• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Konkursai   2017-03-23

Šiuo metu VDI skelbia tris konkursus į karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir atranką 3 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriuje.

KONKURSŲ Į KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS APRAŠYMAS

Skelbimo nr.:

35055

Skelbimo data:

2017-03-17

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas:

KLAIPĖDOS SKYRIAUS DARBO GINČŲ KOMISIJOS PIRMININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Darbo ginčų komisijos (toliau – Komisija) pirmininkas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Komisijos pirmininko pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti ikiteisminį individualių darbo ginčų nagrinėjimą Komisijoje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį darbo teisės srityje;
6.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) nuostatus ir darbo reglamentą, Darbo ginčų komisijos nuostatus ir darbo reglamentą, kitus Lietuvos Respublikos darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, VDI uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas vykdyti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, Darbo ginčų komisijos nuostatų bei darbo reglamento, kitų su darbuotojų sauga ir sveikata bei darbo teise susijusių teisės aktų nuostatas, atlieka šias funkcijas:
7.1. vykdydamas individualių darbo ginčų nagrinėjimo procesą:
7.1.1. priima prašymus nagrinėti individualų darbo ginčą ir paveda sekretoriui išreikalauti iš atitinkamų tarnybų ir asmenų prašymui išnagrinėti individualų darbo ginčą reikalingus dokumentus;
7.1.2. teikia nurodymus Komisijos sekretoriui dėl tinkamo Komisijos posėdžių organizavimo, dokumentų įforminimo ir registravimo VDI darbuotojų saugos ir sveikatos informacinėje sistemoje, kontroliuoja nurodymų vykdymą;
7.1.3. sprendžia, ar prašymui nagrinėti būtina papildoma medžiaga, kuriuos asmenis kviesti į posėdį;
7.1.4. atideda posėdį;
7.1.5. nustato Komisijos posėdžio laiką ir terminą, per kurį atsakovas turi pranešti, ar jis pripažįsta ieškovo reikalavimus, ar jų nepripažįsta, taip pat pateikia įrodymus;
7.1.6. pirmininkauja Komisijos posėdžiui;
7.1.7. sprendžia, ar pašalinti iš posėdžio Komisijos narį, kuris posėdžio metu nesilaiko Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-12-05 įsakymu Nr. A1-556, 8.4-8.8 punktuose nurodytų reikalavimų. Tokiu atveju sprendimą priima pirmininkas kartu su likusiu Komisijos nariu;
7.1.8. įstatymo nustatytais atvejais priima sprendimą savo nuožiūra;
7.1.9. priima rezoliucinius sprendimus darbo ginčo nagrinėjimo sėkmei užtikrinti;
7.1.10. surašo Komisijos sprendimą;
7.2. pagal nustatytą kompetenciją nagrinėjant darbo ginčus bei nustačius galimus nelegalaus darbo ar kitų darbo įstatymų pažeidimų požymius, teikia informaciją VDI teritoriniam skyriui dėl nelegalaus darbo ar/ir kitų galimų pažeidimų identifikavimo ir administracinių poveikio priemonių taikymo;
7.3. atlieka konsultavimo funkciją, t. y. pagal nustatytą kompetenciją nagrinėjant darbo ginčus, esant būtinumui, darbo ginčų nagrinėjimo procesą reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytose ribose teikia darbo ginčo šalims išaiškinimus darbo teisės klausimais žodžiu (proceso metu) ir raštu (Komisijos sprendimuose);
7.4. kelia kvalifikaciją dalyvaujant VDI organizuojamuose seminaruose ir mokymuose individualių darbo ginčų ikiteisminio nagrinėjimo klausimais bei savišvietos būdu;
7.5. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl darbo bei Komisijų veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų tobulinimo ar/ir naujų teisės aktų priėmimo;
7.6. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
______________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Algirdo g. 19, 03607 Vilnius

Telefonas:

(8 5) 213 9766

El. paštas:

lina.pranskeviciene@vdi.lt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skelbimo nr.:

35099

Skelbimo data:

2017-03-23

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas:

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS  
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme ir nuostatuose bei kituose teisės aktuose numatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, tirti skundus, kai skundžiami Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) teritorinių skyrių inspektorių veiksmai, nesutinkant su atlikto įvykio darbe tyrimu, atlikti nelaimingų atsitikimų darbe papildomus tyrimus, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų priežasčių analizę, prevencinių priemonių parengimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
6.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata; Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas; tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas; Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, VDI įstatymo ir nuostatų, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius, nuostatas, inspektavimo ir tyrimo metodus darbuotojų saugos ir profesinės rizikos srityse, darbo organizavimą ir valdymą, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais principus;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.7. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas vykdyti VDI įstatymo, nuostatų bei darbo reglamento, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų su darbuotojų sauga ir sveikata susijusių teisės aktų nuostatas, atlieka šias funkcijas:
7.1. vykdo sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo priežiūrą;
7.2. teikia pasiūlymus ir rengia įsakymų projektus dėl papildomų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimo;
7.3. skyriaus kompetencijos klausimais tiria piliečių skundus ir prašymus, teikia raštiškus išaiškinimus;
7.4. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu tiria atskirus nelaimingus atsitikimus darbe;
7.5. analizuoja ir apibendrina nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes ir priežastis, padarinius, siūlo priemones nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai įgyvendinti;
7.6. rengia apibendrintas nelaimingų atsitikimų darbe bei jais susijusių pažeidimų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, sergamumo profesinėmis ligomis būklės apžvalgas ir ataskaitas, teikia jas skelbti informacinėse priemonėse;
7.7. nelaimingų atitikimų darbe tyrimo kokybei gerinti ir vienodai tyrimo praktikai užtikrinti bei standartizuoti, rengia nelaimingų atsitikimų tyrimo metodines rekomendacijas;
7.8. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms, teritorinių skyrių vedėjams ir darbo inspektoriams nelaimingų atsitikimų tyrimo ir jų prevencijos, darbuotojų saugos, profesinės sveikatos, darbo higienos reikalavimų vykdymo klausimais;
7.9. skyriaus funkcijų ribose atstovauja VDI kitose institucijose bei įstaigose;
7.10. dalyvauja planuojant VDI veiklą, teikia pasiūlymus darbuotojų saugos ir profesinės sveikatos klausimais;
7.11. teikia pasiūlymus ir dalyvauja organizuojant priemones VDI inspektorių kvalifikacijai kelti;
7.12. dalyvauja rengiant norminių aktų, reglamentuojančių saugą ir sveikatą darbe, projektus. Teikia pastabas ir pasiūlymus parengtiems norminių aktų projektams, taip pat siūlymus dėl galiojančių saugos ir sveikatos darbe norminių aktų pakeitimo ar papildymo;
7.13. savo kompetencijos ribose pasirašo raštus;
7.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, jo pavaduotojų, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant VDI strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
___________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Algirdo g. 19, 03607 Vilnius

Telefonas:

(8 5) 213 9766

El. paštas:

lina.pranskeviciene@vdi.lt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skelbimo nr.:

35098

Skelbimo data:

2017-03-23

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas:

KAUNO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;
6.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. tikrina, kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų bei kaip įgyvendinami darbo įstatymai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės, kai šie klausimai susiję su piliečių prašymais ir jų teisėtų interesų tenkinimu;
7.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse;
7.3. vykdo visas kitas darbo inspektoriaus funkcijas, nustatytas VDI įstatymu, nuostatais ir darbo reglamentu, kitais norminiais teisės aktais, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis;
7.4. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos administracinių nusižengimų protokolus, Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.5. tiria skundus ir pranešimus, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.6. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę;
7.7. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais;
7.8. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose;
7.9. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
7.10. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Algirdo g. 19, 03607 Vilnius

Telefonas:

(8 5) 213 9766

El. paštas:

lina.pranskeviciene@vdi.lt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATRANKA DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ
(Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoja atranką 3 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiųjų specialistų pareigoms užimti)

ASMENŲ APTARNAVIMO IR TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Pareigybės pavadinimas – Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), vyriausiasis specialistas priskiriamas A lygio pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius bei darbuotojų saugą ir sveikatą, pažeidimų prevenciją, konsultuojant darbdavius (jų atstovus) ir darbuotojus (jų atstovus).

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su darbo teisinių santykių reglamentavimu bei darbuotojų sauga ir sveikata, taip pat Tarptautinės Darbo Organizacijos (TDO) tarptautinių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas; Lietuvos Respublikos Baudžiamojo, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su sankcijų už pažeidimus darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse taikymu; Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, inspektavimo ir tyrimo metodus darbo santykių ir darbuotojų organizacinės saugos srityse;
5.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
5.5. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. darbo teisės klausimais raštu ir žodžiu konsultuoja darbuotojus bei jų atstovus, darbdaviams atstovaujančius asmenis, darbdavių įgaliotus bei kitus asmenis, rengia viešąsias konsultacijas;
6.2. rengia išvadas pagal teritorinių skyrių inspektorių ištirtų prašymų pateiktą medžiagą, kai tokie tyrimai buvo atlikti VDI vadovybei nurodžius;
6.3. teikia pasiūlymus dėl darbo įstatymų tobulinimo;
6.4. teikia pasiūlymus rengiamiems darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams;
6.5. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose;
6.6. analizuoja skundų, paklausimų, darbo ginčų dinamiką ir tendencijas bei rengia ataskaitas šiais klausimais;
6.7. organizuoja konsultacijų darbo teisės klausimais teikimą per socialinius tinklus;
6.8. atlieka teikiamos informacijos darbo teisės klausimais VDI interneto svetainėje stebėseną;
6.9. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

Numatomas darbo užmokestis: pareiginės algos pastovioji dalis 4,52 koeficientas (koeficientas padaugintas iš pareiginės algos bazinio dydžio 130,5 Eur) + iki 20 proc. kintamoji dalis.  

Kita informacija:

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbio metu bus tikrinami gebėjimai vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei nurodytų teisės aktų išmanymas.
Apie atitikimą reikalavimams pretendentai informuojami elektroniniu paštu.

Pretendentai turi nurodytu e. paštu pateikti šiuos dokumentus:

- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- gyvenimo aprašymą (CV);
- reikalingą įgytą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (kopiją),
- atvykus į atranką – asmens tapatybės dokumentą.
Dokumentus prašome pateikti iki 2017 m. kovo 27 d. elektroniniu paštu: lina.svirskiene@vdi.lt, tel. pasiteiravimui: (8 5) 213 9773