• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Apie VDI

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius

Jonas Gricius

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta 1957 m. liepos 13 d. Akmenės rajonas
   
Išsilavinimas
2012 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, teisės magistras (darbo teisės specializacija)
2004 m. Lietuvos Teisės universiteto Valstybinio valdymo fakultetas, teisės mokslų magistras
1983 m. Lietuvos veterinarijos akademija, veterinarijos gydytojas  
1976 m. Klaipėdos technikumas, veterinarijos felčerio specialybė
Darbo patirtis
Nuo 2016-11-21 Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius
2016 m. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas
2012–2016 m.. Valstybinės darbo inspekcijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjas
2006 –2012 m. Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus Piliečių prašymų tyrimo ir analizės tarnybos, vėliau perorganizuotos į Valstybinės darbo inspekcijos skyrių, vedėjas
2004 –2006 m. Valstybinės darbo inspekcijos Teisės skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius
2002–2004 m. Pasienio ir transporto valstybinės veterinarinės tarnybos Kauno pasienio veterinarijos posto vadovas
1995–2002 m. AB „Mažeikių nafta“ saugos tarnybos sargybos vadovas
1983-1994 m. Kupiškio ir Mažeikių rajonų kolūkių veterinarinės tarnybos vadovas
   
Apdovanojimai  
2013 m. Valstybinės darbo inspekcijos sidabrinis pasižymėjimo ženklas
2007 m. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus padėka
   
Papildoma informacija  
Užsienio kalbos Anglų, rusų
Pomėgiai Stalo tenisas, medžioklė, žvejyba
Šeima Našlys. Sūnus Domantas (g. 1984 m.), dukros Justina (g. 1986 m.), Gabrielė (g. 1990 m.)

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos:

misija – saugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą, skatinant socialinį dialogą ir vykdant darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją;

vizija – būti patikimu partneriu;

vertybės – pagarba, pasitikėjimas, atsakomybė, partnerystė.

Šiuo metu VDI skelbia 3 konkursus į karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir atranką 4-ių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ES struktūrinių fondų lėšomis finasuojamame projekte.


KONKURSŲ APRAŠYMAS

Skelbimo nr.:

35799

Skelbimo data:

2017-06-22

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas:

 

VILNIAUS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus, Lietuvos Respublikos darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. tikrina, kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų bei kaip įgyvendinami darbo įstatymai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės, kai šie klausimai susiję su piliečių prašymais ir jų teisėtų interesų tenkinimu;
7.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse;
7.3. vykdo visas kitas darbo inspektoriaus funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, nuostatais ir darbo reglamentu, kitais norminiais teisės aktais, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis;
7.4. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų ir administracines bylas, skiria administracines nuobaudas ir baudas;
7.5. tiria skundus ir pranešimus, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.6. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę;
7.7. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais;
7.8. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose;
7.9. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Algirdo g. 19, 03607 Vilnius

Telefonas:

(8 5) 213 9773

El. paštas:

lina.svirskiene@vdi.lt

Skelbimas publikuojamas iki:

2017-07-13

___________________________________________________________________________________________


Skelbimo nr.:

35750

Skelbimo data:

2017-06-14

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas:

 

ŠIAULIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;
6.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. tikrina, kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų bei kaip įgyvendinami darbo įstatymai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės, kai šie klausimai susiję su piliečių prašymais ir jų teisėtų interesų tenkinimu;
7.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse;
7.3. vykdo visas kitas darbo inspektoriaus funkcijas, nustatytas VDI įstatymu, nuostatais ir darbo reglamentu, kitais norminiais teisės aktais, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis;
7.4. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų ir administracines bylas, skiria administracines nuobaudas ir baudas;
7.5. tiria skundus ir pranešimus, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.6. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę;
7.7. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais;
7.8. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose;
7.9. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
7.10. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Algirdo g. 19, 03607 Vilnius

Telefonas:

(8 5) 213 9773

El. paštas:

lina.svirskiene@vdi.lt

Skelbimas publikuojamas iki:

2017-07-04

___________________________________________________________________________________________


Skelbimo nr.:

35751

Skelbimo data:

2017-06-14

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas:

 

PANEVĖŽIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Panevėžio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų praktinio darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
6.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. kontroliuoja skyriuje nustatyta tvarka teritorinio skyriaus apskrityje esančias įmones, vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją, nelegalaus darbo reiškinių kontrolę, dalyvauja nustatant darboviečių, jų padalinių ar naujų darbo vietų tinkamumą naudoti; darbo
7.2. dalyvauja darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, kurie patys atlieka įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, arba darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinių vertinimo atestacinėse komisijose;
7.3. tikrina, ar darbdaviai imasi priemonių ir ar tos priemonės yra pakankamos, kad įmonės statiniai, kuriuose įrengtos darbo vietos, pačios darbo vietos, darbo įrenginiai, technologiniai procesai, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;
7.4. kontroliuoja, kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar įrenginių savininkai teisės aktų nustatyta tvarka atlieka jų nuolatinę priežiūrą;
7.5. analizuoja, kaip organizuota įmonėje vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos būklės kontrolė, ar atliekamas profesinės rizikos vertinimas, reikiamų priemonių parengimas ir įgyvendinimas;
7.6. tikrina, kaip vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių organizavimas įmonėse, ar sudaromos sąlygos darbuotojams, darbuotojų atstovams dalyvauti įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
7.7. konsultuoja darbuotojus, darbuotojų atstovus, darbdaviams atstovaujančius bei darbdavių įgaliotus asmenis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo įstatymų taikymo bei vykdymo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir kitais klausimais;
7.8. tiria nustatyta tvarka sunkius, mirtinus (taip pat turi teisę tirti lengvus) nelaimingus atsitikimus, įvykusius darbe. Tikrina, koduoja ir registruoja VDI teritoriniame skyriuje gautus iš įmonių lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktus. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais surinktą VDI tyrimo medžiagą apie nelaimingą atsitikimą įteikia (išsiunčia) atitinkamoms institucijoms ir asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;
7.9. sprendžia ginčus tarp darbdavio ir darbuotojo dėl darbuotojo atsisakymo dirbti, motyvuojant, kad negarantuota darbų sauga, tiria pranešimus bei skundus VDI kompetencijos klausimais; užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.10. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų ir administracines bylas, skiria administracines nuobaudas ir baudas;
7.11. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
7.12. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Algirdo g. 19, 03607 Vilnius

Telefonas:

(8 5) 213 9773

El. paštas:

lina.svirskiene@vdi.lt

Skelbimas publikuojamas iki:

2017-07-04

___________________________________________________________________________________________


ATRANKA DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTĮ, ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS FINASUOJAMAME PROJEKTE Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001 „PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR DARBDAVIŲ BENDRADARBIAVIMO MODELIS VYSTANT SOCIALINĮ DIALOGĄ“

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoja atranką 4 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001 „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ pareigoms užimti:

Projekto finansininko
3-jų Projekto ekspertų

Pareigybių aprašymai:

PROJEKTO Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001 „PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR DARBDAVIŲ BENDRADARBIAVIMO MODELIS VYSTANT SOCIALINĮ DIALOGĄ“ FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Pareigybės pavadinimas – Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001 „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ finansininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).
 2. Pareigybės paskirtis – Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamo projekto Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001 „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ (toliau – Projektas) finansininko pareigybė reikalinga užtikrinti racionalų Projekto piniginių lėšų planavimą ir naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, Projekto finansinių dokumentų tinkamą įforminimą ir Projekto finansinių ataskaitų pateikimą laiku.
 3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.

 

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
  3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, finansinę atsakomybę, darbo santykių reguliavimą, asignavimus ir turto valdymą, naudojimą, disponavimą juo;
  4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet);
  5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus.

 

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1. apskaičiuoja pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes bei pagrindines priemones ir laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su Projekto lėšų cirkuliacija;
  2. perveda mokesčius į valstybinį ir vietos biudžetus, draudimo įmokas į valstybinius socialinius fondus, Projekto darbuotojų darbo užmokestį, atlygį paslaugų teikėjams už atliktas paslaugas;
  3. atsako už teisingą Projekte numatytų darbo apmokėjimui skirtų lėšų panaudojimą, savalaikį atlyginimų išmokėjimą Projekto darbuotojams ir finansinės drausmės laikymąsi;
  4. vykdo Projekto finansines operacijas ir piniginių lėšų judėjimą, paskirstymą, perskirstymą ir likučių įforminimą;
  5. laiku, tinkamai ir teisingai parengia Projekto balansą, kitas privalomas ataskaitų nustatytas formas ir pateikia jas Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – ESFA) bei kitoms atsakingoms institucijoms;
  6. pagal kompetenciją rengia su Projekto finansais susijusius raštus ir kitus dokumentus;
  7. rengia Projekto patirtų išlaidų įvertinimą ir kas mėnesį planuoja pinigų srautus;
  8. rengia ir užpildo mokėjimų prašymus, juos pasirašo;
  9. dalyvauja rengiant tarpines Projekto įgyvendinimo ir galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitas, jas vertina ir pasirašo;
  10. gavus pastabas iš ESFA, į jas atsižvelgia patikslinant ar paaiškinant neatitikimus;
  11. kaupia visus su Projektu susijusius finansinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;
  12. užtikrina su Projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą;
  13. bendrauja ir teikia Projektą prižiūrinčioms ir kontroliuojančioms institucijoms duomenis ar dokumentus, reikalingus vertinant įgyvendintas Projekto veiklas, patirtas išlaidas ir pasiektus rodiklius, užtikrina, kad teikiami dokumentai būtų sistemiškai surūšiuoti, teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami išlaidoms pagrįsti;
  14. vykdo Projekto finansų kontrolę, ataskaitų peržiūrą ir tvirtinimą, išlaidas patvirtinančių dokumentų atitikimo kontrolę;
  15. atsako už duomenų teisingumą;
  16. tvirtina dokumentų, siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą;
  17. rengia ir derina Projekto sutarties finansinius pakeitimus;
  18. dalyvauja susitikimuose su projekto vykdytojais bei ESFA, jei sprendžiami finansiniai klausimai;
  19. pagal kompetenciją vykdo kitus Projekto vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

