• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Kontrolinių klausimynų peržiūros gairės   2015-01-01

Tvirtinu:
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotoja,
atliekanti Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus funkcijas
Svetlana Černuševič

KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ PERŽIŪROS GAIRĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos atliekamų planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir kitų priežiūros būdų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-6 (Žin., 2011, Nr. 9-434), 8 ir 28.3 punktais, VDI patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu tvirtinamais Ūkio subjekto patikrinimo bendriniu kontroliniu klausimynu (toliau – Klausimynas), kitais teminiais klausimynais, kurie viešai skelbiami Valstybinės darbo inspekcijos internete www.vdi.lt.

2. Klausimynų naudojimas užtikrina inspektavimų tęstinumą: pareigas pradėjęs eiti darbo inspektorius ar kitas darbo inspektorius, atliekantis patikrinimą įmonėje žino, kokie neatitikimai teisės aktų reikalavimams buvo nustatyti praeitų patikrinimų metu ir nustatyti, ar ūkio subjektas pašalino pastebėtus/nustatytus trūkumus jo veikloje. Kartu tai įgalina atlikti ūkio subjektų (ūkinių veiklų) rizikingumo vertinimą ir atrinkti iš jų pavojingiausius bei tinkamai vykdyti ūkio subjektų veiklos priežiūrą laikantis VDI nustatytų prioritetų, pasirenkant tinkamiausias bei efektyviausias priežiūros formas.

3. Sudarant klausimus, yra galimybė perduoti gerąją priežiūros praktiką ir patirtį kolegoms bei suvienodinti teisės aktų reikalavimų suvokimą VDI padaliniuose.

4. Kontrolinis klausimynas tai dokumentas, kuriame išvardinti svarbūs ir privalomi šiandienos reikalavimai. Kontrolinio klausimo uždavimas ūkio subjektui turi užtikrinti svarbaus, reikšmingo teisės akto reikalavimo laikymosi patikrinimą. Kontroliniu klausimynu siekiama suteikti tikrumo pačiai VDI ir verslui. Ūkio subjektas privalo žinoti, kurių reikalavimų laikytis yra itin svarbu, kad jo vykdoma veikla nekeltų realaus pavojaus darbuotojams, darbo aplinkai bei visuomenei ir iš esmės būtų teisėta, kuriuos reikalavimus išpildęs, jis gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų sankcijų.

5. Pagrindinis reikalavimo svarbiu (reikšmingu) įvertinimo kriterijus - realios reikšmingos žalos grėsmė teisiškai saugomiems gėriams, kurią gali sukelti reikalavimo nesilaikymas.
Už pažeidimus/neatikimus, kurie nėra įtraukti į klausimynus, tikrinamiems subjektams poveikio priemonės netaikomos, išskyrus išimtinius atvejus, kai jos yra būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ir/ar pavojaus darbuotojams ar visuomenei atsiradimui bei tai pat užkirsti kelią ūkio subjekto elgesiui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, jei ūkio subjektas jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl tokio galimo pažeidimo.

II. KLAUSIMYNŲ PERŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

6. VDI darbo inspektorius pastebėjęs (nustatęs) svarbius teisės aktų reikalavimų pažeidimus, kurių nesilaikymas kelia realią reikšmingos žalos ar pavojaus darbuotojams atsiradimo grėsmę, tačiau tokio reikalavimo nėra įtraukto į kontrolinį klausimyną, ar pastebėjęs, kad kontroliniuose klausimynuose yra įtraukti klausimai, kurių tikrinimas susietas su mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais, teikia pasiūlymus VDI teritorinio skyriaus vedėjui klausimynų papildymui ar taisymui.

7. VDI teritorinių skyrių vedėjai darbo inspektorių nustatytus kontrolinių klausimynų netikslumus, įvardintus 6 punkte, ar kitus darbo inspektorių pasiūlymus dėl klausimyno, apsvarsto su skyriaus specialistais ir teikia VDI Techninės saugos skyriui.

8. Ūkio subjektai savo pasiūlymus/pastebėjimus dėl kontrolinių klausimynų teikia VDI interneto svetainėje www.vdi.lt rubrikoje Veikla-Ūkio subjektų priežiūra- Anketa dėl kontrolinių klausimynų naudojimo.

9. Pasikeitus teisės aktams, kurių įsigaliojimas numatytas nuo gegužės 1 d., atitinkamo pagal kompetenciją administracijos skyriaus vedėjas vertina ar teisės akto pakeitimas įtakojo būtinybę klausimų keitimui ir kontrolinių klausimynų peržiūrėjimą organizuoja nuo vasario 1 d. iki gegužės 1 d., o teisės aktams, kurių įsigaliojimas numatytas nuo lapkričio 1 d. - atitinkamai nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 dienos ir pasiūlymus teikia VDI Techninės saugos skyriui.

10. VDI Techninės saugos skyrius vertina Ūkio subjektų, VDI teritorinių bei administracijos (teisės aktų keitimo atveju) skyrių pateiktus pasiūlymus ir du kartus metuose nuo vasario 1 d. iki gegužės 1 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 dienos tikslina kontrolinius klausimynus ir teikia Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Valstybinė darbo inspekcija patikslintus ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintus klausimynus skelbia VDI interneto svetainėje www.vdi.lt rubrikoje Veikla - Ūkio subjektų priežiūra - Kontroliniai klausimynai.