• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Nušalinimas atsisakius testuotis   2021-08-05

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 178 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, yra patvirtintas Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašas (toliau – Darbų sąrašas) ir Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarka (toliau – Tvarka).
Pagal Tvarkos 5 punktą tokių darbuotojų sąrašus sudaro ir atnaujina darbdavys bei informuoja sąrašuose nurodytus darbuotojus apie pareigą atlikti sveikatos patikrinimą.
Pagal Tvarkos 6 punktą periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius ypatumus.
Pagal Tvarkos 7 punktą, sveikatos patikrinimai neatliekami darbuotojams, kurie persirgo užkrečiamąja liga arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą. Darbuotojai darbdaviui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes.
Pagal Tvarkos 8 punktą sveikatos patikrinimai atliekami asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, sveikatos duomenys tvarkomi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS). Tvarkos 9 punktu įtvirtinta, kad darbuotojai, kurie privalo pasitikrinti, darbdaviui turi pateikti sveikatos patikrinimo rezultatus iš ESPBI IS.
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės (toliau – Įstatymas) 18 straipsnio 4 dalis numato, kad darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas – iki tol, kol pasibaigs laikotarpis, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį. Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, kurią pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas – pasibaigus laikotarpiui, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį.
Taigi, visų pirma darbdavys turėtų nustatyti ar darbuotojai patenka į aukščiau nurodytą sąrašą asmenų, kurie gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą.
Darbdavys, nustatęs, kad darbuotojai patenka į aukščiau minėtą sąrašą, apie tai turi pranešti darbuotojams raštu, nurodydamas, kad atsižvelgiant į aukščiau nurodytą Tvarką darbuotojai:

  • persirgę ar paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą turi pateikti darbdaviui dokumentus patvirtinančius šias aplinkybes;
  • šioms aplinkybėms nesant, turi tikrintis sveikatą ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo bei pateikti  sveikatos patikrinimo rezultatus iš ESPBI IS.

Darbuotojas nesutinkantis/negalintis periodiškai pasitikrinti sveikatą, gavęs iš darbdavio rašytinę informaciją apie prievolę testuotis, turėtų raštu pateikti darbdaviui informaciją apie atsisakymą tikrintis sveikatą bei atsisakymo/negalėjimo priežastis.
Tuo atveju, jeigu darbuotojas patenka į šį sąrašą ir nėra persirgęs ir/ar pasiskiepijęs užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą bei atsisako periodiškai tikrinti sveikatą ar nepasitikrino sveikatos be labai svarbių priežasčių, darbdavys prieš pradedant nušalinimo procedūrą turėtų įvertinti šias aplinkybes:

  • ar nebuvo svarbių priežasčių, dėl kurių darbuotojas negalėjo pasitikrinti sveikatos;
  • ar darbuotojas gali būti skiriamas dirbti nuotoliniu būdu;
  • ar gali būti perkeliamas jo sutikimu toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę.

Taigi, jeigu būtų galimybė organizuoti darbą aukščiau nurodytais būdais, jiems turėtų būti taikoma pirmenybė. Visgi nesant galimybės dėl darbo pobūdžio darbuotojo skirti dirbti nuotoliniu būdu ar perkelti į kitas pareigas, kuriuose darbuotojas galėtų dirbti nesitikrindamas sveikatos, darbdavys, gavęs rašytinį darbuotojo atsisakymą tikrintis sveikatą, įmonės vidaus norminiu teisės aktu (pavyzdžiui surašydamas nušalinimo aktą) priima sprendimą dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo Įstatymo 18 straipsnio 4 dalies pagrindu nemokėdamas darbuotojui darbo užmokesčio.
Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje darbdavys šį laiką galėtų žymėti savo nustatytu žymėjimu.
Apie nušalinamo darbuotojo atsisakymą savo paaiškinimus pateikti raštu, susipažinti su nušalinimo aktu ar/ir pasirašyti nušalinimo aktą, pažymima pačiame nušalinimo akte.
Nušalinimo aktą rekomenduojama surašyti ir pasirašyti įmonės vadovui arba kitam darbdavio įgaliotam asmeniui, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem įmonės darbuotojams.
Pažymėtina, kad nušalinimo akte darbdavys turėtų nurodyti nušalinimo nuo darbo pagrindą, priežastis bei terminą. Su rašytiniu nušalinimo aktu darbuotojas turi būti nedelsiant supažindinamas.
Atkreiptinas dėmesys, kad darbuotojas nušalinamas iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga arba pateiks dokumentus patvirtinančius persirgimo ar vakcinacijos faktą. Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, kurią pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą.
Papildomai paminėtina, kad nušalindamas darbuotoją nuo darbo darbdavys turėtų jį informuoti, jog esant nedraudiminiam laikotarpiui įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) už darbuotoją tuo laikotarpiu darbdavys nemokės. Nedraudiminis laikotarpis yra kai asmeniui nėra mokamas atlyginimas, neskaičiuojamas darbo stažas, nemokamos įmokos ir jeigu jis trunka nuo pirmos iki paskutinės mėnesio dienos, tokiu atveju darbuotojas turi pats sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Kilus papildomiems klausimams dėl įmokų mokėjimo tvarkos rekomenduojame kreiptis į Sodrą.