___________________________

 

 

PROJEKTO Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001 „PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR DARBDAVIŲ BENDRADARBIAVIMO MODELIS VYSTANT SOCIALINĮ DIALOGĄ“ EKSPERTO (GRUPĖS VADOVO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Pareigybės pavadinimas – Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001 „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ ekspertas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės paskirtis – Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamo projekto Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001 „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ (toliau – Projektas) eksperto pareigybė reikalinga užtikrinti racionalų Projekto įgyvendinimą, rengiant ir skaitant pranešimus, atliekant tiriamuosius ir metodinius darbus, vadovaujant ekspertų grupės darbui bei konsultuojant įvairiomis socialinio dialogo temomis.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.

II.  SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo, arba teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti patirties socialinio dialogo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinį dialogą, darbo kodeksą, darbo santykių reguliavimą.

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją rengia ir skaito pranešimus;
5.2. atlieka tiriamąjį analitinį sociologinį darbą, renka ir analizuoja medžiagą/informaciją. Rengia metodinius ir tiriamuosius dokumentus, analitinius straipsnius;
5.3. koordinuoja leidinių, straipsnių ir pranešimų socialinio dialogo tematika parengimą;
5.4. konsultuoja socialinio dialogo temomis, darbo teisės ir darbo santykių reguliavimo klausimais;
5.5. dalyvauja kaip pranešėjas, laidos dalyvis radijo laidų metu. Koordinuoja vaizdo klipų socialinio dialogo tema kūrimą, nustato tikslus, derina turinį ir pan.;
5.6. moderuoja tarptautinius renginius socialinio dialogo temomis. Organizuoja darbą grupėse tarptautinių renginių metu;
5.7. dalyvauja ekspertų grupės posėdžiuose;
5.8. rengia ir teikia vykdomų veiklų ataskaitas;
5.9. kaupia visus su Projektu susijusius dokumentus;
5.10. užtikrina su Projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą;
5.11. vykdo nuolatinį tikslinės grupės poreikių monitoringą ir garantuoja paskaitų, pranešimų ir konsultacijų kokybę atsižvelgiant į tikslinės grupės lūkesčius;
5.12. atsako už duomenų teisingumą;
5.13. dalyvauja susitikimuose su projekto vykdytojais, paslaugų teikėjais bei ESFA, jei sprendžiami Projekto veiklų turinio ir kokybės klausimai;
5.14. organizuoja ekspertų grupės darbą, skirsto atsakomybes ir užduotis, kontroliuoja užduočių įgyvendinimą ir teikia ataskaitas Projekto vadovui;
5.15. koordinuoja visuomenės nuomonės apklausų vykdymą, vertina ir apibendrina gautus rezultatus;
5.16. pagal kompetenciją vykdo kitus Projekto vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
______________________

PROJEKTO Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001 „PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR DARBDAVIŲ BENDRADARBIAVIMO MODELIS VYSTANT SOCIALINĮ DIALOGĄ“ EKSPERTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Pareigybės pavadinimas – Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001 „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ ekspertas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės paskirtis – Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamo projekto Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001 „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ (toliau – Projektas) eksperto pareigybė reikalinga užtikrinti racionalų Projekto įgyvendinimą, rengiant ir skaitant pranešimus, atliekant tiriamuosius ir metodinius darbus bei konsultuojant įvairiomis socialinio dialogo temomis
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.

II.  SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo, arba teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti patirties socialinio dialogo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinį dialogą, darbo kodeksą, darbo santykių reguliavimą.

