• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS mokymas ir atestavimas

Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) primena, kad nuo š. m. liepos 1 d. darbdavių, darbdaviams atstovaujančių asmenų bei asmenų, vykdančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinios bus tikrinamos VDI.
Tam rengdamasi VDI nuo š. m. kovo 21 d. organizuoja susitikimus su profesinio mokymo teikėjais regionuose darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimo VDI tvarkai pristatyti ir aptarti.
Susitikimų tvarkaraštis pateikiamas pridedamoje lentelėje. Priminimai dėl dalyvavimo susitikimuose profesinio mokymo teikėjams bus papildomai išsiųsti jų el. pašto adresais.
Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis tel.: 8 (315) 74669; 8 (5) 260 3756 arba el. pašto adresais: jolita.urbanaviciene@vdi.lt, svetlana.cernusevic@vdi.lt.

VDI Planavimo ir veiklos stebėsenos skyrius
2017 m. kovo 6 d.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. A1-287/V-611 „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų patvirtinimo“

Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestavimo organizavimo tvarkos APRAŠAS. (Žin.,2011, Nr.155-7381)(Patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 305)

TEISĖS AKTŲ sąrašas teorinėms žinioms tikrinti iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities

Atestavimui skelbiamų testų ir atsakymų pavyzdžiai

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo DSS klausimais programa (testas)
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo DSS klausimais programa (atsakymai į testą)

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujancio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujancio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

Darbdavio, darbdaviui atstovaujancio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa.
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (atsakymai į testą).

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 5) 260 3756

Asmenys, siekiantys tapti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais, mokosi mokymo įstaigose ir jų žinios tikrinamos pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas mokymo programos:

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 560102208) spausti čia.
2. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 560102204) spausti čia.
3. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą (valstybinis kodas 560102205) spausti čia.

Jeigu įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra (toliau – įmonė) vykdo veiklą, nurodytą Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 1-3 prieduose ir įmonės darbuotojų skaičius neviršija šių nuostatų 8.1 – 8.3 punktuose nurodyto darbuotojų skaičiaus (priklausomai nuo ekonominės veiklos – iki 9, 19 ar 49 darbuotojų), darbdavys gali pavesti šias funkcijas atlikti darbdavio įgaliotam asmeniui. Darbdavių įgalioti asmenys, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokosi mokymo įstaigose ir jų žinios tikrinamos pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas mokymo programas:

1. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą (valstybinis kodas 560102203) spausti čia.
2. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą (valstybinis kodas 360102204) spausti čia.
3. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą (valstybinis kodas 360102205) spausti čia.

Informaciją apie potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrų, darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų, darbuotojų, valdančių (naudojančių) potencialiai pavojingus įrenginius mokymo programas rasite spustelėję čia.

AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 5) 260 3393

Kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros (toliau – įmonė) vadovo žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrinamos prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 268 str. 1 d.)

2015 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 315 "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 292 "Dėl darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašo ir darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašo patvirtinimo" pakeitimo"

Darbdavys, darbdaviui atstovaujantis asmuo mokosi mokymo įstaigoje arba savarankiškai mokosi ir pasirengia žinių tikrinimui (atestavimui) pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-222. Mokymo programą, rasite spausti čia.

Jeigu įmonė vykdo veiklą, nurodytą Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 1 – 3 prieduose ir įmonės darbuotojų skaičius neviršija šių nuostatų 8.1 – 8.3 punktuose nurodyto darbuotojų skaičiaus (priklausomai nuo ekonominės veiklos – iki 9, 19 ar 49 darbuotojų) , darbdavys gali pats atlikti įmonės DSS tarnybos funkcijas. Šiuo atveju darbdavys, darbdaviui atstovaujantis asmuo, kuris nori pats atlikti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, papildomai mokosi ir jo žinios tikrinamos, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais, pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas mokymo programos:

1. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą (valstybinis kodas 560102202) spausti čia.
2. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą (valstybinis kodas 360102203) spausti čia.
3. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą (valstybinis kodas 360102202) spausti čia.

Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotino pasitikrinimo tvarkos aprašas
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Užregistruota TAR 2015-03-31, Identifikacinis kodas 2015-04827

AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 5) 260 3393

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) gauna nemažai paklausimų apie darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymą iš DSS srities.

Pavojingų darbų sąrašas patvirtintas LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr.138.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 straipsnio 5 dalis nustato, kad darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo ir žinių iš DSS srities patikrinimo bei šių darbų saugaus atlikimo tvarką nustato darbdavys (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros (toliau – įmonė) vadovas), išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai nustato kitokią šių darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo bei saugaus darbų atlikimo tvarką.

Iš to seka, kad darbdavys (įmonės vadovas) savo tvarkomuoju dokumentu turi būti patvirtinęs darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo ir žinių iš DSS srities patikrinimo tvarką.

Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų 6 punkte nustatyta, kad darbuotojai, prieš pradedant dirbti pavojingus darbus mokomi darbo vietose, įmonėse, seminaruose arba juos moko profesinio mokymo teikėjai darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens nustatyta darbuotojų mokymo ir žinių DSS klausimais tikrinimo ir vertinimo tvarka, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai nustato kitokią šių darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo ir vertinimo tvarką.
Tad prievolės minėtus darbuotojus siųsti mokytis mokymo įstaigoje nurodytieji teisės aktai nenustato. Darbdavys (įmonės vadovas) pats sprendžia, kur mokyti darbuotojus prieš jiems pradedant dirbti pavojingus darbus.
Jeigu darbdavys (įmonės vadovas) nusprendžia siųsti juos mokytis mokymo įstaigoje, tai mokymas turi vykti pagal mokymo įstaigos parengtą ir su darbdaviu (įmonės vadovu) suderintą neformaliojo profesinio mokymo programą (nurodytųjų nuostatų 17 punktas).
Jeigu įmonė pati turi pakankamai kvalifikuotų specialistų ir resursų, kad kvalifikuotai apmokyti savo darbuotojus prieš jiems pradedant dirbti pavojingus darbus, tai galima padaryti ir įmonėje.
Taip pat VDI internetinėje svetainėje www.vdi.lt skyriuje DUK („Dažniausiai užduodami klausimai“) siūlome paskaityti ir kitas VDI specialistų konsultacijas darbuotojų mokymo ir instruktavimo iš DSS srities klausimais.

