• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS mokymas ir žinių tikrinimas

Kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrina Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais  tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka - prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas (Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 1 dalis). Darbdavys turi savarankiškai arba mokymo įstaigoje pasirengti žinių tikrinimui pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą.

Atsižvelgiant į darbuotojų skaičių ir profesinę riziką (reglamentuoja Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu), darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas gali atlikti pats darbdavys. Tokiu atveju, vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendraisiais nuostatais, prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas jis mokosi mokymo įstaigoje ir pasirengia žinių tikrinimui pagal atitinkamą (priklausomai nuo vykdomos ekonominės veiklos) Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą.

Tais atvejais, kai darbdavys prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas iš karto apsisprendžia pats vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ir mokosi pagal atitinkamą (priklausomai nuo vykdomos ekonominės veiklos) Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą, pasitikrinti žinių pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą jam nereikia.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 5) 260 3393.

Sudarius nors su vienu darbuotoju darbo sutartį, nepaisant jos rūšies, tampama darbdaviu.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo (toliau – darbdavys (įmonės vadovas)) žinias iš DSS srities privalomai tikrina Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosiuose nuostatuose nustatyta tvarka - prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas.

Darbdavys (įmonės vadovas) pats asmeniškai turi būti pasitikrinęs žinias iš DSS srities, tad šiuo tikslu jis gali mokytis mokymo įstaigoje arba mokosi savarankiškai ir pasirengia žinių tikrinimui pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą.

Tampant darbdaviu (įmonės vadovu), jam atsiranda pareiga, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 158 straipsnyje – kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos.

Šią savo pareigą darbdavys (įmonės vadovas) gali vykdyti šiais būdais:
- paskirti vieną ar daugiau DSS specialistų arba steigti DSS tarnybą;
- jeigu įmonėje nėra tokių asmenų arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos DSS prevencinės priemonės, jis gali sudaryti sutartį su fiziniu asmeniu ar juridiniu asmeniu dėl DSS tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo;
- atlikti DSS tarnybos funkcijas pats ar pavesti tai daryti jo įgaliotam asmeniui, jei tai leidžia Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575.

Šiuose nuostatuose nustatytos ekonominės veiklos rūšys, kurių įmonėse, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių (priklausomai nuo ekonominės veiklos – iki 9,19 ar 49 darbuotojų), ir profesinę riziką, įmonės DSS tarnybos funkcijas gali atlikti darbdavys (įmonės vadovas) ar darbdavio įgaliotas asmuo, apmokytas vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr.A1-276.

Šie nuostatai nustato, kad darbdavys (įmonės vadovas), kuris pats nori atlikti įmonės DSS tarnybos funkcijas, prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas turi mokytis pagal atitinkamą (priklausomai nuo vykdomos ekonominės veiklos) Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą:
1. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą;
2. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa;
3. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa.

Darbdaviui (įmonės vadovui), kuris pats planuoja vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos  tarnybos funkcijas, mokytis ar/ir pasitikrinti žinių iš DSS srities pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas nereikia.

Šie darbdaviai (įmonės vadovai) iš karto mokosi ir pasitikrina žinias iš DSS srities pagal  atitinkamą (priklausomai nuo vykdomos ekonominės veiklos) Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą.

Informaciją apie Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 1 – 3 prieduose nustatytas ekonomines veiklos rūšis galima rasti čia.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 5) 260 3393.

Pavojingų darbų sąrašas patvirtintas LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr.138.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 straipsnio 5 dalis nustato, kad darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo ir žinių iš DSS srities patikrinimo bei šių darbų saugaus atlikimo tvarką nustato darbdavys (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros (toliau – įmonė) vadovas), išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai nustato kitokią šių darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo bei saugaus darbų atlikimo tvarką.

Iš to seka, kad darbdavys (įmonės vadovas) savo tvarkomuoju dokumentu turi būti patvirtinęs darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo ir žinių iš DSS srities patikrinimo tvarką.

Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų 12 punkte nustatyta, kad darbuotojai, prieš pradėdami dirbti pavojingus darbus, įrašytus į Pavojingų darbų sąrašą, mokomi ir jų žinios tikrinamos darbdavio nustatyta tvarka pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalis. Darbuotojai mokomi praktinių gebėjimų saugiai atlikti jiems pavestus darbus.

