• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

Dok.data 26-08-2022

 

Ar gali darbdavio lygmens kolektyvinėje sutartyje (biudžetinės įstaigos) sulygstama dėl darbo apmokėjimo sistemos taikymo visiems darbuotojams nepriklausomai nuo darbuotojų narystės profesinėje sąjungoje ir nepriklausomai nuo darbuotojų konferencijos sprendimo dėl kolektyvinės sutarties (ne)taikymo visiems darbuotojams?

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 str. 4 dalyje nustatyta imperatyvi nuostata, kad iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų bei Lietuvos banko darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos teisės aktų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 str. 2 dalyje nurodyta, kad darbo apmokėjimo sistema nustatoma kolektyvinėje sutartyje. Taigi, jeigu įstaigoje veikia profesinė sąjunga ir su ja yra vedamos derybos dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo (kolektyvinės sutarties pasirašymas yra išimtinė profesinių sąjungų prerogatyva), tai darbdavys kartu su profesine sąjunga, vadovaujantis Įstatymo 5 str. 2 dalimi, darbo apmokėjimo sistemą nustato kolektyvinėje sutartyje ir ji taikoma profesinės sąjungos nariams. Jeigu profesinė sąjunga ir darbdavys susitaria dėl darbdavio lygmens ar darbovietės lygmens kolektyvinės sutarties taikymo visiems darbuotojams ir, jeigu ją patvirtina visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas (konferencija) – kolektyvinė sutartis, kartu su darbo apmokėjimo sistema, taikoma visiems darbuotojams. Taip pat pažymėtina, kad kolektyvinės sutarties taikymo išplėtimas visiems darbuotojams neatima teisės iš kolektyvinės sutarties šalių susitarti, kad atskiros nuostatos bus taikomos tik profesinių sąjungų nariams, ir pasiūlyti visuotiniam darbdavio darbuotojų susirinkimui pritarti tokiam kolektyvinės sutarties išplėtimui.
Jeigu dėl kažkokių priežasčių kolektyvinės sutarties taikymas neišplečiamas visiems darbuotojams, tokiu atveju darbdavys vidiniu norminiu teisės aktu turėtų nustatyti darbo apmokėjimo sistemą tiems darbuotojams, kuriems kolektyvinė sutartis nėra taikoma, ir padaryti ją prieinamą susipažinti. Pažymėtina, kad prieš nustatant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turėtų būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.