Planavimo ir veiklos stebėsenos skyrius

Sudarius nors su vienu darbuotoju darbo sutartį, tampama darbdaviu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 268 straipsnio 1 dalimi, kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo (toliau – įmonės vadovas) žinios iš DSS srities privalomai tikrinamos prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Įmonės vadovas pats asmeniškai turi būti atestuotas iš DSS srities, vadovaujantis Darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr.292. Įmonės vadovas mokomas mokymo įstaigoje arba savarankiškai mokosi ir pasirengia žinių tikrinimui (atestavimui) pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą.

Tampant darbdaviu, įmonės vadovui atsiranda pareiga, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 260 straipsnyje – kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. Šią savo pareigą įmonės vadovas gali vykdyti šiais būdais:
- paskirti vieną ar daugiau DSS specialistų arba steigti DSS tarnybą;
- jeigu įmonėje nėra tokių asmenų arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos DSS prevencinės priemonės, įmonės vadovas gali sudaryti sutartį su fiziniu asmeniu ar juridiniu asmeniu dėl DSS tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo;
- atlikti DSS tarnybos funkcijas pats ar pavesti tai daryti jo įgaliotam asmeniui, jei tai leidžia Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575.

Šiuose nuostatuose nustatytos ekonominės veiklos rūšys, kurių įmonėse, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių (priklausomai nuo ekonominės veiklos – iki 9,19 ar 49 darbuotojų), ir profesinę riziką, įmonės DSS tarnybos funkcijas gali atlikti darbdavys (įmonės vadovas) ar darbdavio įgaliotas asmuo, apmokytas vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-287/V-611.

Šie nuostatai nustato, kad darbdavys, darbdaviui atstovaujantis asmuo (įmonės vadovas), kuris pats nori atlikti įmonės DSS tarnybos funkcijas, turi mokytis pagal atitinkamą (priklausomai nuo vykdomos ekonominės veiklos)Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą:

1. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą (valstybinis kodas (VK) 560086203);
2. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (VK 360086203);
3. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (VK 360086202).
Visą informaciją apie mokymo programas ir mokymo įstaigas rasite apsilankę VDI internetinėje svetainėje www.vdi.lt, skyriuje „DSS mokymas ir atestavimas“.

Be to, siūlome susipažinti su informacija "Ką svarbiausia žinoti tampant darbdaviu (įmonės vadovu)" , kurią rasite VDI internetiniame puslapyje www.vdi.lt, skyriuje „VDI – jaunimui“.

Informaciją apie Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 1 – 3 prieduose nustatytas ekonomines veiklos rūšis galima rasti čia.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (toliau - VDI) informuoja, kad mokymo įstaigos, turinčios licenciją mokyti pagal atitinkamas formaliojo profesinio mokymo programas ir organizuojančios atestavimą pagal VDI parengtus darbuotojų saugos ir sveikatos žinių patikrinimo testus (toliau – mokymo įstaigos), turi pateikti vienkartinį prašymą VDI dėl leidimo nuo 2012 m. sausio 1 d. atsisiųsti VDI tinklapyje skelbiamus testus ir jų atsakymus.
Mokymo įstaiga turi užpildyti toliau pateiktos formos prašymą:

Vienkartinio prašymo suteikti nuolatinę prieigą prie darbuotojų saugos ir sveikatos žinių patikrinimo testų (ir atsakymų) forma mokymo įstaigoms (spausdinimui)
Prašymo formos pildymo pavyzdys

Atspausdintą ir užpildytą prašymą mokymo įstaiga patvirtina mokymo įstaigos vadovo parašu bei įstaigos antspaudu ir pateikia VDI elektroniniu adresu info@vdi.lt arba faksu (8 5) 213 9751, ar pristato adresu: Algirdo 19, LT - 03607, Vilnius.
Turintieji kvalifikuotą elektroninį parašą, prašymą gali siųsti elektroniniu adresu dsspaslaugos@vdi.lt.
Apie suteiktą prieigą prie VDI tinklalapyje skelbiamų testų ir jų atsakymų, skirtą vartotojo vardą ir prisijungimo slaptažodį mokymo įstaigai pranešama per 10 darbo dienų, įstaigos nurodytu elektroniniu adresu.

Darbuotojų saugos ir sveikatos žinių patikrinimo testų ir jų teisingų atsakymų atsisiuntimas spausdinimui, kai žinomas slaptažodis

Dėl papildomos informacijos kreiptis į VDI Informacinių technologijų skyriaus vedėją Juozą Adamonį, tel. (8 5) 210 4410, el. paštas Juozas.Adamonis@vdi.lt arba į VDI Informacinių technologijų skyriaus vyriausiąją specialistę Valeriją Mačiulienę, tel. (8 5) 213 9763, el. paštas: Valerija.Maciuliene@vdi.lt.

Vykdant darbuotojų saugos ir sveikatos atstovų ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių mokymus iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities, siūlome mokymo įstaigoms ir įmonėms naudoti Valstybinės darbo inspekcijos specialistų parengtas ir su socialiniais partneriais suderintas neformaliojo mokymo programas.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 5) 260 3393