiškai. VDI interneto svetainėje registruotis DSS žinių tikrinimui galima DSS mokymas ir žinių tikrinimas skiltyje Asmenų, pasirengusiųjų savarankiškai, pirma registracija pasirenkant vietą viename iš dešimties VDI teritorinių skyrių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių, Tauragės), ir patogų laiką, pasirenkant iš tų variantų, kurie siūlomi žinių tikrinimo tvarkaraštyje.
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, mažų įmonių darbdaviai bei jų įgalioti asmenys, vykdantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, DSS žinių tikrinimui VDI galės registruotis rubrikoje DSS mokymas ir žinių tikrinimas skiltyje Asmenų, baigusių DSS mokymus, prisijungimas tik tada, kai jie baigs atitinkamą mokymą švietimo įstaigoje, o švietimo įstaiga per dvi darbo dienas pateiks duomenis apie baigusius mokymus asmenis VDI informacinėje sistemoje.
Atidariau maisto gamybos kioską. Ketinu įdarbinti du darbuotojus. Kokio darbų saugos pažymėjimo man  reikia?
Tapus darbdaviu, turint bent vieną samdomą darbuotoją, privalu jam užtikrinti saugą ir sveikatą. Teisės aktais nustatyta, kad prieš pradedant veiklą ar teikti paslaugas darbdavys turi pasitikrinti žinias darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimais VDI. Teisės aktais nustatyta, kad mažose įmonėse darbdavys gali pats vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas. Taigi, jeigu Jūs nuspręstumėte iš karto pats vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, Jūs turite kreiptis į švietimo įstaigą, mokytis pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas II-III grupių ekonominių veiklos rūšių įmonėse, švietimo programą (reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą), ją baigti ir registruotis žinių tikrinimui bet kuriame iš teritorinių VDI skyrių. Darbų saugos pažymėjimai neprivalomi (jie išduodami tik asmeniui pageidaujant, o duomenys apie žinias pasitikrinusius  asmenis saugomi VDI), būtina tik mokytis ir pasitikrinti DSS žinias.

Kada galima perlaikyti testą pakartotinai?
Ne anksčiau kaip po penkių darbo dienų, registruojantis DSS žinių tikrinimui iš naujo.

Mano vyras nori laikyti egzaminą VDI kaip darbdavys, bet nemoka lietuvių kalbos. Ar galiu aš jam vertėjauti?
Galėtumėte tuo atveju, jeigu turėtumėte vertėjo kvalifikaciją bei leidimą verstis vertėjo veikla patvirtinančius dokumentus.

Kiek klausimų yra darbdavio teste ir kiek galima padaryti klaidų?<br.? Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens žinių tikrinimo teste yra 30 klausimų, iš kurių reikia teisingai atsakyti į 22 klausimus. Taigi, galite padaryti ne daugiau kaip 8 klaidas.

Turiu aukštąjį išsilavinimą. Planuoju užsiimti nedideliu statybos verslu. Žinau, kad reikia darbų saugos pažymėjimo. Patikslinkite kokio?
Viskas priklauso nuo kiek Jūsų nedideliame versle bus įdarbinta darbuotojų. DSS teisės aktai reglamentuoja, kad darbdavys, atsižvelgiant į ekonominės veiklos rūšį ir darbuotojų skaičių (Jūsų atveju iki 9 darbuotojų) pats gali vykdyti DSS tarnybos funkcijas, t. y. nereikia samdyti darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto. Taigi, jeigu neplanuojate turėti daugiau kaip 9 darbuotojų ir pasinaudosite suteikta teise pats įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones įmonėje, reikėtų mokytis pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, švietimo programą. Šios programos trukmė 40 val. (1 savaitė). Pabaigus privalomą mokymą švietimo įstaigoje, galėsite registruotis VDI ir laikyti DSS žinių patikrinimo testą.
Jeigu planuojate įdarbinti daugiau kaip 9 darbuotojus, Jums reikia pasitikrinti DSS žinias VDI pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo DSS klausimais programą. DSS žinių tikrinimui galite pasirengti savarankiškai, t. y. nebūtina eiti mokytis į švietimo įstaigą (kaip tai padaryti skaitykite kituose DUK klausimuose). Tačiau šiuo atveju Jums bus privalu spręsti klausimą kam pavesti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymą.