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją rengia ir skaito pranešimus;
5.2. atlieka tiriamąjį analitinį sociologinį darbą, renka ir analizuoja medžiagą/informaciją. Rengia metodinius ir tiriamuosius dokumentus, analitinius straipsnius;
5.3. konsultuoja socialinio dialogo temomis, darbo teisės ir darbo santykių reguliavimo klausimais;
5.4. renka ir sistemina medžiagą leidiniams, straipsniams ir pranešimams socialinio dialogo tematika;
5.5. organizuoja darbą grupėse tarptautinių renginių metu;
5.6. rengia visuomenės nuomonės apklausos tyrimų klausimynus, derina tyrimų modelį. Vertina visuomenės nuomonės apklausų rezultatus, rengia išvadas;
5.7. dalyvauja ekspertų darbo grupės posėdžiuose;
5.8. rengia ir teikia vykdomų veiklų ataskaitas;
5.9. kaupia visus su Projektu susijusius dokumentus;
5.10. užtikrina su Projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą;
5.11. vykdo nuolatinį tikslinės grupės poreikių monitoringą ir garantuoja paskaitų, pranešimų ir konsultacijų kokybę atsižvelgiant į tikslinės grupės lūkesčius;
5.12. atsako už duomenų teisingumą;
5.13. dalyvauja susitikimuose su projekto vykdytojais, paslaugų teikėjais bei ESFA, jei sprendžiami Projekto veiklų turinio ir kokybės klausimai;
5.14. Pagal kompetenciją vykdo kitus Projekto vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
__________________________

Numatomas darbo užmokestis: 9,5 Eur / val.
Numatoma darbo trukmė: Ekspertui (grupės vadovui) numatyta ne daugiau 182 d. val., pirmam ekspertui – ne daugiau 121 d. val. ir antram ekspertui – ne daugiau 91 d. val. iki projekto įgyvendinimo pabaigos, t.y. 2020 m. spalio 9 d.
Kita informacija:
Pretendentų  atrankos būdas – pokalbis. Pokalbio metu bus tikrinami gebėjimai vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei nurodytų teisės aktų išmanymas.
Apie atitikimą reikalavimams pretendentai informuojami elektroniniu paštu.
Pretendentai turi nurodytu e. paštu pateikti šiuos dokumentus:
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
Gyvenimo aprašymą (CV);
Reikalingą įgytą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (kopiją),
Reikalingą patirtį patvirtinančius dokumentus 
Atvykus į atranką – asmens tapatybės dokumentą.
Dokumentus prašome pateikti iki 2017 m. liepos 7 d. Projekto vadovui elektroniniu paštu: Daiva.Petroniene@vdi.lt , tel. pasiteiravimui: 8 698 82100

 1. Darbo įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pažeidimų kontrolė ir prevencija
 2. Nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevencija
 3. Skundų ir paklausimų nagrinėjimas
 4. Darbuotojų ir darbdavių konsultavimas
 5. Nelegalaus darbo kontrolė
 6. Potencialiai pavojingų įrenginių registro tvarkymas
 7. Individulių darbo ginčų sprendimas
 8. Visuomenės švietimas

 Valstybinės darbo inspekcijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai, struktūra, inspektorių teisės, pareigos, atsakomybė, inspektavimų ir darbo tvarka yra nustatyti teisės aktuose:
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas,
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai,
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentas.

Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

TARNYBINIO TRANSPORTO  SĄRAŠAS


 

Eil. Nr.

 

Gamybinė markė, modelis

 

Spalva

 

Valstybinis registracijos numeris

1

3

4

5

1

Audi 80 AVANT (B4)

pilka

GSL 595

2

Škoda Fabija

balta

SVL 344

3

Škoda Fabija

balta

SVL 342

4

Škoda Octavia

pilka

AH J 655

5

Mitsubishi Colt 1.5

balta

BBZ  192

6

Mitsubishi Colt 1.5

balta

BBZ 189

7

Mitsubishi Colt 1.5

balta.

BBZ 186

8

Ford Transit Tourneo 2.2 TDCI

balta

CFN 765

9

Ford Focus

mėlyna

BRN 941

10

Ford Focus

pilka

BRN 936

11

Ford Focus

mėlyna

BRN 945

12

Škoda Octavia

ruda

DFT 557

13

Škoda Octavia

balta

DFT 547

14

Škoda Octavia

balta

DFT 552

15

Citroen C5 2.0 16V

juoda

DGN 624

16

Škoda Octavia

balta

ECK 407

17

Škoda Octavia

balta

ECK 408

18

Škoda Octavia

balta

ECK 405

19

Škoda Octavia

balta

ECK 412