• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinė priežiūra   2021-12-21

Nuolatinė potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra – potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminiuose teisės aktuose ir gamintojo pateiktuose šių įrenginių techniniuose dokumentuose nurodytas potencialiai pavojingų įrenginių savininkams privalomas nuolat atlikti šių įrenginių techninių parametrų tikrinimas, apžiūra, remontas ir kiti nurodyti veiksmai.
Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuolatinę potencialiai pavojingo įrenginio (toliau – PPĮ) priežiūrą gali atlikti pats PPĮ savininkas arba pagal sutartį pavesti nuolatinę potencialiai pavojingo įrenginio priežiūrą atlikti fiziniam ar juridiniam asmeniui. Šiame įstatyme taip nustatyta, kad tiek PPĮ savininkas (fizinis ar juridinis asmuo), pats atliekantis nuolatinę jo priežiūrą, tiek fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo yra sudaryta sutartis) turi atitikti šiuos reikalavimus:  

  1. turėti kvalifikaciją ar specialias žinias ir įgūdžius, kaip nustatyta Reikalavimuose darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-383 redakcija) arba, jei PPĮ yra energetikos įrenginys, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, turėti energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą;
  2. turėti reikalingą įrangą, prietaisus ir kitas darbui reikalingas priemones, nustatytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 8 d. Nr. A1-385 įsakymu patvirtintame Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąraše ir jei, PPĮ yra energetikos įrenginys, turėti technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, reikalingas veiksmams, kurių reikia energetikos įrenginiams įrengti ar eksploatuoti, atlikti, kaip nustatyta Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1- 274 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1- 445 redakcija);
  3. apdrausti nuolatinės PPĮ priežiūros veiklą civilinės atsakomybės draudimu (minimali metinė draudimo suma negali būti mažesnė kaip šimtas tūkstančių eurų).