Tad prievolės minėtus darbuotojus siųsti mokytis mokymo įstaigoje nurodytieji teisės aktai nenustato. Darbdavys (įmonės vadovas) pats sprendžia, kur mokyti darbuotojus prieš jiems pradedant dirbti pavojingus darbus.

Jeigu darbdavys (įmonės vadovas) nusprendžia siųsti juos mokytis mokymo įstaigoje, tai mokymas vyksta pagal mokymo įstaigos atsižvelgiant į įmonėje atliekamus darbus, kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius parengtą ir su darbdaviui atstovaujančiu asmeniu suderintą neformaliojo profesinio mokymo programą.

Jeigu įmonė pati turi pakankamai kvalifikuotų specialistų ir resursų, kad kvalifikuotai apmokyti savo darbuotojus prieš jiems pradedant dirbti pavojingus darbus, tai galima padaryti ir įmonėje.

Taip pat VDI internetinėje svetainėje www.vdi.lt skyriuje DUK („Dažniausiai užduodami klausimai“) siūlome paskaityti ir kitas VDI specialistų konsultacijas darbuotojų mokymo ir instruktavimo iš DSS srities klausimais.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 5) 260 3393.

Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo

VDI informuoja apie mokymo ir žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais naujoves

Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Klausimai ir atsakymai:

  1. Ar po 2017 m. liepos 1 d. galios darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) žinių tikrinimo pažymėjimai, išduoti iki 2017 m. birželio 30 d?
  2. Nuo 2017 m. liepos 1 d. netenka galios Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai ir įsigalioja nauji Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, kuriuose nei žodžiu neužsimenama apie padalinių vadovų, įmonės vadovo įsakymu paskirtų atsakingais už darbuotojų saugą ir sveikatą padalinyje, mokymą ir žinių patikrinimą (atestavimą). Ar teisingai supratau iš naujųjų nuostatų, kad padalinių vadovų nereikia daugiau mokyti pagal įmonės vadovo nustatytą mokymų ir žinių tikrinimo (atestavimo) tvarką ir periodiškumą?

Pagrindinė naujiena, įsigaliojus Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Įstatymas) pataisoms: darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities nuo šių metų liepos 1 d. bus tikrinamos Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI).

Kaip ir iki šiol darbdaviai bei jų įgalioti asmenys (atskirų, esančių ne įmonės teritorijoje, struktūrinių padalinių vadovai) žinių tikrinimui galės pasirengti savarankiškai, vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka. VDI interneto svetainėje registruotis darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui bus galima nuo š. m. liepos 3 d., rubrikoje DSS mokymas ir žinių tikrinimas pasirenkant vietą viename iš dešimties VDI teritorinių skyrių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių, Tauragės), ir patogų laiką, pasirenkant iš tų variantų, kurie siūlomi žinių tikrinimo tvarkaraštyje.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, mažų įmonių darbdaviai bei jų įgalioti asmenys, vykdantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui VDI galės registruotis tik tada, kai baigs atitinkamą mokymą. Mokymai bus vykdomi pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas neformaliojo profesinio mokymo programas. Iš viso yra 9-ios mokymo programos pagal įmonių ekonominės veiklos rūšių grupes. Šių mokymo programų projektus, o vėliau ir patvirtintas mokymo programas, taip pat bus galima rasti rubrikoje DSS mokymas ir žinių tikrinimas. Vykdyti mokymą pagal šias mokymo programas galės profesinio mokymo teikėjai, atitinkantys Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatytus reikalavimus. Jiems taip pat reikės per elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS) pateikti VDI informaciją apie pasirengimą vykdyti mokymus pagal neformaliojo profesinio mokymo programas.

Asmenys, siekiantys tapti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais, mažų įmonių darbdaviai bei jų įgalioti asmenys, norintys vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui galės registruotis tik po to, kai pabaigus mokymus ne vėliau kaip per dvi darbo dienas profesinio mokymo teikėjas juos užregistruos VDI informacinėje sistemoje.

Darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimą darbdaviams sudarys 30 testo klausimų, o asmenims, ketinantiems vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas – 40 klausimų. Klausimams atsakyti bus skirta 1,5 valandos. Asmenys, ateinantys į darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimą, privalės turėti asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (išsilavinimą patvirtinantis dokumentas reikalingas tiems, kuriems yra privalomas mokymas). Nesuprantantiems lietuviškai yra numatyta galimybė savo lėšomis pasinaudoti kvalifikuotų vertėjų paslaugomis.

Duomenys apie testą išlaikiusius asmenis bus saugomi VDI informacinėje sistemoje. Pažymėjimai, patvirtinantys darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimą, neprivalomi. Pageidaujantiems juos turėti, pažymėjimai bus išduodami per 3 darbo dienas.

Nuo š. m. liepos 1 d. Įstatymo nuostatos dėl darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, lieka nepakitusios. Tačiau darbuotojai, valdantys potencialiai pavojingus įrenginius, galės būti mokomi darbdavio nustatyta tvarka. Kitaip tariant – darbdaviams, galintiems užtikrinti kokybišką darbuotojų parengimą, nebus privaloma šiuos dirbančiuosius siųsti mokytis pas profesinio mokymo teikėjus.

Dar kartą pabrėžtina, kad visą informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos mokymą ir žinių tikrinimą nuo š. m. liepos 1 d. bus galima rasti VDI interneto svetainės rubrikoje DSS mokymas ir žinių tikrinimas.

Konsultaciją bei informaciją telefonu ir / ar el. paštu gali suteikti VDI Planavimo ir veiklos stebėsenos skyriaus darbuotojai: Jolita Urbanavičienė, tel. (8 315) 74669, el. p. jolita.urbanaviciene@vdi.lt; Juozas Jucevičius, tel. (8 5) 260 3393, el. p. juozas.jucevicius@vdi.lt .

 

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (toliau - VDI) informuoja, kad mokymo įstaigos, turinčios licenciją mokyti pagal atitinkamas formaliojo profesinio mokymo programas ir organizuojančios atestavimą pagal VDI parengtus darbuotojų saugos ir sveikatos žinių patikrinimo testus (toliau – mokymo įstaigos), turi pateikti vienkartinį prašymą VDI dėl leidimo nuo 2012 m. sausio 1 d. atsisiųsti VDI tinklapyje skelbiamus testus ir jų atsakymus.
Mokymo įstaiga turi užpildyti toliau pateiktos formos prašymą:

Vienkartinio prašymo suteikti nuolatinę prieigą prie darbuotojų saugos ir sveikatos žinių patikrinimo testų (ir atsakymų) forma mokymo įstaigoms (spausdinimui)
Prašymo formos pildymo pavyzdys

Atspausdintą ir užpildytą prašymą mokymo įstaiga patvirtina mokymo įstaigos vadovo parašu bei įstaigos antspaudu ir pateikia VDI elektroniniu adresu info@vdi.lt arba faksu (8 5) 213 9751, ar pristato adresu: Algirdo 19, LT - 03607, Vilnius.
Turintieji kvalifikuotą elektroninį parašą, prašymą gali siųsti elektroniniu adresu dsspaslaugos@vdi.lt.
Apie suteiktą prieigą prie VDI tinklalapyje skelbiamų testų ir jų atsakymų, skirtą vartotojo vardą ir prisijungimo slaptažodį mokymo įstaigai pranešama per 10 darbo dienų, įstaigos nurodytu elektroniniu adresu.

Darbuotojų saugos ir sveikatos žinių patikrinimo testų ir jų teisingų atsakymų atsisiuntimas spausdinimui, kai žinomas slaptažodis

Dėl papildomos informacijos kreiptis į VDI Informacinių technologijų skyriaus vedėją Juozą Adamonį, tel. (8 5) 210 4410, el. paštas Juozas.Adamonis@vdi.lt arba į VDI Informacinių technologijų skyriaus vyriausiąją specialistę Valeriją Mačiulienę, tel. (8 5) 213 9763, el. paštas: Valerija.Maciuliene@vdi.lt.