• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

Dok.data 15-09-2022

 

Kur turėtų kreiptis darbuotojas dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai nerandamas darbdavys ir kokia tai procedūra?

DK 53 straipsnio 6 punkte nustatyta, kad darbo sutartis pasibaigia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, kai neįmanoma nustatyti darbdavio – fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos. Darbuotojas, norėdamas nutraukti darbo santykius su darbdaviu, kurio buvimo vieta nežinoma, turi kreiptis į VDI su rašytiniu prašymu, kurio pavyzdinė forma pateikiama www.vdi.lt?skiltyje Darbo sutarties pasibaigimas ?http://www.vdi.lt/PdfUploads/Prasymas.pdf
VDI ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo dėl darbo sutarties pasibaigimo pagal DK 53 straipsnio 6 punktą, gavimo dienos interneto svetainėje pateikia informaciją apie pradėtą patikrinimą dėl darbdavio buvimo vietos nustatymo, nurodydama darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) vardą, pavardę arba darbdavio pavadinimą ir buveinės adresą. VDI dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio buvimo vietos nustatyti neįmanoma, išnagrinėja ir patikrinimą atlieka per 10 darbo dienų nuo prašymo dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio buvimo vietos nustatyti neįmanoma, gavimo dienos. VDI inspektorius, atlikęs patikrinimą ir nenustatęs darbdavio buvimo vietos, surašo patikrinimo aktą. Jeigu darbdavio buvimo vieta nustatoma, VDI inspektorius per 2 darbo dienas apie tai raštu informuoja darbuotoją, iš interneto svetainės išima informaciją apie pradėtą patikrinimą ir tolesnių inspekcinių veiksmų nebeatlieka. Praėjus 10 darbo dienų nuo prašymo dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio buvimo vietos nustatyti neįmanoma, gavimo dienos ir nenustačius darbdavio buvimo vietos, kitą darbo dieną VDI inspektorius darbuotojui išduoda Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatytos formos pažymą, kurioje konstatuoja darbo sutarties pasibaigimą pagal DK 53 straipsnio 6 punktą, ir pažymos išdavimo dieną iš interneto svetainės išima informaciją apie pradėtą patikrinimą. Darbo sutartis laikoma pasibaigusia nuo pažymos išdavimo datos. Apie darbo sutarties pasibaigimą VDI per 2 darbo dienas nuo pažymos išdavimo darbuotojui dienos informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos šiuo klausimu pateikiama? https://www.vdi.lt/Forms/Ieskomi.aspx.