• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Nelegalus darbas

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atlieka nelegalaus darbo prevenciją bei kontrolę: teikia konsultacijas, atlieka tam tikslui skirtus inspektavimus, dalyvauja bendrose institucijų veiklose. Kviečiame susipažinti su turimais statistiniais duomenimis, prevenciniais patarimais, kur kreiptis, šešėlinės ekonomikos pokyčiais ir kita aktualia, su nelegaliu darbu susijusia informacija.

Nelegaliu darbu laikoma fizinio asmens (darbuotojo) pavaldžiam kitam asmeniui (darbdaviui) ir jo naudai atlygintinai atliekamos darbo funkcijos, esant darbo sutarties požymiams, nesilaikant darbo sutarties sudarymo taisyklių, nepranešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie darbuotojo priėmimą į darbą, kai dėl to padaroma žala ar kyla tokios žalos grėsmė asmens teisei pasinaudoti teisinėmis ir socialinėmis garantijomis, kurios priklauso pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, padaroma žala ar kyla tokios žalos grėsmė valstybės ir visuomenės interesams užtikrinti, kad visi asmenys įstatymų nustatytu būdu galėtų pasinaudoti teisinėmis ir socialinėmis garantijomis, kurios priklauso pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, taip pat užtikrinti, kad būtų mokami mokesčiai, kuriuos mokėti prievolė atsiranda iš darbo sutarties fakto.


Nelegalus darbas
Nelegalus darbas
Priverstinis darbas

Prekyba žmonėmis priverstiniam darbui

Kviečiame susipažinti su prekybos žmonėmis ir priverstinio darbo sąvokomis, kur kreiptis nukentėjus ir kita aktualia šios temos informacija.

Vyriausybės nutarimu yra sudaryta tarpinstitucinė Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija, kurios užduotis – koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priemones ir veiksmus kovos su prekyba žmonėmis srityje. Valstybinei darbo inspekcijai šioje komisijoje atstovauja Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.


Priverstinis darbas