Turiu darbdavio pažymėjimą, įgytą 2010 metais. Ar pažymėjimas galioja?
Taip, pažymėjimas galiojantis. Tačiau juo suteikiama teisė atlikti tik pažymėjime nurodytas funkcijas nurodytose ekonominės veiklos rūšių įmonėse.

Kaip registruotis žinių tikrinimui VDI? Ar galima tai padaryti telefonu?
Žinių tikrinimui VDI registruotis galima internetu. Telefonu žinių tikrinimui VDI užsiregistruoti galimybės nėra.

Darbdaviai bei jų įgalioti asmenys (atskirų, esančių ne įmonės teritorijoje, struktūrinių padalinių vadovai) žinių tikrinimui registruojasi VDI interneto svetainėje www.vdi.lt rubrikoje DSS mokymas ir žinių tikrinimas skiltyje Asmenų, pasirengusiųjų savarankiškai, pirma registracija pasirenkant vietą viename iš dešimties VDI skyrių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių, Tauragės), ir patogų laiką, pasirenkant iš tų variantų, kurie siūlomi žinių tikrinimo tvarkaraštyje.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, mažų įmonių darbdaviai bei jų įgalioti asmenys, vykdantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui VDI registruojasi rubrikoje DSS mokymas ir žinių tikrinimas skiltyje Asmenų, baigusių DSS mokymus, prisijungimas tik tada, kai pabaigia atitinkamą švietimo programą  švietimo įstaigoje, o švietimo įstaiga per dvi darbo dienas pateikia duomenis apie baigusius mokymus asmenis VDI informacinėje sistemoje.
Domina tokia informacija:
1. Ar turint Visuomenės sveikatos bakalauro bei magistro (Vilniaus universitetas) išsilavinimą galima dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu?
2. Ar pakanka studijas patvirtinančio dokumento, ar reikalingi papildomi mokymai?
3. Kokia darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimo gavimo tvarka šiuo atveju?
Kvalifikaciniuose reikalavimuose darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatyta, kad darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistu gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą, kuris papildomai užbaigė specialiuosius mokymus DSS klausimais pagal atitinkamą DSS specialisto neformaliojo profesinio mokymo (nuo 2019-03-21 – neformaliojo suaugusiųjų švietimo) programą.  
Mokymus DSS klausimais vykdo švietimo įstaigos, kurių sąrašą galima rasti VDI interneto (www.vdi.lt) svetainės rubrikoje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“. Šioje rubrikoje taip pat paskelbtos visos neformaliojo suaugusiųjų švietimo DSS klausimais programos. Po šių programų užbaigimo žinių DSS klausimais tikrinimą vykdo VDI.
Daugiau informacijos nurodytais klausimais -  VDI interneto (www.vdi.lt) svetainės rubrikoje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“.
Turiu 2010 metais išduotą darbų saugos pažymėjimą, bet jame parašyta, kad galiu dirbti DSS specialistu statybos sektoriaus įmonėse. Gal dabar galiu dirbti visų ekonominių veiklų įmonėse?

Iki 2017 m. birželio 30 d. profesinio mokymo teikėjų išduoti formaliojo bei neformaliojo profesinio mokymo pažymėjimai, patvirtinantys darbdaviui atstovaujančių asmenų, tarp jų atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių DSS tarnybos funkcijas, DSS specialistų kompetencijas, yra laikomi galiojančiais neterminuotai, bet jais suteikiama teisė atlikti tik pažymėjimuose nurodytas funkcijas nurodytų ekonominės veiklos rūšių įmonėse. Tad turint darbų saugos pažymėjimą, kuriame nurodyta, kad galima dirbti DSS specialistu tik statybos sektoriaus įmonėse, teikti DSS paslaugas kitų ekonominių veiklų įmonėse nėra pagrindo.

