• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Norminiais aktais nustatytos formos   2016-05-31

Eil.
Nr.

Pranešimo turinys

Juridinis pagrindas

Pranešimo forma

1.

Pranešimas apie statybos pradžią:
- kai statybos trukmė ilgesnė kaip 30 dienų ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 darbuotojų;
- darbų apimtis didesnė kaip 500 darbuotojų darbo dienų.

Darboviečių įrengimo statybvietėse  nuostatai
(Žin., 1999, Nr. 7-155)

Forma – nuostatų 3 priedas.

2.

Darbdavys prieš pradėdamas su asbestu susijusią veiklą pateikia pranešimą Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui (nuostatų 7.1 p.)

Darbo su asbestu nuostatai
(Žin., 2004, Nr. 116-4342)

Forma – nuostatų 1 priedas

3.

Įmonės, prieš pradėdamos asbesto šalinimo darbus iš anksto parengia darbų planą, kurį pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui (aprašo 3 p.)

Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašas
(Žin., 2005, Nr. 86-3247)

Darbo planas parengiamas kaip nurodyta Darbo su asbestu nuostatų 28 p.

4.

Įrenginio savininkas,
išrašas iš potencialiai pavojingo įrenginio dokumento (pateikiamas registruojant potencialiai pavojingą įrenginį) - Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2002-05-31 įsakymas Nr.122 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų teikimo dokumentų tvirtinimo
(Žin., 2002, Nr. 56-2287)

Forma – Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymo priedas

5.

Darbdavys nedelsdamas telefonu, faksu ar elektroniniu paštu privalo pranešti atitinkamai teritorinei prokuratūrai, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir vienam iš nukentėjusio darbuotojo šeimos narių apie kiekvieną įvykį darbe ir nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, dėl kurio darbuotojas mirė, taip pat jeigu darbuotojas miršta dėl nesusijusios su darbu ligos arba sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai ar manoma, kad sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai.

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.-rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.- rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija)
( TAR., 2014-09-11 Nr.12108)

Pranešimas apie įvykį darbe (forma – nuostatų 1 priedas)

Nelaimingo atsitikimo darbe aktas N-1 (forma – nuostatų 2 priedas)

Pažyma apie pakenkimo sveikatai sunkumą (forma – nuostatų 3 priedas)

Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aktas N-2 (forma – nuostatų 4 priedas)

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalas (forma – nuostatų 5 priedas)

6.

Praneša Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas arba darbuotojų atstovas Valstybinei darbo inspekcijai, kai darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo atsisako vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto ar darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai reikalavimą.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (22str. 9 d. 2 p.)
(Žin., 2003, Nr. 70-3170)

Forma laisva

7.

Darbdavys, per 3 darbo dienas praneša Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam inspektavimo skyriui:
- sudaręs darbo sutartį, su vaiku nuo14 iki 16 metų (Tvarkos 18 p.);
- pakeitęs darbo sutartį, su vaiku nuo14 iki 16 metų (Tvarkos 20 p.);
- nutraukęs darbo sutartį, su vaiku nuo14 iki 16 metų (Tvarkos 22 p.)

Vyriausybės 2003-01-29 nutarimas Nr. 138 „Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“
(Žin., 2003, Nr. 13-502 )

Rekomenduojama („Informaciniai pranešimai“ Nr. 64, 2008 m. rugpjūčio 27 d.).:
Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba pakeistas jo darbo sąlygas forma VDI-VDS 1-08 Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą forma VDI-VDS 2-08

8.

Pavojingo objekto vadovas privalo raštu pateikti savivaldybėms, specialiosioms tarnyboms ir valstybinės priežiūros institucijoms (pagal jų kompetenciją) pranešimus apie pavojingus objektus ir jų saugą,
pranešti apie įvykusią avariją ... valstybinės priežiūros institucijoms (pagal jų kompetenciją, atsižvelgdamas į avarijos pobūdį)

Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai
(Žin., 1995, Nr. 65-1625)

Pranešimas apie pavojingus objektus ir jų saugą.
Pranešimas apie įvykusią avariją.

9.

Atlikus objekto rizikos vertinimą, užpildoma įmonės pasirinktos formos rizikos įvertinimo dokumentas arba rizikos įvertinimo kortelė (2 priedas).

Profesinės rizikos bendrieji vertinimo nuostatai (20 punktas)
(Žin, 2012, Nr. 126-6350)

Profesinės rizikos įvertinimo kortelė (Profesinės rizikos bendrųjų  vertinimo nuostatų 2 priedas)

10.

Įmonės vadovas ar įmonės vadovo įgaliotas asmuo įtaręs, kad darbuotojas susirgo ūmia profesine liga arba darbuotojui mirus dėl įtariamos ūmios profesinės ligos nedelsdamas privalo faksu, telefonograma ar kitomis ryšio priemonėmis apie įtariamą ūmią profesinę ligą pranešti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 patvirtinti Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai (6 ir 7 punktai)
( TAR, 2014-09-08, Nr. 11970 )

Forma laisva

11.

Darbdavys, siunčiantis darbuotoją iš valstybės narės arba darbuotoją iš kitos valstybės laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbus, numatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, privalo komandiruojamo darbuotojo darbo funkcijos atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui pateikti nustatytos formos pranešimą lietuvių kalba apie komandiruojamam darbuotojui taikomas Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas nuostatas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 06 16 įsakymas Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“.
(Žin., 2005, Nr.77-2801)

Forma – Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo priede
(Žin., 2005, Nr.77-2801)

12.

Darbdavys nedelsdamas informuoja Valstybinę darbo inspekciją apie visas avarijas arba incidentus, kurių metu į aplinką galėjo patekti biologinės medžiagos ir kurių metu galėjo užsikrėsti ir (arba) sunkiai susirgti žmonės. Jei rizikos įvertinimo rezultatai rodo darbuotojų sveikatai ir saugai gresiantį pavojų, darbdavys pateikia informaciją veiklas, kurių metu darbuotojus paveikė ar galėjo paveikti biologinės medžiagos. Darbdavys iš anksto praneša apie numatomas pirmą kartą naudoti: antrosios, trečiosios, ketvirtosios grupės biologines medžiagas.

Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatai (7 ir 13 punktai)
(Žin., 2001, Nr. 56-1999)

Forma laisva

13.

Juridiniai ir fiziniai asmenys teikia informaciją Valstybinei darbo inspekcijai pagal Juridinio asmens teikiamos informacijos apie darbdavius, kuriems teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atlikusių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, skaičių.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 01 27 įsakymas Nr. A1-39 ,,Dėl juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2011, Nr. 16-776)

Juridiniams asmenims
1 priedas - Informacija apie darbdavius, kuriems juridinis asmuo teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atlikusių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, skaičių .
Fiziniams asmenims
2 priedas - Informacija apie darbdavius, kuriems fizinis asmuo teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas .