• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Konkursai   2017-03-25

Informuojame, kad konkursas į Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 13 kategorijos pareigas (konkursas skelbtas 2017-08-03, skelbimo Nr. 36146) Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. EV-140 yra atšauktas.

Informuojame, kad konkursas į Tauragės skyriaus vyriausiojo darbo inspektoriaus A lygio 12 kategorijos pareigas (konkursas skelbtas 2017-07-26, skelbimo Nr. 36074) Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. EV-140 yra atšauktas.

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo nr.:

36150

Skelbimo data:

2017-08-03

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas:

VILNIAUS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų praktinio darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
6.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. kontroliuoja skyriuje nustatyta tvarka teritorinio skyriaus apskrityje esančias įmones, vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją, nelegalaus darbo reiškinių kontrolę, dalyvauja nustatant darboviečių, jų padalinių ar naujų darbo vietų tinkamumą naudoti; darbo
7.2. dalyvauja darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, kurie patys atlieka įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, arba darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinių vertinimo atestacinėse komisijose;
7.3. tikrina, ar darbdaviai imasi priemonių ir ar tos priemonės yra pakankamos, kad įmonės statiniai, kuriuose įrengtos darbo vietos, pačios darbo vietos, darbo įrenginiai, technologiniai procesai, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;
7.4. kontroliuoja, kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar įrenginių savininkai teisės aktų nustatyta tvarka atlieka jų nuolatinę priežiūrą;
7.5. analizuoja, kaip organizuota įmonėje vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos būklės kontrolė, ar atliekamas profesinės rizikos vertinimas, reikiamų priemonių parengimas ir įgyvendinimas;
7.6. tikrina, kaip vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių organizavimas įmonėse, ar sudaromos sąlygos darbuotojams, darbuotojų atstovams dalyvauti įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
7.7. konsultuoja darbuotojus, darbuotojų atstovus, darbdaviams atstovaujančius bei darbdavių įgaliotus asmenis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo įstatymų taikymo bei vykdymo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir kitais klausimais;
7.8. tiria nustatyta tvarka sunkius, mirtinus (taip pat turi teisę tirti lengvus) nelaimingus atsitikimus, įvykusius darbe. Tikrina, koduoja ir registruoja VDI teritoriniame skyriuje gautus iš įmonių lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktus. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais surinktą VDI tyrimo medžiagą apie nelaimingą atsitikimą įteikia (išsiunčia) atitinkamoms institucijoms ir asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;
7.9. sprendžia ginčus tarp darbdavio ir darbuotojo dėl darbuotojo atsisakymo dirbti, motyvuojant, kad negarantuota darbų sauga, tiria pranešimus bei skundus VDI kompetencijos klausimais; užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.10. nustatęs įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant būtinybei, surašo nustatytos formos administracinių nusižengimų protokolus, Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracines bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.11. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
7.12. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Algirdo g. 19, 03607 Vilnius

Telefonas:

(8 5) 213 9773

El. paštas:

lina.svirskiene@vdi.lt

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo nr.:

36145

Skelbimo data:

2017-08-03

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas:

ASMENŲ APTARNAVIMO IR TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius, pažeidimų prevenciją, kontroliuojant, kaip laikomasi šių įstatymų ar kitų teisės aktų ir konsultuojant darbdavius (jų atstovus) ir darbuotojus (jų atstovus).

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su darbo teisinių santykių reglamentavimu bei darbuotojų sauga ir sveikata, taip pat Tarptautinės Darbo Organizacijos tarptautinių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas; Lietuvos Respublikos Baudžiamojo, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su sankcijų už pažeidimus darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse taikymu; Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, inspektavimo ir tyrimo metodus darbo santykių ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.6. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas, siekdamas vykdyti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, nuostatų bei darbo reglamento, kitų norminių teisės aktų nuostatas:
7.1. darbo teisės klausimais raštu ir žodžiu konsultuoja darbuotojus bei jų atstovus, darbdaviams atstovaujančius asmenis, darbdavių įgaliotus bei kitus asmenis, rengia viešąsias konsultacijas, dalyvauja išvažiuojamuosiuose konsultavimuose;
7.2. vykdo administracinę procedūrą ir tiria pakartotinius prašymus, gautus VDI administracijoje ir teritoriniuose skyriuose dėl jau atliktų pirminių tyrimų kokybės ir VDI pareigūnų veiksmų/neveikimo, apibendrina jau atliktus tyrimus ir teikia išvadas pagal teritorinių skyrių inspektorių ištirtų prašymų pateiktą medžiagą, kai tokie tyrimai buvo atlikti Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui ir jo pavaduotojams nurodžius;
7.3. teikia išvadas dėl VDI administracijoje ir teritoriniuose skyriuose gaunamų inspektorių reikalavimų ir kitų veiksmų apskundimo, analizuoja, apibendrina jų nagrinėjimo praktiką ir rengia priemones inspektorių veiklos kokybei gerinti, vykdant darbo įstatymų laikymosi kontrolę;
7.4. teikia pasiūlymus darbo įstatymų tobulinimui;
7.5. teikia pasiūlymus rengiamiems darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams;
7.6. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose;
7.7. organizuoja konsultacijų darbo teisės klausimais teikimą per socialinius tinklus;
7.8. analizuoja skundų, paklausimų, darbo ginčų dinamiką ir tendencijas bei rengia ataskaitas šiais klausimais;
7.9. atlieka teikiamos informacijos darbo teisės klausimais VDI interneto svetainėje stebėseną;
7.10. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Algirdo g. 19, 03607 Vilnius

Telefonas:

(8 5) 213 9773

El. paštas:

lina.svirskiene@vdi.lt

ATRANKA DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ

I. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoja atranką darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti (nuolatiniam darbui).
Pareigybės aprašymas:
ASMENŲ APTARNAVIMO IR TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

 1. Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
 2. Pareigybės lygis – A2.
 3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 2. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su darbo teisinių santykių reglamentavimu bei darbuotojų sauga ir sveikata, taip pat Tarptautinės Darbo Organizacijos (TDO) tarptautinių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas; Lietuvos Respublikos Baudžiamojo, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su sankcijų už pažeidimus darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse taikymu; Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, inspektavimo ir tyrimo metodus darbo santykių ir darbuotojų organizacinės saugos srityse;
 4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 6. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas vykdantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 2. siekiant užtikrinti kvalifikuotos informacijos pagal kompetenciją suteikimą, darbo teisės klausimais raštu ir žodžiu konsultuoja darbuotojus bei jų atstovus, darbdaviams atstovaujančius asmenis, darbdavių įgaliotus bei kitus asmenis, dalyvauja rengiant viešąsias konsultacijas;
 3. rengia išvadas pagal teritorinių skyrių inspektorių ištirtų prašymų pateiktą medžiagą, kai tokie tyrimai buvo atlikti VDI vadovybei nurodžius;
 4. teikia pasiūlymus dėl darbo įstatymų tobulinimo;
 5. teikia pasiūlymus rengiamiems darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams;
 6. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose;
 7. analizuoja skundų, paklausimų, darbo ginčų dinamiką ir tendencijas bei rengia ataskaitas šiais klausimais;
 8. organizuoja konsultacijų darbo teisės klausimais teikimą per socialinius tinklus;
 9. atlieka teikiamos informacijos darbo teisės klausimais VDI interneto svetainėje stebėseną;
 10. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

______________________

Numatomas darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,52 (koeficientas dauginamas iš pareiginės algos bazinio dydžio 130,5 Eur) + iki 20 proc. kintamoji dalis atsižvelgiant į turimą profesinę patirtį. 
Kita informacija: pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbio metu bus tikrinami gebėjimai vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei nurodytų teisės aktų išmanymas.
Apie atitikimą reikalavimams pretendentai informuojami elektroniniu paštu.
Pretendentai turi nurodytu el. paštu pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- gyvenimo aprašymą (CV);
- reikalingą įgytą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (kopiją);
- atvykus į atranką – asmens tapatybės dokumentą.
Dokumentai priimami iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. elektroniniu paštu: milda.samukiene@vdi.lt, tel. pasiteiravimui: (8 5) 213 9773.

 

ATRANKA DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ

II. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoja atranką darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti (terminuotam darbui).
Pareigybės aprašymas:
ASMENŲ APTARNAVIMO IR TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

 1. Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
 2. Pareigybės lygis – A2.
 3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir darbo patirties darbo teisės srityje;
  2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir juos lydinčius teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su darbo teisinių santykių reglamentavimu, taip pat Tarptautinės Darbo Organizacijos (TDO) tarptautinių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais, nuostatas; Lietuvos Respublikos Baudžiamojo, Administracinių teisės pažeidimų kodeksų nuostatas, susijusias su sankcijų už pažeidimus darbo teisės srityje taikymu; Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) struktūrą, kompetenciją bei veiklos principus reglamentuojančius teisės aktus;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Windows aplinkoje, MS-Office taikomųjų programų paketu;
  4. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
  5. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1. siekiant užtikrinti kvalifikuotos informacijos pagal kompetenciją suteikimą, darbo teisės klausimais raštu ir žodžiu konsultuoja darbuotojus bei jų atstovus, darbdaviams atstovaujančius asmenis, darbdavių įgaliotus bei kitus asmenis, dalyvauja rengiant viešąsias konsultacijas;
  2. formuoja VDI konsultacinį medį darbo teisės klausimais, teikia pasiūlymus dėl vieningo konsultavimo skatinimo;
  3. prižiūri, pildo ir atnaujina rubriką „Dažnai užduodami klausimai“ (DUK) VDI interneto svetainėje;
  4. konsultuoja ir teikia metodinę paramą kitų skyrių darbuotojams darbo teisės ir asmenų aptarnavimo klausimais;
  5. dalyvauja darbdavių ir darbuotojų mokyme darbo įstatymų klausimais;
  6. teikia pasiūlymus dėl darbo įstatymų tobulinimo;
  7. rengia metodines rekomendacijas darbo teisės ir su ja susijusių teisės aktų taikymo ir kontrolės klausimais;
  8. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose;
  9. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

____________________

Numatomas darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,52 (koeficientas dauginamas iš pareiginės algos bazinio dydžio 130,5 Eur) + iki 20 proc. kintamoji dalis atsižvelgiant į turimą profesinę patirtį. 
Kita informacija: pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbio metu bus tikrinami gebėjimai vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei nurodytų teisės aktų išmanymas.
Apie atitikimą reikalavimams pretendentai informuojami elektroniniu paštu.
Pretendentai turi nurodytu el. paštu pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- gyvenimo aprašymą (CV);
- reikalingą įgytą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (kopiją);
- atvykus į atranką – asmens tapatybės dokumentą.
Dokumentai priimami iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. elektroniniu paštu: milda.samukiene@vdi.lt, tel. pasiteiravimui: (8 5) 213 9773.