• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Pranešėjų apsauga   2021-12-23

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme yra  įtvirtinta galimybė pateikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, įstaigoje (Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje - VDI) asmenims, kuriuos su VDI sieja ar anksčiau siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.
Pranešimai turi būti teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.
Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas bei galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka1.
PRANEŠTI GALITE APIE VDI:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • administracinį  nusižengimą;
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
  • kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą.

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI: užpildžius Pranešimo apie pažeidimą formą2 ir atsiuntus

  • Elektroniniu paštu adresu: tyrimai@vdi.lt;
  • Paštu adresu: Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriui, Aguonų g. 4, Vilnius;
  • Tiesiogiai atvykus į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrių adresu: Aguonų g. 4, Vilnius.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo;
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019-03-19 įsakymu Nr. EV-75 patvirtintas Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos analizavimo ir tyrimo tvarkos aprašas.

_________________
1. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14
nutarimo Nr. 1133 priedas

Pranešimo apie pažeidimą forma