Šiuo metu gavau pasiūlymą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu (turiu prieš 10 metų gautą biochemijos bakalauro diplomą) vienoje iš didžiausių šalies įmonių. Tačiau ilgainiui planuoju kurti savo verslą. Kokio darbų saugos pažymėjimo man reikia, kad vėliau vėl papildomai nereikėtų kito pažymėjimo?
Kadangi Jūs nenurodėte įmonės ekonominės veiklos, patartume Jums mokytis pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, švietimo programą, ir ją baigus (kai švietimo įstaiga pateiks VDI duomenis apie baigtą mokymą), registruotis DSS žinių tikrinimui VDI svetainėje rubrikoje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“. Pasitikrinus DSS žinias pagal šią švietimo programą, vėliau, tapus darbdaviu, papildomai DSS žinių tikrintis nereikės ir nereikės kito pažymėjimo. Šios programos užbaigimas taip pat suteiks Jums galimybę pačiam atlikti DSS tarnybos funkcijas, jeigu darbuotojų skaičius Jūsų įmonėje neviršys 9, 19 ar 49 žmonių (priklausomai nuo įmonės ekonominės veiklos). Pasitikrinus DSS žinias VDI, neprivaloma turėti pažymėjimą, nes duomenys apie DSS žinias pasitikrinusius asmenis, saugomi VDI informacinėje sistemoje. Informuojame, kad darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams teisės aktais nustatytas reikalavimas tobulinti kompetenciją – lankyti seminarus, kursus, kurių trukmė per 5 metus turi būti ne mažesnė kaip 50 valandų.

Pamečiau darbų saugos pažymėjimą, išduotą 2014 metais. Ką daryti?
Jūs turite kreiptis į švietimo įstaigą, kurioje mokėtės.

Atidarėme struktūrinį padalinį kitame mieste. Ar skiriamam jo vadovui yra reikalingas darbų saugos pažymėjimas?
Viskas priklauso nuo to, kaip šio struktūrinio padalinio statusas apibrėžtas įmonės, įstaigos ar organizacijos dokumentuose ir organizacinėje schemoje.
Jeigu įmonė, įstaiga ar organizacija nustatė, kad tai atskiras struktūrinis padalinis, tai jo vadovo DSS žinios turi būti patikrintos kaip darbdavio VDI pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo DSS klausimais švietimo programą.  Žinių tikrinimui galima pasirengti savarankiškai pagal mokymo temas, nurodytas Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų 1 priede.
Jeigu įmonė, įstaiga ar organizacija nustatė, kad tai nėra atskiras struktūrinis padalinis, tai tokių padalinių vadovo DSS žinios tikrinamos darbdavio nustatyta tvarka.

Ar direktoriaus pavaduotojui, pavaduojančiam direktorių atostogų metu, reikia taip pat būti atestuotam darbuotojų saugos klausimais kaip darbdaviui?
Nereikia, teisės aktuose tokia prievolė nenustatyta.  

Ar švietimo įstaiga, kuri turi padalinius visoje šalies teritorijoje, bet šie padaliniai neturi juridinio asmens statuso, turi užpildyti vieną Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną, ar tiek, kiek yra padalinių?
Švietimo teikėjas užpildo vieną Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną, nepaisant to, kad turi švietimo padalinių kitais adresais skirtinguose šalies regionuose, išskyrus padalinius, kurie patys turi juridinio asmens statusą, tad registruoti Juridinių asmenų registre. Švietimo teikėjų padaliniai, kurie turi juridinio asmens statusą, patys užpildo ir pateikia VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS)  Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną. Švietimo teikėjas, kurio padaliniai neturi juridinio asmens statuso, turi prisiimti atsakomybę už šių padalinių pasirengimą vykdyti mokymus DSS klausimais pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintas neformaliojo suaugusiųjų švietimo DSS klausimais programas.

Ar gali švietimo įstaigos padaliniai savarankiškai teikti VDI informaciją apie mokinius, baigusius mokymus?
Švietimo teikėjas, turintis mokymo padalinių kitais adresais skirtinguose šalies regionuose (išskyrus padalinius, kurie patys turi juridinio asmens statusą), pasirengęs vykdyti mokymą pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, užpildo ir pateikia VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS)  tik vieną Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną, prisiimdamas pasirengimo mokyti atsakomybę ir už šiuos padalinius.  Švietimo teikėjų padaliniai, kurie turi juridinio asmens statusą, patys užpildo Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną.  
Švietimo teikėjo padaliniai – nepaisant to, ar jie turi juridinio asmens statusą, ar jo neturi - gali pateikti informaciją apie mokinius, baigusius atitinkamą švietimo programą, naudodami jau turimus prisijungimo prie VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos atestavimo sistemos (DSS AS) kodus, kuriuos naudojo iki 2017 m. birželio 30 d. prieigai prie VDI publikuojamų DSS žinių tikrinimo testų.